Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.08.2019

Od 1 września więcej toreb foliowych z opłatą

Już od września br. opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy, tzw. zrywek. Sprzedawcy natomiast będą mieli obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym. Ponadto, od przyszłego roku będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, przy czym w przypadku przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlową ewidencja będzie musiała być prowadzona oddzielnie dla każdej z nich.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzające obowiązek pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Powyższą opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów służących do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem (tzw. zrywek). Zakres toreb objętych opłatą wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (Dz. Urz. UE L 115 z 6.05.2015, str. 11).

Jak czytamy w uzasadnieniu do noweli, po analizie wstępnych danych z pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej daje się zauważyć tendencję oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, w miejsce toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, toreb z tworzywa sztucznego o nieco większej grubości, np. 51 mikrometrów. Tym samym torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo. Nie jest to działanie korzystne z punktu widzenia zapobiegania powstawaniu odpadów, bo mimo pewnej redukcji lekkich toreb z tworzywa sztucznego powoduje to wzrost liczby wprowadzanych do obrotu toreb grubszych.

W związku z powyższym postanowiono zmienić przepisy dotyczące opłaty recyklingowej, aby uszczelnić dotychczasowy system. Już od 1 września tego roku opłatą recyklingową będą objęte wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy (tzw. zrywek), które są wyłączone wprost w ww. dyrektywie. Ma to ograniczyć wprowadzanie do obrotu toreb z tworzywa sztucznego, a także wpłynąć na większe zastosowanie mniej szkodliwych dla środowiska materiałów alternatywnych oraz w jeszcze większym stopniu zmienić nawyki konsumentów.

Zmiany od 1 września 2019 r.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: 

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;

    a od 1 września br. także
  3. pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (tj. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli od tzw. zrywek), ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Dodajmy, że opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo może zostać doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej będzie wynosić 1 zł za sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty jest określona w drodze rozporządzenia. I tak, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. poz. 2389), stawka opłaty wynosi 0,20 zł za sztukę i, zgodnie z rozporządzeniem z 27 sierpnia 2019 r., od 1 września br. nie zmieni się.

Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego kontroluje Inspekcja Handlowa. Kara za niepobierania tej opłaty wynosi, i będzie nadal wynosić, od 500 do 20 000 zł i wymierza ją, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

... a od 1 stycznia 2020 r.

Pobrana opłata od „foliówek” będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Obecnie opłata wnoszona jest do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Przy czym, do opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że opłata recyklingowa będzie pobierana do końca sierpnia 2019 roku na zasadach dotychczasowych, a od 1 września 2019 r. na nowych zasadach, ale przekazywanie pobranej opłaty za rok 2019 odbędzie się na zasadach dotychczasowych, czyli za cały rok do 15 marca 2020 r. a nie w cyklach kwartalnych.

Ponadto, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, od przyszłego roku będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Przy czym, przedsiębiorca, który będzie prowadził więcej niż jedną jednostkę będzie prowadził ww. ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek.

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przechowywać informacje zawarte w ewidencji toreb przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Roczne sprawozdanie i rejestr

W ustawie o odpadach w art. 73 ust. 1 dodany zostanie pkt 2a, zgodnie z którym prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, zobowiązani będą do składania sprawozdań o ilości nabytych i wydanych toreb. Sprawozdanie to obejmie informacje o lekkich i pozostałych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Sprawozdania te będą składane od 2020 r. za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i obejmą po raz pierwszy informacje o torbach nabytych i wydanych w 2019 r., z tym że w przypadku toreb pozostałych, które zostaną objęte opłatą recyklingową od 1 września 2019 r., dane te dotyczyć będą jedynie toreb nabytych i wydanych od 1 września do 31 grudnia 2019 r. 

Przedsiębiorcy będą mogli sporządzić ww. sprawozdanie na podstawie dostępnych dokumentów potwierdzających nabycie toreb (np. faktury VAT) oraz wysokości zebranej opłaty recyklingowej.

Obowiązek składania sprawozdań będzie wiązać się z koniecznością uzyskania przez prowadzących jednostki handlowe wpisu do rejestru, ponieważ sprawozdania te będą składane BDO. Część z tych przedsiębiorców jest już zarejestrowanych w rejestrze, najczęściej jako wytwórcy odpadów lub wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach - w takim przypadku będą zobligowani jedynie do złożenia wniosku aktualizacyjnego.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wejdzie w życie 1 września 2019 r., jednak przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku o wpis w terminie do 31 grudnia 2019 r. i będą mogli prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Brak wpisu do rejestru może skutkować, zgodnie z już obowiązującymi przepisami, nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. 

PIT, CIT i VAT bez zmian

Opłata recyklingowa za torby foliowe stanowi dla przedsiębiorcy zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów. Dodajmy, że kosztem jest tylko wniesiona opłata. Natomiast zgodnie z komunikatem Ministerstwa finansów opublikowanym 22 grudnia 2017 r. na stronie internetowej MF, opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579)

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz