Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.06.2018

Odliczanie VAT od nabytych usług noclegowych i gastronomicznych

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrotu podatku należnego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Wyjątkiem jest nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Porównania zakresu ww. ograniczenia z regulacjami Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) dokonał WSA we Wrocławiu w wyroku z 29 września 2012 r., sygn. I SA/Wr 854/12. Sąd uznał w nim, że nie wykracza ono poza ramy ograniczenia podstawowego prawa podatnika VAT zawarte w art. 176 Dyrektywy 112. Zgodnie z tą regulacją odliczenie VAT nie przysługuje w odniesieniu do wydatków poniesionych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, takich jak wydatki na artykuły luksusowe, rozrywka lub wydatki reprezentacyjne. Ponadto przewiduje ona, że państwa unijne mogą utrzymać wszystkie wyłączenia z prawa do odliczenia przewidziane w prawie krajowym w dniu 1 stycznia 1979 r. lub w odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty po tym terminie. Polska z tego prawa skorzystała. Przed 1 maja 2004 r. w ustawie z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym funkcjonowały przepisy uniemożliwiające odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych.

Pomimo generalnego zakazu odliczenie VAT zawartego w cenie usługi czy to noclegowej czy też gastronomicznej jest czasem możliwe.

1) Usługa tego rodzaju jest ściśle związana z wykonaną przez przedsiębiorcę inną usługą (w szczególności szkoleniową).

Na potrzeby VAT, co do zasady, każde świadczenie powinno być rozliczone odrębnie. Jeżeli jednak kilka świadczeń z ekonomicznego punktu widzenia stanowi jedną usługę, jest błędem sztuczne rozdzielanie jej elementów składowych. Np. jest jedna faktura wystawiana za usługę szkoleniową a usługa noclegowa i gastronomiczna stanowią jej część i nie podlega wyszczególnieniu na dokumencie sprzedaży składając się na świadczenie kompleksowe. Odliczenie VAT z faktury za tego rodzaju usługę nie jest zabronione. Znaczenie ma cel świadczenia usługi hotelowej i gastronomicznej. Jeżeli mają one wyłącznie pomocniczy charakter w stosunku do usługi głównej brak jest przeszkody w odliczeniu VAT.

Stanowisko organów skarbowych w tej kwestii wyrażone zostało np. w interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.52.2018.1.KOM. Zgodnie z nią usługa jest kompleksową o ile jej część składowa nie jest dla klienta celem samym w sobie, lecz środkiem do skutecznego wykorzystania świadczenia zasadniczego. Istotne jest takie powiązanie świadczeń, aby samodzielnie nie były w stanie przynieść praktycznej korzyści konsumentowi. Istnienie jednego złożonego świadczenia nie wyklucza tego, że poszczególne ich elementy mają różne ceny i stawki VAT. W związku z tym nabywane usługi hotelowe i gastronomiczne służące organizacji szkolenia są świadczeniem kompleksowym w ramach, którego podatnik nabywa je jako elementy składowe nie stanowiące istoty nabytego świadczenia a noszą charakter pomocniczy tworząc z innymi usługami całość.

2) Za usługę noclegową nie sposób uznać usługi wynajmu nieruchomości służącej za miejsce tymczasowego zakwaterowania, np. w pensjonacie oferującym oprócz pokoi hotelowych również samodzielne domki na wynajem na dłuższy okres.

VAT z faktury za wynajem takiej nieruchomości będzie mógł być odliczony bez żadnych ograniczeń. Rozliczenie takie z pewnością okaże się dla vatowca podatkowo korzystne.

3) Usługi cateringowe. Są podobne do usług gastronomicznych w tym, że ich celem jest zaopatrzenie usługobiorcy w posiłek. Inne jest natomiast miejsce wykonywania takiej usługi. Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu przyrządzenia, w lokalu usługodawcy. Usługa cateringowa realizowana jest w miejscu określonym przez usługobiorcę. Należy przez nią rozumieć świadczenie polegające na:

  • dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności i napojów,
  • dostarczaniu żywności i napojów wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi i pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie.

Odmienność traktowania usług gastronomicznych i cateringowych pod względem prawa do odliczenia VAT potwierdzają organy skarbowe. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r., sygn. IBPP1/4512-243/16/AW, uznał, że w przypadku, gdy nabyte usługi cateringowe związane są w sposób pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatnikowi służy prawo do odliczenia VAT z tytułu ich nabycia.

4) Usługi noclegowe i gastronomiczne nabywane w celu dalszej odsprzedaży.

Organy skarbowe opierając się na brzmieniu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT odmawiają prawa do odliczenia VAT w takiej sytuacji, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2017.2 ISZ. Zupełnie inaczej jednak przedstawił tę kwestię NSA w wyroku z 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1637/15. Sąd uznał, że zakaz odliczenia VAT nie ma zastosowania w rozpatrywanym przypadku. Rozstrzygana sprawa dotyczyła podatnika świadczącego usługi hotelowe odliczającego VAT od zakupu usług cateringowych dla gości hotelowych. Zostały one jednak przez organy podatkowe uznane za gastronomiczne co pozbawiło podatnika prawa do odliczenia VAT. Zdaniem sądu wykładnia art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zastosowana przez organy skarbowe i WSA sprzeczna była z art.176 Dyrektywy 112 z dwóch powodów:

  • przepis ten odczytywać należy w kontekście art. 168 Dyrektywy 112 określającego wykorzystanie towarów i usług do działalności opodatkowanej jako warunek odliczenia VAT,
  • z art. 168 Dyrektywy 112 wynika, że owszem prawo do odliczenia VAT nie przysługuje w stosunku do wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkę lub wydatki reprezentacyjne, jednakże z wyjątkiem przypadków gdy są one ściśle związane z działalnością gospodarczą. Byłoby absurdem – który powstałby w wyniku opatrznego rozumienia tego przepisu - pozbawianie podatnika prawa do odliczenia VAT od zakupów towarów luksusowych na przykład, gdy ten zajmuje się handlem nimi.

Dopiero wówczas gdy brak jest ścisłego związku z działalnością gospodarczą podatnika nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT związanego z zakupami luksusowymi pomimo wykazania innego związku takich wydatków z jego działalnością opodatkowaną.

Reasumując – zdaniem NSA – zakaz odliczania VAT od zakupionych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych nie może dotyczyć podatników nabywających je celem dalszej odsprzedaży konsumentom lub innym podatnikom, gdyż takie wydatki mają ścisły związek z działalnością gospodarczą tego podatnika. Inna interpretacja byłaby sprzeczna z zasadą neutralności VAT polegającą na obciążeniu podatkiem finalnego konsumenta a nie podmiotów uczestniczących w obrocie na etapie poprzedzającym konsumpcję.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz