Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.05.2014

Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.

Standard został przyjęty na posiedzeniu komitetu 15 kwietnia 2014 r.

Celem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości jest pomoc w sporządzeniu sprawozdania z działalności, zgodnego z przepisami art. 49 i art. 55 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), odpowiadającego oczekiwaniom użytkowników, a zarazem promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Standard wskazuje, że sprawozdanie z działalności jest sprawozdaniem opisowo-liczbowym i ma zindywidualizowany charakter, gdyż odzwierciedla specyfikę działalności jednostki oraz przedstawia jej osiągnięcia i zamierzenia. Dlatego nie jest ani możliwe, ani zasadne tworzenie jednolitego, szczegółowego wzorca takiego sprawozdania. Standard zawiera zatem tylko wskazówki odnoszące się do pożądanych cech, zawartości i układu sprawozdania z działalności oraz zasad jego sporządzania i prezentacji. Stosując wskazówki zawarte w standardzie, jednostka – realizując postanowienia ustawy o rachunkowości – dostosowuje sprawozdanie z działalności do oczekiwań użytkowników i zarazem uwzględnia właściwości jednostki, a w szczególności rodzaj, rozmiary i złożoność prowadzonej działalności oraz formę prawną.

Standard jest adresowany do jednostek – osób prawnych określonych w art. 49 i 55 ustawy o rachunkowości, sporządzających roczne sprawozdania finansowe zarówno w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Wyjaśnijmy, że wspomniany powyżej art. 49 odnosi się do: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych. Artykuł 55 dotyczy natomiast skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i obowiązków jednostki dominującej.

Na koniec dodajmy jeszcze, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a zwłaszcza informacje o:

 • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 • przewidywanym rozwoju jednostki;
 • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
 • nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia;
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
 • instrumentach finansowych w zakresie:
  • ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  • przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;
 • stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować – o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki – wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Z pełną wersją Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 można zapoznać się tutaj.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz