02.09.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Odsetki od lokat terminowych jako przychód z działalności gospodarczej

Pytanie podatnika: Czy ulokowanie przez spółkę komandytową środków pieniężnych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą na rachunkach lokat terminowych i otrzymanie przez spółkę w związku z tym odsetek, Wnioskodawczyni jako komandytariusz tej spółki, będzie mogła rozpoznać jako przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych do źródła przychodów jaką jest pozarolnicza działalność gospodarcza - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych do źródła przychodów jaką jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni (polski rezydent podatkowy) jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej „X” sp. z o.o. SKA. Spółka ta niebawem zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wtedy Wnioskodawczyni zostanie komandytariuszem spółki „Y” sp. z o.o. spółka komandytowa.

Działalność spółki będzie polegała m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji, na zakupie i sprzedaży certyfikatów w funduszach inwestycyjnych, a także na zaciąganiu i udzielaniu pożyczek. Jako przedmiot działalności spółki komandytowej w umowie będzie wskazane m.in.:

 • PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 • PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów.

Wolne środki spółka będzie lokować na lokatach terminowych w bankach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ulokowanie przez spółkę komandytową środków pieniężnych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą na rachunkach lokat terminowych i otrzymanie przez spółkę w związku z tym odsetek, Wnioskodawczyni jako komandytariusz tej spółki, będzie mogła rozpoznać jako przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także odsetki od lokat terminowych tworzonych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego są przychodami z działalności gospodarczej.

W art. 49 ustawy o prawie bankowym są wymienione 4 rodzaje rachunków:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 2. rachunki lokat terminowych,
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
 4. rachunki powiernicze.

Zmiany wprowadzone od 2015 r. w ustawie o PDOF, a zwłaszcza zmiana w art. 17 ust. l pkt 2 i art. 14 ust. 2 pkt 5 oraz sformułowanie „w tym także odsetki od lokat terminowych” wskazują, że odsetki, od lokat terminowych ulokowane przez spółkę komandytową w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą na rachunkach lokat terminowych, a nie tylko na rachunkach rozliczeniowych, będzie mogła jako komandytariusz spółki rozpoznać, jako przychód z działalności gospodarczej, a nie jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Stosownie do treści art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 ww. ustawy, spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada na gruncie podatków dochodowych zdolności podatkowej. Tym samym z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce komandytowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ww. ustawa wyraźnie rozróżnia również źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, jako działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w ww. art. 5a pkt 6 obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Jak jednoznacznie wynika z powyższego przepisu odsetki od lokat terminowych stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli lokaty te tworzone będą na rachunkach rozliczeniowych w rozumieniu przepisów prawa bankowego, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 128), banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 2. rachunki lokat terminowych;
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
 4. rachunki powiernicze.

Do przeprowadzania różnych rozliczeń za pośrednictwem banków wykorzystywane są rachunki rozliczeniowe. Jako szczególne podtypy tych rachunków w ustawie wymieniono najstarsze i najpowszechniej stosowane ich formy, tj. rachunki bieżące oraz pomocnicze. W prawie bankowym nie zamieszczono szczegółowych uregulowań odnoszących się do tych rachunków, z wyjątkiem określenia zamkniętego katalogu podmiotów, dla których mogą być otwierane i prowadzone rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych. Podmiotami tymi są: osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami (art. 49 ust. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, która zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wnioskodawczyni zostanie wtedy komandytariuszem tej spółki. Działalność spółki będzie polegała m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji, na zakupie i sprzedaży certyfikatów w funduszach inwestycyjnych, a także na zaciąganiu i udzielaniu pożyczek. Wolne środki spółka będzie lokować na lokatach terminowych w bankach.

Z literalnego brzmienia cytowanego art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od lokat terminowych tworzonych wyłącznie na tych rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W konsekwencji odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych nie można zaliczyć do źródła przychodów z działalności gospodarczej gdyż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z sytuacją objętą dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny przychód ten zaliczyć należy do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 24 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4511-264/15/EN - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: odsetki, przychody z działalności gospodarczej, lokata bankowa, przychody z kapitałów pieniężnych, lokata

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...