13.09.2022: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Nowe rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT

Rozwiązania wprowadzane rozporządzeniem mają na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych, a w szczególności:

 1. 1. uwzględnienie w rozporządzeniu ograniczonego zakresu informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy o CIT,

  Zgodnie z ww. przepisem w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane, które w ostatnim roku podatkowym posiadały status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz w przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a ustawy, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

  W związku z powyższym rozporządzenie ogranicza zakres informacji i danych raportowanych w informacji o cenach transferowych dla ww. transakcji.
 2. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ust. 4 ustawy),
 3. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy),
 4. określenie sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy.


Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie w rozporządzeniu wskazano, że do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Celem ww. przepisu przejściowego jest m.in. wskazanie podstawy prawnej właściwej do sporządzenia informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy 2020, w sytuacji, w której po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia nie upłynął jeszcze termin na jej złożenie.

Ponadto, przepis przejściowy ogranicza zakres wymaganych danych w informacji o cenach transferowych składanej za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r., jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r., dla transakcji kontrolowanych spełniających warunki, o których mowa w art. 11f, art. 11g oraz dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy o CIT.

Najistotniejsze zmiany wprowadzane w raportowaniu informacji o cenach transferowych

Zmiany wprowadzane niniejszym rozporządzeniem w dotychczasowym raportowaniu informacji o cenach transferowych obejmują przede wszystkim:

 • dodanie informacji o organie (naczelniku urzędu skarbowego), do którego składana jest informacja o cenach transferowych,
 • dodanie informacji o posiadaniu przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, przez wskazanie, czy podmiot ten w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 • ograniczenie zakresu informacji i danych wykazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy – dla transakcji tych w informacji o cenach transferowych nie wskazuje się informacji i danych dotyczących stosowanych cen transferowych i metod ich weryfikacji,
 • dodanie nowego wskaźnika finansowego pozwalającego na uzyskanie informacji o udziale kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu. Wskaźnik ten będzie obejmował podmioty będące jednostkami mikro lub małymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz podmioty inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Dane pozyskane z analiz ww. wskaźników będą stanowiły podstawę do przyszłych prac m. in. nad ewentualną zmianą zakresu raportowania w informacji o cenach transferowych dla jednostek mikro i małych,
 • dodanie nowych wskaźników finansowych dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • dodanie informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta,
 • doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. przepisu art. 11l ust. 2a ustawy,
 • dodanie informacji o rodzaju raportowanej transakcji,
 • dodanie informacji o kraju lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz o wartości transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy (informację nt. kraju wskazuje się przez wybór odpowiedniego kodu danego kraju lub terytorium z listy rozwijanej według klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code). Powyższe informacje należy wskazać, o ile są one znane podmiotowi (tj. w przypadku posiadania wiedzy przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych o tym kraju lub terytorium lub o wartości przypadającej na ten kraj lub terytorium),
 • zmianę objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie kodu dla kategorii transakcji „Inne transakcje – sprzedaż” oraz „Inne transakcje – zakup” (zmiana numeracji kodów),
 • dodanie dodatkowych informacji w zakresie przeprowadzonych korekt porównywalności (tj., czy korekta porównywalności zmieniła wynik o mniej lub więcej niż 30% lub informacja o braku możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik), celem oceny istotności korekt porównywalności dokonywanych przez podmioty,
 • dostosowanie zakresu informacji i danych wykazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji wskazanych w znowelizowanym brzmieniu art. 11t ust. 4 ustawy (rozszerzenie katalogu transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dla których należy sporządzić informację o cenach transferowych, o transakcje wskazane w art. 11n pkt 1a, 2 lub 10-12 ustawy, tj.:
  • transakcje kontrolowane spełniające warunki określone w art. 11n pkt 1a ustawy pomiędzy zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11n pkt 2 ustawy, objęte uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym,
  • transakcje kontrolowane stanowiące tzw. czyste refakturowanie, które spełniają warunki wskazane w art. 11n pkt 10 ustawy,
  • transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11n pkt 11 ustawy, stanowiące usługi o niskiej wartości dodanej, które spełniają warunki wskazane w art. 11f ustawy (safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej),
  • transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11n pkt 12 ustawy, spełniające warunki wskazane w art. 11g ustawy (safe harbour dla usług finansowych).
 • włączenie do informacji o cenach transferowych obowiązku złożenia przez podmiot stosownych oświadczeń:
  • w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy, zawierającego transakcje kontrolowane, oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  • w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, realizującego transakcje inne niż transakcje kontrolowane, oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane odpowiednio na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy podmiot zawierał transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcje kontrolowane, w informacji o cenach transferowych składa się oba oświadczenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 września 2022 r.

 

źródło: rcl.gov.pl

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), ceny transferowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...