Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.09.2015

Noclegi i diety zleceniobiorcy w kosztach działalności

Pytanie: Czy jako prowadzący działalność gospodarczą mogę do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć koszty noclegów oraz diety przysługujące w danym kraju, zarówno swoje jak i pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu - w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z tym, kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.

Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, określony wydatek nie może być również wyszczególniony w katalogu negatywnym - wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, ujętych w art. 23 ww. ustawy oraz musi być należycie udokumentowany.

Diety z tytułu podróży służbowych w kosztach działalności

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Powyższe oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi oraz osób współpracujących do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników, w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Na podstawie powołanych przepisów stwierdzić należy, że aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, podróż musi:

  • być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów,
  • a wysokość diety musi mieścić się w granicach limitu określonego w odrębnych przepisach.

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Nocleg w podróży

Z kolei odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Pana wydatków związanych z noclegiem w ramach podróży służbowej, wskazać należy, że koszty te oceniać należy w oparciu o kryteria wynikające z cytowanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że poniesione wydatki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że zostały poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wskazać należy, że jeżeli wydatki związane z noclegami są racjonalnie uzasadnione i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, to ponoszone wydatki z tytułu noclegu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podróż służbowa zleceniobiorcy a KUP

Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie oraz koszty ich noclegów stwierdzić należy, że w katalogu ujętym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawarto ani zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę tytułem zwrotu osobom, z którymi zawarto umowę zlecenia, kosztów noclegów oraz przysługującym im diet w przypadku wykonywania przez nich świadczenia w kraju jak i poza granicami kraju.

Zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy ograniczenie odnosi się jedynie do kosztów uzyskania przychodów związanych z podróżami służbowymi osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że wypłacane zleceniobiorcom środki pieniężne na pokrycie kosztów noclegów oraz przysługującym im diet w czasie wykonywania zlecenia w kraju i poza granicami kraju, będą mogły stanowić u osoby prowadzącej działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów, jeśli spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • obowiązek poniesienia tych wydatków przez przedsiębiorcę wynika z zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia oraz
  • wydatek ten spełnia przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów bądź też zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów

Reasumując, ponoszone przez Pana wydatki związane z podróżami służbowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz wydatki na rzecz zleceniobiorcy związane z wypłatą diet oraz kosztów na pokrycie noclegów zleceniobiorcy, jeśli obowiązek ich ponoszenia w formie ryczałtu wynika z zawartych ze zleceniobiorcą w formie pisemnej umowy zlecenia, będą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Powinien przy tym mieć Pan na uwadze, że ma Pan obowiązek wykazać, że pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Pana przychodami z działalności gospodarczej.

(Interpretacja indywidualna z 12 maja 2015 r., sygn. ILPB1/4511-1-201/15-5/AN - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz