03.09.2021: Rozliczenie roczne PIT

NSA. Remont części i urządzeń wspólnych budynku jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Nie ma uzasadnionych podstaw, aby uznać, że na gruncie treści samego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wydatki na remont lokalu mogłyby być uważane za "wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe", a wydatki na nieruchomość wspólną, już nie. Skoro korzystanie z samych lokali mieszkalnych jest niemożliwe bez korzystania przez właścicieli tych lokali ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej, to podział taki byłby całkowicie sztuczny i nieuzasadniony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wniosek o interpretację dotyczył podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości i możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego, poprzez przeznaczenie uzyskanego ze sprzedaży udziałów dochodu na remont lokalu mieszkalnego, którego podatnik jest wyłącznym właścicielem oraz na remont części i urządzeń wspólnych budynku, których jest współwłaścicielem, poprzez uznanie, że przedmiotowe wydatki poniesione zostały przez niego na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także: "ustawa o PIT", "updof"). W ocenie podatnika ww. wydatki stanowią wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że kwota uzyskana przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości w płacona na fundusz inwestycyjny wspólnoty, jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z osobnym subkontem nie stanowi wydatków poniesionych przez podatnika na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, a uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora KIS. Zdaniem sądu, ustawodawca w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f., nawiązując do ust. 1 pkt 131 tej ustawy, traktującego o dochodach zwolnionych od podatku ze względu na cel ich wydatkowania, wskazuje, że są nimi wydatki na ten cel poniesione nie tylko w odniesieniu do własnego budynku mieszkalnego, ale także jego części. Natomiast to, że podatnik jest współwłaścicielem części wspólnych budynku z uwagi na regulacje ustawy o własności lokali nie podlega kwestionowaniu. Dodać przy tym należy, że po myśli art. 21 ust. 26 u.p.d.o.f., który odwołuje się m.in. do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d tej ustawy, przez własny budynek rozumie się budynek (...) stanowiący własność lub współwłasność podatnika (...). W świetle powołanych regulacji całkowicie niezrozumiałe jest więc stanowisko organu podatkowego, że instytucja zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. ograniczana jest do wydatkowania posiadanych środków z przeznaczeniem na "remont m.in. własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego". Takie odczytanie instytucji zwolnienia w okolicznościach niniejszej sprawy pomija uwzględnienie w interpretowaniu powołanego przepisu w ramach wykładni systemowej wewnętrznej innych regulacji tej ustawy podatkowej, których dostrzeżenie miałoby ten skutek, że zwolnienie znajduje zastosowanie także do części wspólnych budynku, których jest podatnik współwłaścicielem.

Biorąc pod uwagę powyższe, WSA stwierdził, że remont części wspólnych budynku należy kwalifikować jako remont własnego budynku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 i ust. 26 u.p.d.o.f. Oznacza to, że pogląd organu wyrażony w interpretacji, iż ponosząc wydatki na remont części wspólnych budynku podatnik nie realizuje własnych celów mieszkaniowych, jest błędny, przez co narusza powołane przepisy ustawy podatkowej.

Naczelny Sąd Administracyjny również nie zgodził się z argumentami Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. NSA stwierdził, że nie ma uzasadnionych podstaw, aby uznać, że na gruncie treści samego art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. te pierwsze wydatki (na remont lokalu) mogłyby być uważane za "wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe", a te drugie - na nieruchomość wspólną, już nie. Skoro korzystanie z samych lokali mieszkalnych jest niemożliwe bez korzystania przez właścicieli tych lokali ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej, to podział taki byłby całkowicie sztuczny i nieuzasadniony. Wydatki na remont nieruchomości wspólnej poniesione przez właścicieli lokali jako jej współwłaścicieli musiałyby być wówczas uważane za realizację innych celów, niż własne (tychże współwłaścicieli), cele mieszkaniowe - ku czemu nie ma podstaw.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 3682/18 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, sprzedaż nieruchomości, naczelny sąd administracyjny (nsa), ulga mieszkaniowa, wyrok, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...