Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.03.2018

Nowa instytucja - Działalność niezarejestrowana: podstawowe zasady

Zakończyły się prace nad pakietem ustaw, które mają w założeniu ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Czy tak będzie, czas pokaże. Na razie ustawy czekają na prezydencki podpis i mają wejść w życie w ciągu 30 dni od ich opublikowania - i należy się chyba spodziewać, że nastąpi to niebawem.

W skład pakietu ustaw wchodzą:

  • Ustawa Prawo przedsiębiorców;

  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Jest to więc pakiet niemały, i raczej, zanim wszystko stanie się proste, minie sporo czasu - musimy zapoznać się bowiem ze zmianami i ich skutkami - w prawie 200 ustawach.

Będziemy omawiać wprowadzone zmiany, poczynając od analizy zrekonstruowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która rozpocznie niedługo funkcjonowanie jako Prawo przedsiębiorców. Pierwsza część porównania starej i nowej ustawy regulującej prowadzenie działalności ukaże się w czwartek w nadchodzącym tygodniu, a dzisiaj - sygnalnie - przedstawimy rozwiązanie zupełnie nowe - działalność, która ma wszystkie cechy działalności gospodarczej, ale tą działalnością nie będzie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 uchwalonego Prawa przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co istotne, jak zastrzega ustawa zasady tej nie stosuje się do działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej.

Stosowanie tego przepisu to prawo a nie obowiązek potencjalnego przedsiębiorcy - osoba wykonująca działalność może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEiDG, wchodząc w reżim obowiązujący zarejestrowanych przedsiębiorców (art. 5 ust. 2).

Działalność określoną w art. 5 ust. 1 będziemy nazywać działalnością nierejestrowaną (choć to pojęcie nie zostało wprost użyte w ustawie ani przepisach wprowadzających).

Po przekroczeniu limitu przychodu należnego z działalności nierejestrowanej działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu (art. 5 ust. 3).

W takim przypadku osoba fizyczna staje się automatycznie przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą, i ciąży na niej obowiązek złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu. Niezłożenie wniosku w terminie nie zmieni sytuacji - wejście w obowiązki przedsiębiorcy następuje z mocy prawa.

Mowa tu oczywiście o czynnościach dokonywanych za wynagrodzeniem, które spełniają pozostałe przesłanki określone w ustawie - a zgodnie z definicją ustawową, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zagadkę, którą trzeba będzie rozwiązywać zapewne dość często. Otóż ustawa za przychód należny, którego wartość służy do określenia limitu uznaje - podobnie jak ustawy o podatkach dochodowych - kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 5 ust. 6).

To może rodzić rozliczne problemy - oto przykład (to oczywiście jedynie ilustracja).

Przykład

Jan postanowił wynajmować nadające się do krótkoterminowego wynajmu składniki majątku. W związku z tym poczynił pewne inwestycje i - korzystając z nowego prawa - rozpoczął działalność nierejestrowaną. Przyjął zasadę pobierania należności za zasadniczy okres wynajmu z góry, oraz kaucji gwarancyjnej, z której na bieżąco potrącane są należności za przedłużenie okresu najmu. Kaucja jest w całości zwracana w przypadku terminowego zwrotu sprzętu.

Jego przychody nie przekraczały miesięcznie 700-800 złotych, a Jan pilnował, żeby przychody należne nie przekroczyły limitu. Pewnego miesiąca klient nie oddał w terminie maszyny, a po doliczeniu należności za kolejne dni limit przychodu został przez Jana przekroczony. Jan bardzo się zmartwił, ponieważ nie chciał rejestrować działalności gospodarczej.

Wobec tego w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu poinformował klienta o udzieleniu specjalnej bonifikaty - za „hurtowe” użycie sprzętu. Kwota przychodu ponownie znalazła się w limicie, a Jan odetchnął.

Do czasu, w którym kontrolujący Jana urzędnik zarzucił mu pozorność czynności.

Oczywiście - do rozstrzygnięcia pozostaje wiele innych wątpliwości, związanych z wieloma różnymi przepisami - chociażby podatkowymi, o rachunkowości, Ordynacją podatkową, o Krajowej Administracji Skarbowej itp. Część problemów ustawodawca przewidział i wprowadza odpowiednie przepisy dostosowujące, ale jak to zwykle bywa - część problemów pojawi się dopiero w trakcie eksploatowania nowej regulacji.

W kolejnej części omówimy kwestie związane z dokumentowaniem czynności dla celów podatkowych oraz z opodatkowaniem przychodów uzyskanych w efekcie działalności nierejestrowanej. 

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz