Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Jak przebiega procedura odroczenia płatności składek ZUS? Jak bardzo jest skomplikowana i czy warto do niej przystępować (jakie są ewentualne korzyści)?

Istnieje procedura zmierzająca do formalnego przesunięcia terminu płatności składek ZUS. Przeznaczona jest dla tych płatników składek, którzy mają przejściowe problemy finansowe i chcieliby uniknąć negatywnych następstw związanych z zaleganiem ze składkami.

Korzyści, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku są bezsporne. Po pierwsze - unika się uciążliwości związanych z egzekucją administracyjną (blokada rachunków, pogorszenie historii w banku, koszty upomnień i koszty egzekucyjne, utrata możliwości starania się o dofinansowania itp.). Kolejną korzyść stanowi znaczące zmniejszenie odsetek - naliczona zostanie bowiem w zamian opłata prolongacyjna, której podstawowa stawka wynosi połowę stawki odsetek za zwłokę, a czas za jaki zostanie naliczona zależny jest od daty zawarcia porozumienia, określającego również termin zapłaty składek. Płatnik będzie musiał zawrzeć umowę z ZUS, regulującą wszystkie istotne warunki porozumienia.

Wniosek o odroczenie płatności może złożyć również pełnomocnik płatnika.

Składki, które można odroczyć

Odroczenie może dotyczyć składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Uwaga!

Odroczenie może dotyczyć wyłącznie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Oznacza to, że przewidując zbliżające się kłopoty z płynnością płatnik może rozpocząć starania o podpisanie umowy dotyczącej przyszłego okresu.

Wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Wszystko zależy od ZUS

Złożenie wniosku nie oznacza automatycznej zgody ZUS. To decyzja uznaniowa, zależna głównie od oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy - oceny tej dokonuje się na podstawie dokumentów, składanych przez płatnika, zależnych od formy działalności i prowadzonej rachunkowości.

Ale odmowa nie spowoduje pogorszenia sytuacji płatnika - pozostanie ona po prostu bez zmian. Trzeba będzie zapłacić zaległe składki z odsetkami za zwłokę naliczonymi od dnia pierwotnego terminu płatności do dnia zapłaty, albo pogodzić się z negatywnymi konsekwencjami działań egzekucyjnych.

Umowę można zmienić

Raz zawarta umowa nie jest ostateczna. W przypadku zmiany sytuacji finansowej - zarówno jej polepszenia jak i pogorszenia, można złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację, a Zakład na ich podstawie oceni, czy zmiany warunków umowy są zasadne. W takim przypadku zostanie zawarty aneks.

Ale uwaga!

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności, określonym w umowie przed jej zmianą. Jeśli ten termin minie, działa automat - umowa zostaje zerwana, i pojawiają się wszystkie negatywne tego konsekwencje. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ZUS odstąpi od zerwania umowy, której płatnik nie dotrzymał. Wymaga to jednak szczegółowego udokumentowania przyczyn, uzasadniających niedotrzymywanie zobowiązań umownych przez płatnika.

Od umowy można również w każdym momencie odstąpić. Wymaga to złożenia pisemnego oświadczenia, a rozwiązanie umowy nastąpi z dniem wskazanym w tym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia go w ZUS.

Odstąpienie od umowy powoduje, że odroczone należności należy natychmiast zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku

Rodzaj dokumentów, które należy dołączyć do wniosku zależny jest od formy prawnej prowadzonej działalności i rodzaju rachunkowości.

Osoby prawne i spółki prawa handlowego składają:

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

Spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne opodatkowane na zasadach ogólnych składają wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata, aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości

Spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dołączają do wniosku wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata, aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości.

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami prowadzące pełną księgowość powinny dołączyć sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy.

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem jednolitym, prowadzące PKPiR składają PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok, PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok, aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy opodatkowani w ramach karty podatkowej składają PIT 16A za ostatni rok, PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych składają PIT 28 za ostatni rok, PIT 37, PIT 38 o ile wnioskodawca osiągał inne dochody, niż te z prowadzonej działalności – za ostatni rok, aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy.

Osoby niebędące przedsiębiorcami składają PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostatni rok, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje na temat sposobów złożenia wniosku znajdują się na stronie ZUS:

http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/opis-spraw/-/publisher/details/1/jak-uzyskac-odroczenie-terminu-platnosci-skladki/113873

RG

Opracowano na podstawie materiałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...