Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.11.2014

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L na 2015 rok

W tym roku w dniu 1 grudnia upływa termin złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-6/PIT-6L, która jest podstawą do wymiaru zaliczek w 2015 roku na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego czy dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, czy też na podstawie prowadzonych ksiąg.

W deklaracji PIT-6/PIT-6L podatnicy wskazują rodzaje oraz rozmiary zamierzonej w 2015 roku produkcji. Podatnicy, których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, dodatkowo deklarują wysokość przewidywanego w 2015 roku dochodu.

Zobacz także: Podatki 2015: Wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

Przypomnijmy, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Należy tu zaznaczyć, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”.

Sposoby ustalania dochodu z działów specjalnych

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:

 1. jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące przychody - dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego,

  Uwaga! O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.
 2. jeżeli podatnik nie prowadzi ww. ksiąg - dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w pkt 2, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, z tym że w przypadku:

 1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian;
 2. upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
 3. wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
 4. zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych;
 5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h Tabeli - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;
 6. hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

W przypadku, gdy rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w ww. Tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Dodajmy, że jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. Powyższe stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Uwaga! W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

Deklaracja i zaliczki na podatek

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani:

 • składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L, przy czym deklaracja PIT-6L przeznaczona jest dla podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj według tzw. stawki liniowej 19%). Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu w ww. terminie deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym,

  Ważne! Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej powinni złożyć deklarację PIT-6/PIT6L wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji.

  Decyzja ustalająca wysokość zaliczek na podatek z działów specjalnych produkcji rolnej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, decyzja w sprawie zaliczek na podatek dochodowy wydawana jest nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli wyliczony dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy nie jest wydawana.
 • wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu przez podatnika. Jeżeli podatnicy osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Uwaga! Zaliczki za grudzień nie należy wpłacać, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty podatnik złoży zeznanie i dokona wpłaty podatku.

Ponadto, podatnicy są zobowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 • zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
 • zaprzestaniu lub rozpoczęciu eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
 • rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej składając deklarację PIT-6/PIT-6L o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz