03.03.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Odliczenie VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika

Pytanie podatnika: Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika? Czy spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na Spółkę potwierdzającej zakup okularów dla pracownika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na Spółkę potwierdzającej zakup okularów dla pracownika
  • obowiązku wykazania podatku należnego w związku z przekazaniem okularów pracownikowi.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu, przetwarzaniu i sprzedaży zakupionej energii cieplnej, eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń ciepłowniczych oraz budowie sieci, przyłączy i węzłów cieplnych. W ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wówczas Spółka zapewnia takie okulary.

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce - pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, przysługują okulary na koszt Spółki, przy zastrzeżeniu, że okulary te wykorzystywane są wyłącznie w czasie pracy. Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego, zlecającego stosowanie okularów, wraz z fakturą VAT dotyczącą zakupionych okularów wystawioną na Spółkę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Bez względu na wartość faktury - faktura rozliczana jest w Spółce do wysokości limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, Spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, Spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury.

Spółka nie ma podpisanej umowy z Zakładem Optycznym na zrealizowanie recepty. Fizycznej czynności nabycia okularów dokonuje pracownik i to on jest w ich posiadaniu przez cały okres użytkowania. Spółka zwraca pracownikowi koszt zakupu do określonej w zarządzaniu wewnętrznym kwoty, przy czym zwrot jest dokonywany na podstawie faktury wystawionej na Spółkę wyłącznie w sytuacji, gdy podczas badań okresowych lekarz medycyny pracy stwierdzi potrzebę stosowania okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zgodnie z obowiązującym w Spółce zarządzeniem wewnętrznym, zalecone przez zakładowego lekarza medycyny pracy okulary korygujące wykorzystywane są wyłącznie w czasie pracy i przysługują jedynie pracownikom, którzy podczas pracy spędzają minimum 4 godziny dziennie przy obsłudze monitora ekranowego. Powyższe oznacza, że Spółka nie pokrywa kosztów zakupu okularów pracownikom, którzy nie pracują przy monitorze komputerowym, bądź też nabywają okulary inne niż korygujące, przeznaczone do pracy z monitorem komputerowym.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie precyzują, kto ma prawo do rozporządzania okularami jako właściciel. Okulary są w posiadaniu pracownika, który jednak może ich używać wyłącznie w czasie pracy. Okulary, których koszt zakupu jest częściowo zwracany pracownikowi, mogą być przez niego użytkowane wyłącznie do celów służbowych.

Pracownik, po ustaniu stosunku pracy, nie jest obowiązany do zwrotu zakupionych okularów, ponieważ z uwagi na indywidualne dopasowanie szkieł do wady wzroku pracownika, nie mogłyby być one wykorzystywane przez innego pracownika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na Spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika, wykorzystywanych przez niego w ramach pracy świadczonej na rzecz Spółki?
  2. Czy Spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi?

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na Spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika, zgodnie z zasadą ogólną, ponieważ istnieje związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. Pracownicy korzystają z okularów w miejscu pracy i w czasie pracy, a więc zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi.

W sytuacji, gdy Spółka pokrywa koszty zakupu na podstawie faktury wystawionej na Spółkę, na kwotę niższą oraz równą limitowi - Spółka ma prawo odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej zakup okularów.

W sytuacji, gdy Spółka pokrywa jedynie część ww. wydatków do wysokości określonego limitu, tj. z faktury na kwotę wyższą niż określony w wewnętrznych regulacjach limit, zdaniem Spółki odliczenie VAT może być dokonane jedynie w tej części, w jakiej pracodawca faktycznie pokrył wydatki na zakup okularów, przyjmując założenie, że zwracana kwota jest kwotą brutto, zawierającą w sobie podatek VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zasadą jest, że nieodpłatne przekazanie towarów pracownikom na ich cele osobiste, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, jest czynnością opodatkowaną i zobowiązuje pracodawcę do wykazania VAT należnego. Jednak zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem okularów dla pracowników na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów prawa pracy i bhp, Spółka nie ma obowiązku wykazywania podatku VAT należnego. Do zapewnienia okularów zobligowany jest pracodawca, który ustanawia warunki zwrotu poniesionych wydatków na ich zakup, zaś fakt ich przekazania związany jest z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zdaniem Spółki w czasie pracy pracownicy nie realizują celów osobistych, stąd też nie dochodzi do przekazania towaru na cele osobiste. Spółka uważa, że nie wystąpi obowiązek wykazywania VAT-u należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Z kolei, stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce - pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, przysługują okulary na koszt Spółki, przy zastrzeżeniu, że okulary te wykorzystywane są wyłącznie w czasie pracy. Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego, zlecającego stosowanie okularów, wraz z fakturą VAT dotyczącą zakupionych okularów wystawioną na Spółkę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Bez względu na wartość faktury - faktura rozliczana jest w Spółce do wysokości limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, Spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, Spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury. Spółka nie ma podpisanej umowy z Zakładem Optycznym na zrealizowanie recepty. Fizycznej czynności nabycia okularów dokonuje pracownik i to on jest w ich posiadaniu przez cały okres użytkowania. Zgodnie z obowiązującym w Spółce zarządzeniem wewnętrznym, zalecone przez zakładowego lekarza medycyny pracy okulary korygujące wykorzystywane są wyłącznie w czasie pracy i przysługują jedynie pracownikom, którzy podczas pracy spędzają minimum 4 godziny dziennie przy obsłudze monitora ekranowego. Powyższe oznacza, że Spółka nie pokrywa kosztów zakupu okularów pracownikom, którzy nie pracują przy monitorze komputerowym, bądź też nabywają okulary inne niż korygujące, przeznaczone do pracy z monitorem komputerowym. Regulacje wewnętrzne Spółki nie precyzują, kto ma prawo do rozporządzania okularami jako właściciel. Okulary są w posiadaniu pracownika, który jednak może ich używać wyłącznie w czasie pracy. Okulary, których koszt zakupu jest częściowo zwracany pracownikowi, mogą być przez niego użytkowane wyłącznie do celów służbowych. Pracownik, po ustaniu stosunku pracy, nie jest obowiązany do zwrotu zakupionych okularów, ponieważ z uwagi na indywidualne dopasowanie szkieł do wady wzroku pracownika, nie mogłyby być one wykorzystywane przez innego pracownika.

Zasady związane z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników reguluje art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).

Z kolei, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe i wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

W oparciu o § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Z § 8 ust. 2 cyt. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wynika obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1 wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie określają szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę okularów korekcyjnych. W związku z tym, powyższe kwestie powinny zostać uregulowane w aktach prawa zakładowego (układ zbiorowy pracy, regulaminy), które normują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w danym zakładzie pracy oraz organizację i porządek pracy.

W kontekście analizowanego zagadnienia prawa pracodawcy do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów okularów korekcyjnych dla swoich pracowników, należy wskazać, że istotnym z punktu widzenia przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego u podatnika, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest fakt wykorzystywania zakupionych towarów bądź usług w prowadzonej działalności. Zatem kluczowym jest określenie władztwa ekonomicznego nad zakupionym towarem poprzez ustalenie kto - pracodawca, czy pracownik posiada prawo do rozporządzania towarami jako właściciel. W sytuacji bowiem, gdy prawo do rozporządzania towarem (okularami) jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, niezależnie od faktu, że są one wykorzystywane przez pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje kwestia czy pracodawca, realizując obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, przekazuje pracownikowi określoną kwotę pieniężną tytułem refundacji całości lub części kwoty wydatkowanej na zakup okularów.

W opisanym przypadku nabycia okularów korekcyjnych dokonuje pracownik i to pracownik - a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup - posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel. Jak wskazał Wnioskodawca okulary korekcyjne są zapewniane pracownikom w przypadku, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza wyniki badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. Wówczas pracownik w imieniu Spółki dokonuje nabycia okularów korekcyjnych, które są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i to pracownik wchodzi w ekonomiczne władztwo tego towaru. Z samego wystawienia faktury na pracodawcę, jeżeli pracodawca ten nie nabył faktycznie okularów (nie doszło do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą), nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury.

Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem przez pracowników okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez tych pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zatem, Wnioskodawca nie ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Spółkę, dokumentujących zakup przez pracowników przedmiotowych okularów.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za nieprawidłowe.

Ponadto, należy zauważyć, że zrefundowanie pracownikowi kosztów zakupu okularów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ czynność przekazania określonej kwoty pieniężnej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT wymienioną w katalogu art. 5 ust. 1 ustawy. Zatem po stronie Wnioskodawcy, który finansuje pracownikowi zakup okularów, nie mamy do czynienia z żadną czynnością opodatkowaną. Okulary korekcyjne nabyte przez pracownika są od momentu nabycia jego własnością, zatem Spółka nimi nie dysponuje i w konsekwencji nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tym samym, nie dojdzie do przekazania okularów korekcyjnych przez Spółkę na rzecz pracownika.

W konsekwencji, odpowiedź na pytanie nr 2 „Czy Spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi...”, stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 26 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP1/443-777/14-4/MW - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: odliczenie vat, pracownicy, okulary

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...