Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.03.2020

Obowiązki płatnika: Drobne zlecenie na czas nieokreślony

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym mały sklep spożywczy. Zawarłem umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą moim pracownikiem. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, określono w niej należność z tytułu wykonania umowy na kwotę 150 zł miesięcznie. Od wypłacanej należności, co miesiąc, naliczam i odprowadzam zaliczkę na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidłowo obliczam zaliczkę na podatek dochodowy od ww. umowy?

Dodam, że zaliczkę na podatek obliczam w sposób następujący:

 • 150 zł x 20% = 30 zł - koszty uzyskania przychodu,
 • 150 zł - 30 zł = 120 zł - podstawa opodatkowania,
 • 120 zł x 17% = 20,40 zł - naliczony podatek,
 • 150 zł x 9% = 13,50 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 150 zł x 7,75% = 11,63 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu,
 • 20,40 zł - 11,63 zł = 9 zł - zaliczka podatku do przekazania do urzędu skarbowego,
 • 150 zł - 13,50 zł - 9 zł = 127,50 zł - kwota do wypłaty.

Odpowiedź:

Tak. W przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej przez Pana, w której wprost nie określono kwoty wynagrodzenia, określając jedynie kwotę wynagrodzenia należnego miesięcznie, należy zastosować ogólne zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów. A jeżeli zleceniobiorca nie ukończył 26. roku życia przychody ze zlecenia będą wtedy zwolnione z podatku dochodowego.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 8 cyt. ustawy wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 3. przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Obowiązki płatnika przy umowie cywilnoprawnej

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, iż na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, podmioty o których mową, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2020 r. jest to 17%).

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Przychód i koszty uzyskania przychodów

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami są, co do zasady, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ryczałt od drobnych zleceń

Zgodnie zaś z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 17% przychodu. Zryczałtowany podatek pobierany jest bez pomniejszania tych przychodów o koszty ich uzyskania (art. 30 ust. 3 tej ustawy). Dodatkowo, przychody te nie łączą się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej), co wynika z art. 30 ust. 8 cyt. ustawy.

Podkreślić należy, że przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliguje płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 ustawy.

Stosownie do art. 42 ust. 1 tej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek oraz kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (...).

Analiza normy wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a tej ustawy wykazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

 • kwota należności określona w umowie nie przekracza kwoty 200 zł,
 • umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika oraz
 • wysokość należności wynika z umowy.

Należy podkreślić, że dla zastosowania normy art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy konieczne jest, aby wszystkie przesłanki przewidziane tym przepisem były spełnione łącznie, a więc w szczególności kwota należności z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej musi być ściśle określona w umowie i nie może przekraczać 200 zł.

Bez konkretnej kwoty w umowie nie ma ryczałtu

Podsumowując, w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej przez Pana, w której wprost nie określono kwoty wynagrodzenia, określając jedynie kwotę wynagrodzenia należnego miesięcznie, należy zastosować ogólne zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe potwierdza także fiskus, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2012 r., sygn. IPTPB1/415-505/12-2/DS.

Ulga w PIT dla młodych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od tego podatku są przychody:

 • ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy; wiek ustalany jest z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia).

Uwaga.

Art. 13 pkt 8 ustawy o PIT dotyczy umów zlecenia zawartych przez podatnika (osobę fizyczną) z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (nie dotyczy umów zlecenia zawartych między dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym, który w 2020 r. wynosi 85 528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości są zwolnione z podatku).

Limit zwolnienia obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów objętych zwolnieniem) nie są brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra finansów. Tym samym w kwocie limitu nie uwzględnia się np. wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Koszty uzyskanie przychodów i ZUS

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu przychodów z pracy oraz umów zlecenia, stosuje się w wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. W konsekwencji, jeżeli przychody z pracy, odpowiednio z umów zlecenia, są w całości objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych.

Niezależnie od zwolnienia od podatku przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, przychody te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie nie dla przychodów opodatkowanych ryczałtem

Zwolnienie dla młodych nie ma zastosowania do dochodów (przychodów) opodatkowanych podatkiem w formie ryczałtu, a określonych m.in. w art. 30 ust. 1 ustawy o PIT, tj. np. do przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (w tym umowa zlecenia), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Zatem, jeżeli osoba z którą zawarł Pan umowę zlecenia nie ukończyła 26. roku życia, przychody z tej umowy będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Wynagrodzenie z umowy zlecenia należy wtedy obliczyć następująco:

 • 150 zł x 9% = 13,50 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 150 zł - 13,50 zł = 136,50 zł - kwota do wypłaty.

Uczeń lub student

Uczeń lub student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

W przypadku, gdy zleceniobiorca jest dodatkowo uczniem czy studentem, nie będzie pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne, a wynagrodzenie, które Pan wypłaci wyniesie 150 zł.

 

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz