Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

06.04.2017

Odliczenie VAT. Faktura z adnotacją "dokument niefiskalny"

Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierający wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a także opatrzony dodatkową adnotacją „dokument niefiskalny”, powinien zostać uznany za prawidłowo wystawioną fakturę VAT?

W najbliższym czasie spółka planuję zmiany w zakresie programu (systemu) do obsługi sprzedaży. W ramach wprowadzanych zmian systemowych, modyfikacji ulegnie również sposób wystawiania faktur do paragonów. Spółka rozważa bowiem rezygnację z drukarek niefiskalnych używanych dotychczas do drukowania faktur do paragonów, których funkcję przejęłyby drukarki fiskalne, umożliwiające drukowanie zarówno paragonów / faktur w momencie sprzedaży jak i faktur do paragonów.

Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z oprogramowaniem służącym do obsługi sprzedaży, faktury do paragonów wydrukowane przy użyciu drukarki fiskalnej zostaną automatycznie oznaczone adnotacją „dokument niefiskalny”. Poza wskazaną dodatkową adnotacją, wystawiona w ten sposób faktura zawierać będzie wszelkie obowiązkowe dane wymagane przepisami art. 106e ust, 1 ustawy o VAT. Dokumenty zawierające wspomnianą adnotację (tj. faktury do paragonów) będą zapisywane i przechowywane w pamięci kasy rejestrującej.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jak zaś stanowi ust. 3 cytowanego przepisu, na żądanie nabywcy towaru lub usługi, jeżeli zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, podatnik jest obowiązany wystawić również fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118.

Przez sprzedaż, o której mowa w powyższych przepisach, należy rozumieć, zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie zaś z pkt 31 cytowanego przepisu, przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Wspomniane powyżej obowiązkowe elementy każdej faktury zostały natomiast określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy o VAT, zgodnie z którym, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

W pozostałych punktach cytowanego przepisu sformułowane zostały natomiast dodatkowe wymogi, dla faktur dokumentujących sprzedaż dokonywaną w ramach specjalnych procedur wprowadzonych innymi przepisami ustawy o VAT.

Dokument wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej jako faktura VAT

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika zatem, że dla uznania wystawionego dokumentu za fakturę niezbędne jest spełnienie przez ten dokument wszystkich wymogów przewidzianych przepisami ustawy o VAT. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż wymogi te odnoszą się tylko i wyłącznie do danych, które muszą być zawarte na fakturze. Brak jest natomiast w przepisach ustawy o VAT jakichkolwiek formalnych wymogów co do formy takiego dokumentu (poza ogólnym stwierdzeniem, iż może to być forma papierowa lub elektroniczna).

Co więcej, art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazuje jedynie niezbędne elementy, tj. minimum informacji, które powinna zawierać faktura. Z jego brzmienia nie wynika natomiast, aby lista ta była zamknięta i wyczerpywała zbiór dozwolonych elementów faktury. Należy zatem uznać, iż omawiany katalog danych właściwych dla faktury stanowi katalog otwarty.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Jak podkreślił choćby Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2016 r. (ILPP1/4512-1-172/16-6/MC):

(...) ustawa o VAT wprowadza katalog elementów, jakie powinna zawierać faktura, przy czym katalog ten nie jest zamknięty. Oznacza to, że na fakturze można umieszczać informacje dodatkowe, jeśli podatnik uzna, że taka jest potrzeba.

W podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2015 r. (ITPP2/4512-20/15/EK), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r. (ILPP3/4512-1-19/15-2/TW), w której to wskazano, iż:

(...) w praktyce niejednokrotnie faktury zawierają jednak dodatkowe dane, nieprzewidziane powołanymi przepisami o podatku od towarów i usług, umieszczane w tym dokumencie dla potrzeb kontrahentów w związku z daną transakcją (…). Przepisy prawa podatkowego nie stoją na przeszkodzie umieszczania takich dodatkowych informacji w fakturze, pod warunkiem, iż zabieg ten nie zakłóci czytelności faktury.

Do takich samych wniosków prowadzi również analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. dotyczących zmian w zakresie fakturowania (zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów), w których podkreślono, iż na fakturach podatnicy mogą również zawierać inne dane, które nie będą już wymagane jako obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r. Powołane wyjaśnienia dotyczyły zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1428), które zostało następnie uchylone. Jednakże przepisy do których odnosiły się wyjaśnienia, zostały na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) włączone do treści ustawy o VAT. Należy zatem uznać, iż cytowane stanowisko Ministerstwa Finansów zachowało swoją aktualność.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, iż wystawiane przy użyciu drukarki fiskalnej dokumenty, które spełniać będą wszystkie wymogi przewidziane przepisami o VAT, w szczególności zaś zawierać będą wszelkie niezbędne dane wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, a dodatkowo opatrzone zostaną adnotacja „dokumenty niefiskalny” wynikającą z ograniczeń technicznych drukarki, powinny być traktowane jako prawidłowo wystawione faktury VAT. Jak bowiem wynika zarówno z przytoczonych powyżej przepisów, jak i stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, fakt zawarcia na dokumencie, spełniającym wymogi przewidziane przepisami ustawy o VAT, dodatkowych informacji i zapisów, które nie wpływają na jego czytelność, nie może stać na przeszkodzie dla traktowania takiego dokumentu jako prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wystawiając zatem faktury do paragonów w opisany powyżej sposób (tj. przy zastosowaniu drukarek fiskalnych, które poza wszelkimi wymaganymi przepisami ustawy o VAT danymi nanoszą na przedmiotowy dokument również adnotację „dokument niefiskalny’’), spółka będzie czynić zadość ciążącemu na nim obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie faktur VAT.

(Interpretacja indywidualna z 28 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.108.2017.1.RR - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz