Odrębne fakturowanie towarów z obowiązkiem zastosowania MPP

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności połączone z niedostateczną precyzją przepisów powoduje jak zwykle powstawanie wielu wątpliwości. Szczęśliwie, dzięki lekturze interpretacji podatkowych możemy dowiedzieć się, jakie jest stanowisko administracji podatkowej w przypadkach, których przepisy nie wyjaśniają wystarczająco. Tym razem chodzi o sytuację, w której następuje podział wartości i asortymentu na sposoby, w wyniku których albo nie występuje obowiązek MPP albo zostaje on znacznie ograniczony.

Odpowiadając na pytania Wnioskodawcy Dyrektor KIS stwierdził, iż w myśl art. 108a ust. 1a ustawy VAT, obowiązującego od 1 listopada 2019 r., przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (15 000 zł), podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, a podatnicy wystawiający taką fakturę zobowiązani są płatność przyjąć z wykorzystaniem MPP. przepisy te stosuje się również do faktur zaliczkowych.

Na marginesie warto zauważyć kwestię, którą podnosza niektórzy eksperci, iż ustawa mówi o kwocie wynoszącej 15 000 - ale dokładnie tyle - ani mniej ani więcej ("kwota należności ogółem stanowi kwotę"), ale pomińmy te rozważania - na razie nie toczy się żaden spór w tej sprawie, choć nie można go wykluczyć w przyszłości.

Przypomnijmy, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Jak stanowi art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podsumowując przedstawione przepisy Dyrektor KIS stwierdził, iż wynika z nich, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

  • będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość;

  • będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT,

  • czynności będą dokonywane na rzecz podatnika VAT.

Jak KIS stwierdza dalej, nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednego zamówienia dokonywał odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy oraz sprzedaży towarów spoza tego załącznika (sprzedawca może więc wystawić odrębne faktury: jedna z nich będzie odnosić się do dostawy towarów objętych załącznikiem nr 15 do ustawy, druga zaś do sprzedaży towarów spoza załącznika nr 15 do ustawy).

Dla dokonania zapłaty należności z zastosowaniem obowiązkowego MPP w opisanych we wniosku przypadkach, w których zamówienie dotyczy zarówno towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz towarów spoza tego załącznika, znaczenie ma ma wartość brutto na fakturze, a nie wartość tego zamówienia.

"Zatem, jeżeli wartość zamówienia wynosi 30.000 zł, a Wnioskodawca realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 5.000 zł i drugą na pozostały asortyment w wartości 25.000 zł, to na żadnej z nich Wnioskodawca nie ma obowiązku umieszczania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Podobnie, jeżeli wartość zamówienia wynosi 40.000 zł, a Wnioskodawca realizuje go w dwóch różnych terminach i wystawia trzy faktury: jedną w pierwszym dniu obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 5.000 zł, pozostałe dwie w kolejnym dniu: pierwszą fakturę obejmującą towary z załącznika nr 15 w kwocie 12.000 zł, drugą fakturę na pozostały asortyment w wartości 23.000 zł, to na żadnej z nich Wnioskodawca nie ma obowiązku umieszczania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

W sytuacji, gdy wartość zamówienia wynosi 35.000 zł, a Wnioskodawca realizuje je w tym samym dniu i wystawia dwie faktury: jedną obejmującą pozycje z zał. nr 15 w wartości 16.000 zł i drugą na pozostały asortyment w wartości 19.000 zł. Wnioskodawca obowiązany jest umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” tylko na fakturze obejmującej towary z załącznika nr 15.

W konsekwencji prawidłowe jest wystawianie przez Wnioskodawcę faktur bez adnotacji: „mechanizm podzielonej płatności” w przykładach opisanych w punkcie 1 i 2 oraz w przykładzie nr 3 zamieszczenie ww. adnotacji tylko na fakturze dokumentującej sprzedaż towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Na zakończenie Dyrektor KIS wskazuje, że określony w ustawie limit 15 tysięcy zł dotyczy kwoty brutto wykazanej w fakturze. Zatem podstawą do określenia konieczności zamieszczania na fakturze sprzedaży adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” jest wartość z faktury (większa niż 15.000 zł), a nie wartość z zamówienia.

Ta interpretacja świadczy o stopniowym łagodzeniu sztywnego dość na początku podejścia fiskusa do obowiązku płatności z zastosowaniem MPP, z czego wypada się oczywiście cieszyć. Warto jednak przypomnieć, że to interpretacja w indywidualnej sprawie, chroniąca tylko jej adresata - nie ma waloru np. objaśnień podatkowych czy ministerialnej interpretacji ogółnej.

Redakcja podatki.biz

Pełny tekst wniosku i odpowiedzi:

Interpretacja Indywidualna z 19.12.2019 r. sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...