Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.07.2014

Odsetki od środków na firmowym rachunku a źródło przychodu w PIT

Do obsługi działalności gospodarczej może być wykorzystywany więcej, aniżeli jeden bieżący rachunek rozliczeniowy i wszystkie te rachunki będą utrzymywane w związku z prowadzoną działalnością. Nie ma więc przeszkód, by rachunki pomocnicze zakwalifikować jako rachunki, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych zwrócił się przedsiębiorca, który jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą zawarł z bankiem umowę na otwarcie rachunku pomocniczego dla działalności. Odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku są naliczane według zmiennej stawki procentowej w zależności od kwoty tych środków i kapitalizowane w ostatnim dniu miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku. Przy czym, bank od naliczonych i skapitalizowanych odsetek nie nalicza i nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na ww. rachunku. Jego zdaniem, otrzymane odsetki stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wydał na podstawie ww. wniosku interpretację nr IPPB1/415-553/10-2/AM z 19 sierpnia 2010 r., w której uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji DIS stwierdził, że odsetki od lokat na rachunku pomocniczym należy zaliczyć do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca wezwał organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi jednak stwierdzono brak podstaw do zmiany ww. interpretacji.

Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydaną interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ją oddalił.

Przedsiębiorca nie poddał się i złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Odsetki od rachunku pomocniczego to przychód z działalności

Rozpoznając sprawę ponownie WSA w Warszawie uznał, że odsetki od środków zgromadzonych na pomocniczym rachunku bankowym, utrzymywanym w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu w sposób zryczałtowany według stawki 19%, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Sąd wyjaśnił, że podziela wykładnię Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartą w wyroku z 19 czerwca 2013 r. w sprawie II FSK 2171/11, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Z przepisem tym koresponduje art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podział ten znajduje potwierdzenie w art. 10 ust. 1 ustawy, gdzie wśród źródeł przychodu ustawodawca rozróżnił: w pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą i w pkt 7 - kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Z kolei w myśl art. 14 ust. 2 ustawy o PIT odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością są przychodem z działalności gospodarczej, a więc podlegają opodatkowaniu tak jak inne przychody z tej działalności.

Oznacza to, że zakwalifikowanie danego rachunku jako związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie skutkowało opodatkowaniem odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku jako przychodów z działalności gospodarczej. Z drugiej strony stwierdzenie braku takiego związku pociągnie za sobą uznanie ich za przychód z kapitałów i opodatkowanie tych odsetek zryczałtowanym podatkiem dochodowym od kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 30 a ustawy o PIT.

Rachunek pomocniczy to nie lokata

WSA dodał, że nie ulega wątpliwości, że rachunek pomocniczy jest rachunkiem bankowym rozliczeniowym. Wynika to wprost z art. 49 Prawa bankowego, który wymienia rachunki bieżące i pomocnicze jako kategorie rachunków rozliczeniowych, obok których jako odrębną kategorię rachunków wymienia: 1) rachunki lokat terminowych; 2) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; 3) rachunki powiernicze.

Wobec powyższego rachunek pomocniczy, prowadzony przez przedsiębiorcę i służący do przechowywania środków pochodzących z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, którymi to środkami właściciel może dowolnie i w każdym czasie dysponować, jest rachunkiem utrzymywanym w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nie można ocenić w ten sposób lokaty terminowej, bowiem umieszczenie środków pieniężnych na lokacie (nawet jeżeli środki te pochodzą z działalności gospodarczej) wyłącza możliwość dysponowania nimi przez określony czas.

Sąd w pełni zatem podzielił stanowisko NSA, że do obsługi działalności gospodarczej może być wykorzystywany więcej, aniżeli jeden bieżący rachunek rozliczeniowy i wszystkie te rachunki będą utrzymywane w związku z prowadzoną działalnością. Nie ma więc przeszkód, by rachunki pomocnicze zakwalifikować jako rachunki, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT.

(Interpretacja indywidualna z 5 czerwca 2014 r., sygn. IPPB1/415-553/10/14-5/S/AM - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)

Red.

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, odsetki, rachunek bankowy, Źródła przychodów, przychody z działalności gospodarczej, przychody z kapitałów pieniężnych, lokata

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz