Nowe rozporządzenie ws. mikrorachunku podatkowego

Od 10 listopada br. obowiązuje nowe nowe rozporządzenia ws. rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 6 kwietnia 2021 r. rozbudowano katalog należności o nowe płatności (np. opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia), a także zaktualizowano opis dla niektórych symboli formularza/tytułu płatności, m.in. wydzielono płatności PIT-4R.

 

Przypomnijmy, że stosownie do art. 61b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Przepis ten określa rodzaje rachunków, na które są dokonywane wpłaty określonych rodzajów należności (podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty - w świetle obowiązujących przepisów - są realizowane na rachunek urzędu skarbowego.

Natomiast zgodnie z art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej minister finansów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.

Do tej pory ww. kwestie były regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 690). Rozporządzenie to określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Wykaz ten został podzielony na części według rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych. W każdej z tych części zostały ujęte płatności wynikające z określonych deklaracji/zeznań oraz innych rozliczeń w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wyszczególnienie poza rodzajem podatku również rodzaju płatności miało ułatwić zobowiązanym dokonywanie płatności do organu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że formularz przelewu podatkowego przewiduje konieczność określenia przez wpłacającego symbolu formularza, tj. wskazania zobowiązania, którego wpłata dotyczy. Przy czym, wykaz ten nie zawiera wszystkich rodzajów płatności w ramach danego rodzaju podatku, a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Nowe rozporządzenie zostało opracowane w związku z potrzebą aktualizacji wykazu płatności zawartego w ww. załączniku.

Zmiany w wykazie (w stosunku do rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2021 r.) polegają na:

 1. rozbudowaniu katalogu należności o nowe płatności (tj. takie, które nie są ujęte w rozporządzeniu z dnia 6 kwietnia 2021 r.), dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego, tj.:
  1. z dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301):
   • opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO) - w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym, umożliwiającej dokonywanie wpłat opłaty na mikrorachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika,
   • opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tytuł płatności: WRO) - w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym, umożliwiającej dokonywanie wpłat opłaty na mikrorachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika. Należy przy tym zauważyć, że w odniesieniu do tej opłaty nie uwzględniono płatności opłaty wynikającej z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenie zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym („TWPOD”). Wynika to z tego, że - z uwagi na konstrukcję przepisów1 - w odniesieniu do opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie wystąpi sytuacja konieczności wszczęcia egzekucji za brak wniesienia opłaty. Nieuiszczenie opłaty skutkuje bowiem pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
  2. z dniem 1 stycznia 2023 r.:
   • grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin - formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG. Należy przy tym zauważyć, że na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 1120) formularze P-KOP/MS oraz P-KOP/RG, z dniem 1 lipca 2021 r. utraciły moc i zostały zastąpione odpowiednio przez KOP/MS oraz KOP/RG. Jednakże zasadne jest dodanie do wykazu podatków i symboli formularzy P-KOP/MS oraz P-KOP/RG, gdyż podatnicy mogą je składać w przypadku korekty podatku wynikającego z tych deklaracji. Zatem zasadne jest dodatnie tych podatków i symboli formularzy do obsługi przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego;
 2. aktualizacji opisu dla następujących symboli formularza/tytułu płatności:
  1. PIT - wydzielenie płatności PIT-4R dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące), w związku z koniecznością odróżnienia tytułów płatności dokonywanych przez podatników od tytułów płatności dokonywanych przez płatników;
  2. CIT-8E - stosownie do treści formularza CIT-8E w wersji nr 2 obowiązującej za rok 2022;
  3. ALK-1 - zmiana opisu polegająca na wyszczególnieniu opłat dotyczących napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml pozwoli uniknąć wątpliwości, że ich wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego;
  4. CUK-1 - zmiana opisu dotyczącego symbolu formularza/tytułu płatności;
  5. CUK-1 w sposób jednoznaczny wskaże, że wpłaty z tytułu opłaty od środków spożywczych mogą być powiązane nie tylko ze składaną Informacją ale również wydawanymi w sprawie opłaty decyzjami. Ponadto wyszczególnienie opłaty dodatkowej pozwoli uniknąć wątpliwości, że również jest ona dokonywana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, w przypadku opłaty za:

 1. udzielenie informacji komornikom sądowym, wskazanej w części X załącznika do rozporządzenia,
 2. wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa, wskazanej w części XI załącznika do rozporządzenia

- przepisy rozporządzenia stosuje się do płatności dokonywanych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Przepis ten stanowi, że minister finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, termin uruchomienia usługi polegającej na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach udostępniania informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W przepisie przejściowym uwzględniono również płatność opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 Ordynacji podatkowej, gdyż obie te płatności posiadają identyczny symbol formularza/tytuł płatności - „WRO”, oraz dotychczas wpłacane były na ten sam rachunek bankowy, stosownie do informacji zawartych w „Wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych”2. Zatem dla obu tych płatności zmieniono rodzaj rachunku bankowego, na który są one wpłacane.

Do czasu wydania ww. obwieszczenia, płatności opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz płatności opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, będą dokonywane na dotychczasowy rachunek, nie zaś na mikrorachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika.

W związku z powyższym rozporządzenie wchodzi w życie 10 listopada 2022 r., z uwzględnieniem przepisu przejściowego dotyczącego płatności „WRO”, z wyjątkiem części IX (Podatek od wydobycia niektórych kopalin) załącznika do rozporządzenia, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

1 Art. 46c ustawy - Ordynacja podatkowa oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1287)

2 https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r

 

Na podstawie informacji z legislacja.gov.pl

Redakcja podatki.biz

 

Więcej o mikrorachunku:

 

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

 

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych 

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

CIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

CIT-6AR

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

3

CIT-6R

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4

CIT-8

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

5

CIT-8A

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

6

CIT-8AB

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałowąi należnego podatku dochodowego od osób prawnych

7

CIT-8B

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)    przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

8

CIT-8E

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

9

CIT-9R

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

10

CIT-10Z

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11

CIT-11R

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

12

CIT-14

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

13

CIT-CFC 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

14

CIT-ISN 

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej  

15

CIT-NZ 

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

16

TWPOD 

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

PIT 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

PIT-4R

wynikający z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika

3

PIT-7 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

4

PIT-8AR 

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

5

PIT-28 

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

6

PIT-28S 

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

7

PIT-36 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

8

PIT-36L 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

9

PIT-36LS 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

10

PIT-36S 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

11

PIT-37 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

12

PIT-38 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

13

PIT-39 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

14

PIT-CFC 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

15

PIT-ISN 

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej  

16

PIT-NZ 

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

17

PIT-NZS 

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

18

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

19

PPD 

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

20

PPE 

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

21

PPL 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

22

PPW 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

23

TWPOD 

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

III. Podatek od towarów i usług 

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

VAT-7 

wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług

2

VAT-7D 

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

3

VAT-7K

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

4

VAT-8 

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE  

5

VAT-9M 

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

6

VAT-10 

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

7

VAT-12 

wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

8

VAT-In

wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług

9

VAT-Z 

wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

10

TWPOD 

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IV. Danina solidarnościowa

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

DSF-1 

wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

ALK-1 

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, opłaty za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w takich opakowaniach oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VI. Opłata od środków spożywczych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

CUK-1 

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty od środków spożywczych oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

DRA-2 

wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

PSD-1 

wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

2

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IX. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

KOP-MS

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

2

KOP-RG

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

3

P-KOP/MS

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

4

P-KOP/RG

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

5

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

X. Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za udzielenie informacji

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XI. Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów  lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...