Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.12.2014

Odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osoby współpracującej

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może swoje zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz swój podatek dochodowy od osób fizycznych obniżyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby z nim współpracującej w wysokości nieprzekraczającej określonego w ustawie procentowego limitu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2014 r. (data wpływu 9 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą. Opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za siebie i osobę z nim współpracującą na podstawie polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może swoje zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz swój podatek dochodowy od osób fizycznych obniżyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby z nim współpracującej w wysokości nieprzekraczającej określonego w ustawie procentowego limitu...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 85 ust. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność". Zgodnie z art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy można obniżyć o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Procentowy limit odliczenia wyznacza art. 27b ust. 2 na 7,75 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Celem tego przepisu jest umożliwienie obniżenia podatku dochodowego osobie, która finansuje składki.

Wsparciem stanowiska Wnioskodawcy jest art. 27b ust. 1 pkt 2, który dotyczy składki sfinansowanej przez podatnika zapłaconej na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w niektórych innych niż Polska krajach, który wyraźnie wskazuje, że obniżenie dotyczy nie tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika, ale także osób z nim współpracujących. Równość obywateli wobec prawa, a także zasady równego traktowania wynikające z traktatów unijnych sprzeciwiają się zakazowi odliczania od podatku dochodowego i zaliczek na ten podatek składki na ubezpieczenie zdrowotnej osoby współpracującej z Wnioskodawcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki. Natomiast wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ww. ustawy).

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Jeżeli osoba współpracująca posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. jest równocześnie pracownikiem i uzyskuje oskładkowany przychód w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to wówczas z tytułu współpracy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenia społeczne są dobrowolne). Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oblicza, odprowadza i finansuje z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność (art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 13 października 1998 r. i art. 85 ust. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jest On przedsiębiorcą. Opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za siebie i osobę z nim współpracującą na podstawie polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

W związku z powyższym, wskazać należy, że Wnioskodawca będący przedsiębiorcą, będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego opłacone przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawcy i osoby z Nim współpracującej. Powyższe odliczenie dotyczy zarówno zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy, jak również odliczenia dokonywanego w zeznaniu rocznym - do wysokości limitu wskazanego w wyżej cytowanym przepisie art. 27b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 27 czerwca 2014 r., sygn. IPPB1/415-377/14-2/MS - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, osoba współpracująca, składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz