Obowiązki ewidencyjne podatników i płatników

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Uwaga!

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonuje się.

Osoba fizyczna.

Będąca przedsiębiorcą prowadząca działalność na własne nazwisko

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (ustawa o CEIDG).

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (1) (dotyczy również rachunku bankowego osobistego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Likwidacja działalności. Zgłoszenie składane jest równocześnie z wnioskiem o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o CEiDG

Będąca przedsiębiorcą prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Zgłoszenie identyfikacyjne wspólnicy składają równocześnie z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o CEiDG.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o CEiDG (dotyczące wspólników np.: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, numeru osobistego rachunku bankowego).
 

UWAGA!

Zmianę nazwiska wspólnika spółka aktualizuje w urzędzie skarbowym na NIP-2.

Likwidacja działalności.

Wspólnicy zgłoszenie składają równocześnie z wnioskiem o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o CEiDG.

Niebędąca przedsiębiorcą prowadząca działalność na własne nazwisko.

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-7 we właściwym urzędzie.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest formularzu NIP-7

(dotyczy również rachunku bankowego osobistego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Likwidacja działalności zgłaszana jest na formularzu NIP-7 we właściwym urzędzie.

Niebędąca przedsiębiorcą prowadząca działalność wyłącznie w formie spółki: jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej.

Zgłoszenie identyfikacyjne wspólnicy składają bezpośrednio w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-7 tylko w przypadku, gdy wspólnik opłaca składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przeciwnej sytuacji nie składa żadnego zgłoszenia NIP.

Zgłoszenie aktualizacyjne, w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika jest NIP zmiana danych dotycząca, np: zmiany nazwiska wspólnika, jego adresu zamieszkania, czy numeru osobistego rachunku bankowego wspólnicy aktualizują indywidualnie w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-7.

Natomiast w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika jest PESEL, zmiana adresu zamieszkania lub rachunku bankowego może być dokonana na formularzu ZAP - 3 w dowolnym urzędzie skarbowym.

Likwidacja działalności przez spółkę, w sytuacji, gdy identyfikatorem wspólnika był NIP po zakończeniu działalności przez spółkę identyfikatorem podatkowym wspólnika bez dokonywania aktualizacji w urzędzie skarbowym jest PESEL.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie identyfikacyjne odnośnie:

  • danych podstawowych - dane objęte treścią wpisu w KRS na zintegrowanym formularzu składanym w sądzie rejestrowym,

  • danych uzupełniających – na zgłoszeniu NIP-8 składanym do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie aktualizacyjne odnośnie:

  • danych podstawowych - dane objęte treścią wpisu w KRS na zintegrowanym formularzu składanym w sądzie rejestrowym,

  • danych uzupełniających – na zgłoszeniu NIP-8 składanym do urzędu skarbowego.

Likwidacji działalności dokonuje się na zintegrowanym formularzu składanym w sądzie rejestrowym.

Podatnicy niepodlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, np. spółka cywilna.

Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest na formularzu NIP-2 (np.: zmiana siedziby, zmiana rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zmiana nazwiska wspólnika).

Likwidacja działalności zgłaszana jest na formularzu NIP-2 we właściwym urzędzie.

Właściwość naczelnika urzędu skarbowego i terminy dokonania zgłoszenia w przypadku składania formularza NIP do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie identyfikacyjne:

Podatnicy podatku od towarów i usług zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu właściwego w sprawach podatku od towarów i usług, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem; z tym, że osoby fizyczne są obwiązane dokonać takiego zgłoszenia tylko w przypadku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R.

Podatnicy będący podatnikami podatku dochodowego, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Podatnicy niebędący podatnikami podatku dochodowego mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Płatnicy podatków, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa wyżej, zgłoszenie identyfikacyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty zaliczki na podatek.

Płatnicy składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, ani płatnikami podatków zgłoszenie identyfikacyjne, składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie aktualizacyjne:

Ww. podmioty mają obowiązek dokonania aktualizacji danych o objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym do ww. naczelników urzędów skarbowych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.


Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów 129853/K z 03.06.2019 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...