Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.07.2017

NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania

Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika

Pani Minister/Panie Ministrze,

Najwyższa Izba Kontroli razem z Państwową Inspekcją Pracy sprawdzili, czy system kontroli wywiązywania się lekarzy medycyny pracy i pracodawców z obowiązku zapewnienia pracownikom badań profilaktycznych pozwala na wykrywanie nieprawidłowości.

W wyniku kontroli obie instytucje stwierdzają, że brakuje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na skuteczną kontrolę lekarzy medycyny pracy i pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych. Zwiększa to ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia występujących w miejscu pracy. Z drugiej strony pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia wydanego na podstawie badań lekarskich. Nie ma jednak obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania na badania. Uniemożliwia to inspektorom pracy zweryfikowanie, czy w skierowaniu zostały zidentyfikowane wszystkie okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla pracownika. Czy lekarz medycyny pracy otrzymał wyczerpujące informacje do pojęcia decyzji o skierowaniu pracownika na określone badania.

W kontrolach działalności profilaktycznej lekarzy medycyny pracy, przeprowadzonych przez skontrolowane wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: wykonywanie przez lekarzy badań bez skierowania lub na podstawie skierowania niezawierającego wymaganych informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy, zawężanie zakresu tych badań oraz nieprawidłowe wyznaczanie terminu kolejnych badań.

NIK i PIP zwracają uwagę na nieprzeprowadzanie przez lekarzy profilaktyków wizytacji stanowisk pracy. Według informacji uzyskanych od pracodawców 77 proc. skontrolowanych stanowisk pracy nie było wizytowanych przez lekarzy medycyny pracy w celu uzupełnienia informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia zawartych w skierowaniach na badania profilaktyczne.

NIK i PIP zwracają także uwagę na nieprecyzyjne uregulowania dotyczące możliwości kontrolowania przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy prawidłowości umów, na podstawie których lekarze wykonują badania profilaktyczne. Przepisy ustawy o służbie medycyny pracy nakładają na pracodawców i podstawowe jednostki tej służby obowiązek zawarcia pisemnych umów, warunkujących przeprowadzenie badań profilaktycznych. Przepisy nie wskazują jednak wprost, że wojewódzkie ośrodki medycyny pracy mogą kontrolować prawidłowość zawarcia i realizacji tych umów.

Ponadto kontrola NIK i PIP wykazała, że w przepisach nie określono jednolitych dla całego kraju, szczegółowych zasad wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy. W konsekwencji wojewódzkie ośrodki medycyny pracy przyjmują własne, różniące się procedury przeprowadzania kontroli, co skutkuje nierównym, w skali kraju, traktowaniem podmiotów i osób kontrolowanych.

NIK i PIP zwracają uwagę, że nieokreślenie w przepisach przykładowego katalogu nieprawidłowości zaliczanych do istotnych uchybień stanowi znaczne utrudnienie dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w odpowiedniej kwalifikacji nieprawidłowości.

Uwagi i wnioski:

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy uważają za niezbędne:

Podjęcie działań legislacyjnych w celu wprowadzenia do ustawy o służbie medycyny pracy:

  • zapisu wskazującego wprost, że kontrola wojewódzkich ośrodków medycyny pracy obejmuje także sprawdzenie prawidłowości umów, na podstawie których lekarze wykonują badania profilaktyczne,
  • jednolitych, szczegółowych zasad wykonywania kontroli przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
  • obowiązku powiadamiania kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy o wykonaniu przez adresatów wystąpień pokontrolnych zaleceń zawartych we wnioskach lub o przyczynach ich niewykonania,
  • przykładowego katalogu kwalifikacji nieprawidłowości do istotnych uchybień, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o służbie medycyny pracy.

Dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

  • umożliwiających Państwowej Inspekcji Pracy kontrolę skierowań na badania profilaktyczne przekazywanych lekarzom, a także
  • nakładających na lekarzy medycyny pracy, obowiązek wizytacji przynajmniej tych stanowisk pracy, które charakteryzują się wysokim ryzykiem zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy Państwa zdaniem zwiększenie uprawnień wojewódzkich ośrodków medycyny pracy pozwoli na podniesienie rzetelności i tym samym podwyższenie standardów profilaktyki nad pracownikami w miejscu pracy?

Czy Państwa zdaniem większe zaangażowanie lekarza medycyny pracy może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa?

Czy zgadzają się Państwo z wnioskami NIK i PIP, jeżeli tak, jakie działania i kiedy zostaną podjęte w celu ich realizacji?

Poseł Grzegorz Furgo

20 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 13573 w sprawie badań profilaktycznych pracownika

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Grzegorza Furgo w sprawie badań profilaktycznych pracownika (interpelacja nr 13573), skierowaną do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia, przekazaną wystąpieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 lipca 2017 r. znak: K8INT13573 – przedstawiam następujące wyjaśnienia w zakresie należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy.

Przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników zostały zawarte w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami osoby przyjmowane do pracy i pracownicy podlegają odpowiednio wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, które przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Pracodawca bowiem nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Natomiast przepisami art. 229 § 7 Kodeksu pracy pracodawca został zobowiązany do przechowywania orzeczeń wydanych na podstawie ww. badań lekarskich.

Uprzejmie informuję, że związku z faktem, iż aktualnie przepisy nie przewidują obowiązku przechowywania przez pracodawcę w aktach osobowych pracownika kopii skierowania na badania lekarskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania zmierzające do ich zmiany w tym zakresie. W ramach prac prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji nad dostosowaniem przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zaproponowane zostały zmiany przepisów Kodeksu pracy. W projektowanych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przewiduje się zobowiązanie pracodawcy także do przechowywania skierowań na badania lekarskie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w pozostałe kwestie poruszone w interpelacji a dotyczące ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1184) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) pozostają we właściwości Ministra Zdrowia.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 20 lipca 2017 r.

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), medycyna pracy, interpelacja, kontrola, pip, badanie profilaktyczne, nik, badania pracowników, ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz