NSA. Dwukrotna amortyzacja jest niedopuszczalna

Przedsiębiorca przyjmując do swojej działalności gospodarczej budynki, wynajmowane uprzednio w ramach tzw. najmu prywatnego, powinien kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji tego środka z uwzględnieniem dokonanych już uprzednio (przez obojga małżonków) odpisów amortyzacyjnych. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości. Przychody osiągane z najmu dla celów podatkowych są przez niego traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak przedsiębiorca wskazał w ww. wniosku, wraz z żoną, z którą łączy go wspólność majątkowa, nabył w 1999 r. dwie budynki. Zakup ten budynków został sfinansowany ze środków pochodzących z majątku dorobkowego małżonków. W aktach notarialnych zakupu nie była wyodrębniona cena za grunt i za budynek. Ponadto po zakupie ponoszone były liczne wydatki modernizacyjne i remontowe. Przedsiębiorca wraz z żoną wynajmuje poszczególne lokale znajdujące się w tych budynkach od ponad 10 lat. Lokale są wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego i są rozliczane przez małżonków na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT). W rozliczeniach podatkowych małżonkowie uwzględniali odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej, ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy PIT. tj. od wartości ustalonej jako iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanych i kwoty 988 zł (art. 22g ust. 10 ustawy PIT).

Przedsiębiorca włączył ww. budynki do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co spowodowało, że tylko w ramach jego działalności prowadzony jest najem lokali znajdujących się w przedmiotowych budynkach i tym samym tylko w ramach tej działalności będą rozliczane przychody z tytułu najmu (jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy może, po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych, ustalić wartość początkową budynków, na potrzeby ich amortyzacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez siebie, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Jego zdaniem  - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że przyjmując do swojej działalności gospodarczej wskazane we wniosku środki trwałe, wynajmowane uprzednio w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji tego środka z uwzględnieniem dokonanych już uprzednio (przez obojga małżonków) odpisów amortyzacyjnych. W myśl art. 22h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bowiem, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i- 22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację fiskusowi.

WSA zgodził się z Dyrektorem KIS, że w sytuacji, gdy podatnik (każdy z małżonków) pomniejszył już podstawę opodatkowania o odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych w postaci budynków mieszkalnych, to w przypadku przekazania tych środków trwałych na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z nich, brak jest podstaw do ponownego pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpisami amortyzacyjnymi w wysokości odpowiadającej odpisom już dokonanym. Nie jest bowiem możliwe dwukrotne zamortyzowanie tego samego środka trwałego. Przedsiębiorca nie poniósł ponownie wydatków na nabycie przedmiotowych środków trwałych,  zmienił jedynie (za zgodą współmałżonka) źródło przychodów, w ramach którego środki te są amortyzowane. W dalszym ciągu również przychody uzyskiwane z ich wynajmowania stanowią składnik majątku wspólnego małżonków, bowiem, jak wynika z wniosku, między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska.

Powyższe potwierdził także NSA. Zdaniem sądu, uznanie za prawidłowe stanowiska przedsiębiorcy oznaczałoby niczym nieuzasadnione, niewynikające z przepisów a także woli ustawodawcy wskazanie, że podatnicy mogą dowolnie, tj. wg własnego uznania, kształtować obowiązki podatkowe, w tym w szczególności dotyczące sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych. Zatem, przedsiębiorca przyjmując do swojej działalności gospodarczej wskazane we wniosku budynki, wynajmowane uprzednio w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, powinien kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji tego środka z uwzględnieniem dokonanych już uprzednio (przez obojga małżonków) odpisów amortyzacyjnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2032/18 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...