Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.06.2020

Odroczone składki ZUS w kosztach podatkowych

Koszt podatkowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek powstanie w sposób niewątpliwy dopiero w miesiącu ich uiszczenia (tj. po ich zapłaceniu), co nastąpi po upływie okresu odroczenia ich płatności przez ZUS - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 983 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy

Szanowny Panie Ministrze,

narzędzia do łagodzenia ekonomicznych skutków trwającego stanu zagrożenia epidemicznego cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Pewną niepewność rodzą jednak możliwe skutki podatkowe korzystania z proponowanych rozwiązań.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Czy otrzymanie przez przedsiębiorcę subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju powoduje powstanie przychodu podatkowego (brak powstania przychodu sugerował prezes PFR)?
  2. Czy przychód taki powstaje w zakresie umorzenia obowiązku zwrotu wspomnianej subwencji, czy też warunkowe zaniechanie zwrotu jako nieodpłatne świadczenie uzyskane w ramach rządowego programu jest neutralne w podatku dochodowym?
  3. Czy w przypadku odroczenia obowiązku odprowadzenia składek społecznych uzyskanego w ramach rządowej tarczy antykryzysowej wartość wynagrodzenia, z którego płatnik potrącił składki o odroczonym następnie terminie płatności, pozostaje kosztem w pełnej wysokości na niezmienionych zasadach? Tym samym, czy wynagrodzenie objęte potrąceniem jest kosztem w całości obejmującym odroczone składki bez względu na fakt, że ich zapłata nastąpi w późniejszym terminie?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, dnia 15 maja 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 983 w sprawie skutków podatkowych otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie nr 983 wniesione w dniu 27 maja 2020 r. przez Pana posła Grzegorza Gażę „w sprawie skutków podatkowych otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy”, przekazuję uprzejmie następujące wyjaśnienia.

Zagadnienie poruszone przez Pana posła w treści wystąpienia dotyczy wątpliwości powstałych na gruncie korzystania z formy wsparcia finansowego1 dedykowanej przedsiębiorcom w ramach rządowego programu „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Tarcza Finansowa PFR).

Tytułem wstępu uprzejmie zauważam, że wsparcie otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej PFR stanowi podlegającą zwrotowi subwencję finansową, która w określonych przypadkach może zostać umorzona, w części nieprzekraczającej 75%.

Dla celów podatku dochodowego - w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych2, zwanej dalej „ustawą o CIT” i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych3, zwanej dalej „ustawą o PIT” - pomoc finansowa z PFR jest traktowana jak pożyczka.

W zakresie prawnopodatkowej kwalifikacji takiej pożyczki i jej częściowego umorzenia, na gruncie przepisów ww. ustaw o podatkach dochodowych, Ministerstwo Finansów w dniu 18 maja 2020 r. wydało komunikat4 pn.: „Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej”.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na postawione przez Pana posła pytania, w oparciu o treść przedmiotowego komunikatu, opracowanego zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT.

Pytanie 1

„Czy otrzymanie przez przedsiębiorcę subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju powoduje powstanie przychodu podatkowego (brak powstania przychodu sugerował prezes PFR)?

Na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, wypłata środków z PFR (pożyczki) pozostaje dla stron umowy neutralna podatkowo.

Kwota otrzymanej pożyczki (na moment uzyskania finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR) nie stanowi bowiem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT/art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Odpowiednio, wydatki na jej spłatę (w przypadku zwrotu pożyczki) nie podlegają zaliczeniu przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o CIT/art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

Dodatkowo należy zauważyć, że koszty sfinansowane z takiej pożyczki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT/art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Wydatki z niej pokryte (de facto ze środków przekazanych przez PFR) stanowią zatem koszty podatkowe, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z ustaw o podatkach dochodowych, do takiej ich kwalifikacji. Zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie wspomnianej pożyczki.

Pytanie 2

„Czy przychód taki powstaje w zakresie umorzenia obowiązku zwrotu wspomnianej subwencji, czy też warunkowe zaniechanie zwrotu jako nieodpłatne świadczenie uzyskane w ramach rządowego programu jest neutralne w podatku dochodowym?”

W świetle obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych, do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT/art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT). Umorzenie kwoty pożyczki stanowi bowiem dla przedsiębiorcy przysporzenie, z którym to zdarzeniem zasady prawa podatkowego wiążą powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu uzyskanego przychodu.

Jednocześnie uprzejmie zauważam, iż jak wskazano w treści komunikatu, Ministerstwo Finansów analizuje, we współpracy z PFR, możliwość częściowego zwolnienia w 2021 r. dokonanych umorzeń z podatku dochodowego.

Pytanie 3

„Czy w przypadku odroczenia obowiązku odprowadzenia składek społecznych uzyskanego w ramach rządowej tarczy antykryzysowej wartość wynagrodzenia, z którego płatnik potrącił składki o odroczonym następnie terminie płatności, pozostaje kosztem w pełnej wysokości na niezmienionych zasadach? Tym samym czy wynagrodzenie objęte potrąceniem jest kosztem w całości obejmującym odroczone składki bez względu na fakt, że ich zapłata nastąpi w późniejszym terminie?”

Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne następuje w trybie art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych5.

Na podstawie art. 15zb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych6, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Podkreślenia wymaga, że przepisy wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie zmodyfikowały zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu wynagrodzenia pracownika jak i składek na ubezpieczenia społeczne od tych należności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 4g ustawy o CIT/art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT, należności z tytuły wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia tym terminom, wynagrodzenie staje się kosztem w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji.

Według tych zasad zaliczane do kosztów podatkowych są również składki na ubezpieczenia społeczne od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez pracownika. Ponieważ ustawa o PIT oraz ustawa o CIT nie określa odrębnie daty ujmowania w kosztach podatkowych takich składek, stanowią one koszty uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której do kosztów podatkowych zaliczane jest wynagrodzenie ze stosunku pracy. Przy czym, okoliczność, że pracodawca zapłaci pobrane składki w odroczonym terminie, nie zmienia daty ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 15 ust. 4h ustawy o CIT/art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT, składki na ubezpieczenia społeczne od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną zapłacone:

  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom, składki stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich opłacenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego, koszt podatkowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek powstanie w sposób niewątpliwy dopiero w miesiącu ich uiszczenia (tj. po ich zapłaceniu), co nastąpi po upływie okresu odroczenia ich płatności przez ZUS.

Końcowo, uprzejmie zauważam, że ocena ewentualnych skutków podatkowych powinna być dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności danej indywidualnej sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku w podatku dochodowym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 12 czerwca 2020 r.

1 którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych pandemii wirusa SARS-CoV-2

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

4 Komunikat jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej

5 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

6 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz