20.03.2020: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

NSA. PIT od wynagrodzenia dla sędziów: Przepisy nie narzucają formy umowy

Pisemne delegacje sędziowskie lub listy ryczałtów sędziowskich stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzenia sędziom za prowadzenie zawodów sportowych, zawierają określenie stron umowy, umówioną kwotę wynagrodzenia oraz wskazanie czynności, za które wynagrodzenie jest wypłacane - to niewątpliwie mamy tu do czynienia z umową - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak wyjaśniła Federacja Sportu we wniosku o interpretację indywidualną, podczas zawodów będzie sędziom sportowym za sędziowanie wypłacać wynagrodzenie na podstawie delegacji sędziowskich lub list ryczałtów sędziowskich. Dokumenty te są tożsame z umowami ponieważ na ich podstawie organizator wypłaci umówioną kwotę wynagrodzenia za wykonanie określonej czynności w określonym czasie. Dokumenty te jasno określają strony umowy.

Federacja chciała wiedzieć czy będzie działała prawidłowo, jeśli od określonego w ww. sposób wynagrodzenia potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, jeśli kwota wynagrodzenia ustalonego z sędzią, określonego w delegacji sędziowskiej lub liście ryczałtów sędziowskich nie przekroczy 200 zł. Jej zdaniem tak, bowiem fakt, że nie podpisuje z sędziami umów zleceń lub umów o dzieło nie zmienia charakteru wzajemnych zobowiązań. Delegacja sędziowska oraz lista ryczałtów sędziowskich określają dwie strony umowy, rodzaj powierzonego sędziemu zadania oraz kwotę wynagrodzenia. Istotne jest, że będzie to zawsze przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT). Przychód taki, zgodnie z art. 30 ustawy o PIT, podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, jeśli nie przekracza 200 zł.

W opinii jednak Dyrektora KIS, nie zostaną spełnione wynikające z art. 30 ust. pkt 5a ustawy o PIT przesłanki, bo kwota należności - wysokość ekwiwalentów sędziowskich wynika z delegacji sędziowskiej lub listy ryczałtów sędziowskich, a nie z umów, o których mowa w ww. przepisie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że organ interpretacyjny dokonał rozszerzającej wykładni ww. przepisu, która pozostaje w sprzeczności z powołanymi wyżej przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 734 w zw. z art. 750 k.c.

Jak wyjaśnił WSA, przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT nie określa żadnych wymogów co do formy umowy. Należy też uwzględnić, że do zawieranych w powszechnym obrocie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, zgodnie z art. 750 Kodeksem cywilnym stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowy te często nie są zawierane na piśmie, strony poprzestają na ustaleniach ustnych. Jak wskazuje doktryna, do zawarcia umowy zlecenia dochodzi najczęściej przez złożenie oferty i jej przyjęcie (art. 66 i następne K.c.). Nie jest też wykluczone zawarcie umowy w innym trybie, w szczególności w drodze negocjacji (art. 72 K.c.) bądź przetargu (art. 701 i następne K.c.). Przepisy, co do zasady nie wymagają dla zawarcia umowy zachowania formy szczególnej, niezależnie od tego, jakiej czynności prawnej zobowiązał się dokonać przyjmujący zlecenie. W związku z tym może ona zostać zawarta w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany.

Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że WSA prawidłowo wyłożył treść art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT trafnie uznając, że kwota należności określona jest "w umowie", nawet jeśli umowa została zawarta w sposób dorozumiany.

Zdaniem NSA, skoro pisemne delegacje sędziowskie lub listy ryczałtów sędziowskich stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzenia sędziom za prowadzenie zawodów sportowych, zawierają określenie stron umowy, umówioną kwotę wynagrodzenia oraz wskazanie czynności, za które wynagrodzenie jest wypłacane - to niewątpliwie mamy tu do czynienia z umową. Umowa zlecenia nie musi być sporządzona w określonej formie - istotne jest jedynie, aby strony doszły do porozumienia co do wszystkich istotnych przedmiotowo elementów umowy. Essentialia negotii umowy zlecenia obejmują jedynie określenie czynności prawnej, którą przyjmujący zlecenie ma wykonać i ten element jest ujęty wśród składników ujętych w delegacji lub liście ryczałtów. Z całą więc pewnością mamy tu do czynienia z umową.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 736/18 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, naczelny sąd administracyjny (nsa), wyrok, sędzia sportowy, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), forma umowy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...