Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.10.2014

Odpowiedzialność karna z ustawy o rachunkowości

Urzędy skarbowe na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również z zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019, z późn. zm.) są uprawnione do prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa określone w art. 77, art. 78 ust. 1 i art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.):

 

Opis czynu zabronionego

Podstawa prawna
odpowiedzialności

(ustawa o rachunkowości)

Wysokość kary

Dopuszczenie do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy o rachunkowości lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych

art. 77 pkt 1

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie

Dopuszczenie do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

art. 77 pkt 2

Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki

art. 78 ust. 1

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie

Jeżeli biegły działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kto nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta

art. 79 pkt 1

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

Kto nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków

art. 79 pkt 2

Kto nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia

art. 79 pkt 3

Kto nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym

art. 79 pkt 4

Kto nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68

Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

art. 79 pkt 5

Kto prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3, tj. prowadzi ww. działalność, a:

  1. nie ma pełnej zdolność do czynności prawnych;
  2. jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

art. 79 pkt 6

Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

art. 79 pkt 7

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w systemie stawek dziennych. Wynika z przemnożenia wysokości jednej stawki dziennej prze liczbę tych stawek. Jedna stawka dzienna zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia i nie może być mniejsza od 1/30 tego wynagrodzenia do 400 tej 1/30. W roku 2014 stawka dzienna może być orzeczona w granicach od 56 zł do 22 400 zł. Liczba stawek dziennych za przestępstwa skarbowe wynosi od 10 do 720. Zatem granice kar grzywien za przestępstwo skarbowe w roku 2014 wynoszą od 560 zł do 16 128 000 zł.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz