Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.03.2014

Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.

Wszyscy obecni członkowie OFE mają 4 miesiące na decyzję, czy chcą, aby część przyszłej składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Wprowadzona przez rząd zmiana po raz pierwszy dała szansę ubezpieczonym na taki wybór. Wcześniej część składki szła automatycznie do OFE, a wybór ograniczał się tylko do wyboru konkretnego OFE, choć w praktyce zdecydowana większość (w ostatnich latach nawet ok. 80%) trafiała do funduszu w drodze losowania.

Ważne! Pamiętaj, że niezależnie od Twojego wyboru – tak jak dotychczas – większa część składki będzie trafiać na Twoje indywidualne konto w ZUS (w ramach I filara). Wybór dotyczy jednie ok. 1/7 składki.

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, mogą w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE.

Oświadczenie można złożyć:

  • osobiście,
  • listownie,
  • przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: pue.zus.pl, potwierdzenia oświadczenia można dokonać za pomocą Profilu ePUAP lub Profilu PUE.

Osoba, która nie zadeklaruje pozostania w OFE, zostanie w ZUS i od tej pory składki, które trafiały do OFE, będą ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS.

Podział składki

Gdzie obecnie trafia moja składka emerytalna? Gdzie trafi jak wybiorę OFE? A gdzie jak wybiorę ZUS?

Okienka transferowe

Tegoroczny wybór, czy chcemy odkładać na emeryturę w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS, nie będzie ostateczny. Ponownie będziemy mogli zdecydować w 2016 r., a potem co 4 lata.

Ustawa wprowadzająca dobrowolność członkostwa w OFE przewiduje również tzw. okienka transferowe, podczas których będziemy mogli ponownie zdecydować, czy chcemy, aby nasza składka emerytalna trafiała w większości do ZUS (85%) i w części do OFE (15%), czy w całości do ZUS.

Pierwsze okienko transferowe będzie trwało od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Następne – w analogicznym okresie – będzie w 2016 r., a potem już systematycznie co 4 lata, a więc w 2020 r., 2024 r., 2028 r. itd.

Tak więc decyzja podjęta w tym roku nie będzie ostateczna. Podobnie jak w tym roku, oświadczenie o przyszłej składce emerytalnej będzie można złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie i przez internet (za pośrednictwem e-PUAP).

Natomiast osoby dopiero rozpoczynające pracę będą mogły od razu (nie czekając na okienka transferowe) zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE. W przypadku braku zawarcia umowy z OFE, składki emerytalne będą trafiały w całości do ZUS.

Dziedziczenie

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu tak samo, jak środki z OFE. Ubiegłoroczna reforma nie zmieniła zasad dziedziczenia.

Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym nie zmieniły zasad dziedziczenia, tak więc ta część składki emerytalnej, co do której mamy wybór ZUS/OFE, będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie od decyzji jaką podejmiemy.

Jeżeli osoba będąca członkiem OFE lub posiadaczem subkonta w ZUS w chwili śmierci pozostaje w związku małżeńskim to połowa środków zgromadzonych w OFE/na subkoncie (w przypadku istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej) zostaje przekazana małżonkowi, na jego rachunek OFE/subkonto w ZUS. Pozostała część środków zgromadzonych w OFE/na subkoncie ZUS przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego.

Wypłata dokonywana jest bezpośrednio na rzecz tych osób i następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.

Jeśli zmarły nie wskazał osób uprawnionych, środki te wchodzą w skład masy spadkowej.

Polityka inwestycyjna OFE

Od 2014 r. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe. Teraz większą część aktywów będą przeznaczać na zakup akcji i obligacji korporacyjnych.

OFE od początku funkcjonowania, czyli od kilkunastu lat, nigdy nie były poddane rynkowej konkurencji. Dotychczasowe przepisy ustawowe sprawiały, że zarządzający OFE obserwowali swoje działania i podejmowali takie same/podobne decyzje inwestycyjne, co pozwalało im unikać dopłat z tytułu mechanizmu niedoboru (otwarty fundusz o znacząco niższych stopach zwrotu musiałby dopłacić środki z własnych zysków).

Od 2014 r. OFE muszą inwestować w akcje, a więc w realną gospodarkę – przez pierwszy rok min. 75% aktywów (potem limit co rok będzie spadał o 20%), a pozostałą część w m. in. obligacje korporacyjne, samorządowe, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czy listy zastawne. Jednocześnie zahamowany został „jałowy obieg” pieniądza, polegający na tym, że państwo zaciągało dług w OFE, żeby przekazać składkę do OFE – od początku roku OFE mają zakaz kupowania obligacji skarbowych oraz papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Dodatkowo OFE zostały urynkowione, tzn. zniknął wewnętrzny benchmark i mechanizm niedoboru (powodujące naśladownictwo i eliminujące konkurencyjność funduszy względem siebie).

Jednocześnie od 1 lipca 2014 r. ustalony zostanie na dwa lata indeks porównawczy (na podstawie WIG i WIBOR), po to, aby przez ten okres ubezpieczeni mogli porównać informację o stopach zwrotu OFE i stopach zwrotu z WIG.

Obniżenie opłat

Od początku roku OFE mogą pobierać maksymalnie 1,75% składki jako opłatę. Wcześniej było to nawet 10%.

Na samym początku funkcjonowania OFE (czyli od 1999 r.) ustawa nie określała górnego limitu opłaty, jakie OFE mogą pobierać od przekazywanych im składek emerytalnych. Dlatego niektóre OFE pobierały nawet 10% składki emerytalnej jako opłatę, stąd na emeryturę odkładaliśmy tylko 90% tego, co trafiało do OFE. Dopiero w 2004 r. został wprowadzony zapis, który ustawowo ograniczył wysokość opłaty pobieranej przez OFE do maksymalnie 7% składki emerytalnej. Obecny rząd obniżył ten limit do 3,5% od 2009 r., a od początku 2014 roku OFE mogą pobierać maksymalnie 1,75% składki emerytalnej jako opłatę.

Od początku funkcjonowania PTE (zarządzające OFE) pobrały od swoich członków prawie 19 miliardów złotych prowizji.

Pytania i odpowiedzi

Czy środki gromadzone w OFE będą mogły być dziedziczone?

Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS, podlegają dziedziczeniu.

Na czym polegała reforma OFE?

Główne założenia reformy z 1999 r. polegające na zastąpieniu systemu o zdefiniowanym świadczeniu systemem o zdefiniowanej składce zostały zachowane. Jednak wprowadzone wówczas OFE (II filar) okazały się bardzo kosztowną i nieefektywną częścią systemu emerytalnego, która wymagała gruntownej przebudowy.

Dlatego w ramach reformy z 2013 r. z OFE do ZUS przeniesione zostały obligacje skarbowe (tzw. likwidacja części obligacyjnej OFE) i wprowadzona została dobrowolność udziału w OFE. Dodatkowo obniżone zostały opłaty pobierane przez PTE (instytucje finansowe zarządzające OFE), a także wprowadzony został, tzw. suwak bezpieczeństwa.

Kto ma możliwość wyboru?

Wyboru mogą dokonać obecni członkowie OFE, którym zostało więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jak będzie dzielona składka, jeśli przeniosę się do ZUS?

W przypadku decyzji ubezpieczonego o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE.

Jak będzie dzielona składka emerytalna, jeśli pozostanę w OFE?

W przypadku decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,
  • 2,92% trafi do OFE (II filar).

Czym różnią się warianty „wybieram ZUS" i „wybieram OFE"?

Niezależnie od podjętej decyzji w sprawie przyszłej składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w stałej wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki. Od podjętej decyzji zależy jedynie podział składki emerytalnej. Jeśli „wybiorę ZUS” to cała moja składka będzie trafiać do ZUS na indywidualne konto (I filar) i indywidualne subkonto (II filar, składki dziedziczone na takich samych zasadach jak w OFE), a jeśli „wybiorę OFE” to moja składka emerytalna będzie trafiać w większości do ZUS (85% składki), a w części do OFE (15% składki).

Czy moja emerytura, w związku z wprowadzonymi zmianami będzie wyższa?

O wysokości przyszłej emerytury będzie decydować to, ile lat pracujemy (czyli jak długo płacimy składki) i to, jaka jest wysokość naszego wynagrodzenia (ponieważ składka emerytalna uzależniona jest od wysokości naszego wynagrodzenia). Suma zgromadzonych składek , w momencie przejścia na emeryturę, dzielona jest przez przewidywaną dalszą długość życia (wyrażoną w miesiącach) – tak wyliczana jest emerytura w systemie zdefiniowanej składki, który obowiązuje w Polsce od 1999 r.

Widać prostą zależność – im dłużej pracujemy, tym większą mamy emeryturę. Wprowadzone zmiany nie mają znaczącego wpływu na wysokość przyszłej emerytury, ponieważ stopa zwrotu z OFE i z ZUS kształtuje się na podobnym poziomie.

Przeprowadzona reforma ma zasadnicze znaczenie dla stanu naszej gospodarki, który przekłada się na poziom życia wszystkich obywateli, w tym wysokość emerytur. OFE powodują wzrost długu publicznego, a im wyższy dług publiczny, tym większe prawdopodobieństwo podwyżki podatków w przyszłości, a także obniżenie wiarygodności Polski, ratingu, a w konsekwencji wyższe koszty kredytu, co zawsze niekorzystnie odbija się na wzroście gospodarczym kraju.

W jaki sposób i gdzie mam zgłosić swoją decyzję dotyczącą wyboru opcji ZUS lub ZUS+OFE?

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE muszą w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Oświadczenie można złożyć pisemnie (osobiście, listownie) lub przez Internet (poprzez e-PUAP). Jeśli nie złożymy oświadczenia, nasze składki w całości pozostaną w ZUS (na indywidualnym koncie w I filarze i na subkoncie).

Gdzie znajdę oświadczenie o pozostaniu w OFE?

Od 1 kwietnia oświadczenie będzie dostępne w oddziałach ZUS oraz na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz ZUS-u.

Co z tymi, którzy - urodzeni przed 1968 r. - mieli wybór, czy iść do ZUS czy OFE?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. miały możliwość wyboru, czy podzielić składkę między Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarty fundusz emerytalny. Obecnie mogą swój wybór potwierdzić lub, jeśli w ciągu tych 15 lat rozczarowały się OFE, pozostawić całą składkę w ZUS.

Na czym polegają „okienka transferowe"?

Każdy członek OFE będzie mógł w okresie kwiecień – lipiec 2014 r. złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE. W przypadku niezłożenia oświadczenia, przyszła składka ubezpieczonego zostanie przeniesiona do ZUS. Ponowny wybór będzie możliwy podczas „okienka transferowego” w 2016 r. Następne takie okienka będą co cztery lata.

Czy decyzja co do miejsca odprowadzania składek (ZUS lub OFE) będzie jednorazowa i ostateczna? Czy w wariancie OFE będzie można zmieniać fundusz?

Za pierwszym razem na wybór będą 4 miesiące (kwiecień - lipiec 2014 r.), swoją decyzję będzie można zmienić w 2016 r., a później - już systematycznie co cztery lata. Osoby, które „pozostaną w OFE” będą mogły - tak jak teraz - wybrać konkretny fundusz, do którego będzie trafiać ich przyszła składka, jak również zmieniać „swoje” OFE w przyszłości.

Dlaczego otwarte fundusze emerytalne nie mogą reklamować się w mediach?

Zgodnie z ustawą wprowadzającą zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) od 14 stycznia do 31 lipca 2014 r. zabroniona jest reklama zawierająca informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do funduszy. Zakaz ten ma na celu ochronę interesów ubezpieczonego, który nie powinien dokonywać wyboru pod presją reklamy, która z definicji ma zachęcić do określonego zachowania, a nie dostarczyć obiektywnej informacji. Decyzja dotycząca emerytalnej przyszłości powinna być podjęta przez ubezpieczonych wyłącznie w oparciu o obiektywne i racjonalne przesłanki.

Jednocześnie warto podkreślić , że wywiady, komentarze eksperckie, artykuły, audycje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych - niemające charakteru reklamy - nie są zabronione przepisami prawa.

Czego dotyczy wybór?

Cała składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek (czyli naszej „pensji brutto”). Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. możemy zdecydować, czy chcemy, aby część składki emerytalnej (2,92%) trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Reszta składki - tak jak do tej pory - będzie trafiać do ZUS.

(źródło: emerytura.gov.pl)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz