Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.03.2019

Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wciąż z wątpliwościami

Okoliczność, że opłaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowią element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wyłącza obowiązku stosowania do tych opłat ograniczenia określonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 8417 do ministra finansów w sprawie opłat związanych z samochodami osobowymi w kosztach podatkowych

Szanowna Pani Minister!

Podatnicy zgłaszają liczne wątpliwości dotyczące zasad księgowania opłat związanych z samochodami osobowymi. Wielość zmian i brak utrwalonej praktyki interpretacyjnej rodzi wiele wątpliwości odnoszących się do nowego stanu prawnego.

Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

  1. Czy jeśli opłaty za ubezpieczenie samochodów osobowych nie są ponoszone osobno i stanowią jedynie element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu, to zastosowanie do odpowiedniej części opłaty należnej odpowiednio finansującemu lub wynajmującemu ma ograniczenie zawarte art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nie wydaje się to zasadne)?
  2. Czy wyodrębniając część opłaty dotyczącej kosztów eksploatacji stosownie do art. 16 ust 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uwzględniać również część odnoszącą się do opłat z tytułu ubezpieczenia?
  3. Czy w przypadku umów najmu limit z art. 16 ust. 1 pkt 49a należy odnosić do całego czynszu, a dodatkowo część czynszu skalkulowaną w oparciu o koszty eksploatacji limitować stosownie do art. 16 ust. 3b (tym samym część czynszu skalkulowana w oparciu o koszty eksploatacyjne jest limitowana podwójnie)?

Poseł Stanisław Pięta

Bielsko-Biała, 11 lutego 2019 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 8417 w sprawie opłat związanych z samochodami osobowymi w kosztach podatkowych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 8417 Pana Posła Stanisława Pięty w sprawie „opłat związanych z samochodami osobowymi w kosztach podatkowych” uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą PIT” oraz ustawa o podatku od dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą CIT”, zawierają odrębne podstawy prawne do kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków dotyczących samochodu osobowego z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu i umowy najmu oraz wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie samochodu osobowego.

Wydatki dotyczące samochodu osobowego z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu i umowy najmu zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy PIT oraz art. 16 ust.1 pkt 49a ustawy CIT, natomiast składki na ubezpieczenie samochodu osobowego (innego niż określony w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT), kwalifikowane są do kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT.

Okoliczność, że opłaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowią element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wyłącza obowiązku stosowania do tych opłat ograniczenia określonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT i 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT.

Ad 2.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 75% poniesionych wydatków związanych z używaniem przez podatnika innego niż prywatny samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli wykorzystuje ten samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych.

W przypadku, gdy koszty eksploatacji samochodu osobowego zostały ujęte w opłacie (czynszu) z tytułu umowy leasingu lub umowy najmu, to ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT stosuje się do tej części opłaty, które obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego (art. 23 ust. 3b ustawy PIT oraz art. 16 ust. 3b ustawy CIT).

Przepisy ustawy PIT i ustawy CIT nie określają sposobu kalkulowania dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu lub umowy najmu. Niemniej jednak, jeżeli w opłacie tej została uwzględniona również opłata z tytułu składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, to wydatek z tytułu tej składki jest kwalifikowany do kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT.

Ad 3.

Koszty eksploatacji samochodu osobowego są limitowane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT oraz art. 16 ust.1 pkt 51 ustawy CIT, zgodnie z którymi to przepisami nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36 ustawy PIT i pkt 30 ustawy CIT, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46 ustawy PIT, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Natomiast, na podstawie art. 23 ust. 3b ustawy PIT oraz 16 ust. 3b ustawy CIT, w przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy PIT i odpowiednio w art. 17a pkt 1 ustawy CIT, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Filip Świtała

Warszawa, 14 marca 2019 r.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz