10.11.2015: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Odwołanie od niekorzystnej decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego

Wydanie decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego kończy postępowanie podatkowe. Decyzja ta nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu, chyba że w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Podatnicy i płatnicy, bo to zwykle oni są stroną decyzji wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego, którzy nie zgadzają się z treścią otrzymanej decyzji, mogą złożyć odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Skuteczne wniesienie takiego odwołania powoduje, że postępowanie podatkowe toczy się nadal, aż do chwili wydania ostatecznej decyzji przez organ odwoławczy.

Co istotne, a co wprost zostało zapisane w art. 234 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.), organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. Niewątpliwie więc, jeśli nawet jest tylko cień szansy na zmianę niekorzystnej decyzji, warto wnieść od niej odwołanie.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji?

Oprócz oczywistych danych, takich, które zawierane są w każdym podaniu (m.in. adresu podmiotu je wnoszącego), stosownie do postanowień art. 222. O.p. odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno:

  • zawierać zarzuty przeciw decyzji,
  • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
  • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jeśli wniesione odwołanie nie będzie zawierało wyżej wskazanych elementów, wówczas naczelnik urzędu skarbowego wezwie stronę do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu tym zostanie również zawarte pouczenie, że jeżeli strona nie uzupełni odwołania w tym wyznaczonym terminie, odwołanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Zarzuty przeciw decyzji mogą dotyczyć różnych aspektów. Podatnik, który zdecydował się na złożenie odwołania, powinien przede wszystkim zweryfikować to, czy organ podatkowy nie naruszył zasad dotyczących gromadzenia i oceny materiału dowodowego (np. czy nie został pominięty dowód, który w ocenie podatnika ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy). Nie bez znaczenia jest to, czy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prawidłowo został ustalony stan faktyczny. Zarzut może dotyczyć także tego, czy zastosowane przepisy prawa podatkowego zostały prawidłowo zinterpretowane.

Określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, podatnik powinien wskazać, czy żąda uchylenia decyzji, czy jej zmiany. Jeżeli żąda zmiany – powinien wskazać jej zakres.

Termin na wniesienie odwołania

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Termin ten należy obliczać zgodnie z zasadą zapisaną w art. 12 § 1 O.p., który stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Przykład:

Pan Marek 22 września 2015 r. (wtorek) otrzymał decyzję naczelnika urzędu skarbowego, od której chce złożyć odwołanie.

Aby ustalić, jaki będzie ostatni dzień, w którym może to uczynić, powinien doliczyć 14 dni, rozpoczynając od 23 września (przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się bowiem dnia, w którym zdarzenie – czyli otrzymanie decyzji – nastąpiło). Ten 14. dzień, czyli ostatni dzień na złożenie odwołania, wypadnie we wtorek, 6 października.

Do jakiego organu wnosi się odwołanie?

Zasadą jest, że odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego wnosi się do organu odwoławczego, którym w tym wypadku jest dyrektor izby skarbowej. Należy to uczynić za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, czyli za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Wynika to z art. 223 § 1 O.p. Informacja ta powinna być również zawarta w pouczeniu decyzji.

Jeśli jednak z jakichś względów strona pomyłkowo skieruje odwołanie do niewłaściwego organu, wówczas zastosowanie znajdzie przepis art. 170 § 1 O.p., który stanowi, że jeżeli organ podatkowy, do którego podanie (a więc także odwołanie od decyzji) wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Istotne przy tym jest to, co wynika z § 2 tego artykułu, że odwołanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem owego 14-dniowego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem tego terminu.

Jakie mogą być „losy” wniesionego odwołania?

Jak wyżej wskazano, odwołanie fizycznie trafia najpierw do organu podatkowego, który wydał decyzję. Organ ten może uznać, że odwołanie:

  • zasługuje na uwzględnienie w całości;

    W takim wypadku wydaje on nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od tej nowej decyzji stronie również służy odwołanie. Decyzję taką organ wydaje w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania.
  • nie zasługuje na uwzględnienie w całości.

Tym samym organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Przekazując te akta, jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich. Takie przekazanie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania

Pisaliśmy o tym w artykule pt. Przywrócenie terminu w postępowaniach podatkowych

Izabela Rutkowska

Hasła tematyczne: ordynacja podatkowa, terminy, decyzje, odwołanie, decyzje organów podatkowych, decyzja podatkowa

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...