Niewykorzystana kwota ulgi termomodernizacyjnej nie przepada

Czy podatnik może niewykorzystaną cześć zwrotu z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przenieść na kolejny rok podatkowy? Jak podatnik powinien to wykazać w zeznaniu za przyszły rok? Czy powinien zrobić korektę poprzedniego zeznania podatkowego, gdzie wpisał do odliczenia kwotę 53 000 zł?

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegał zakup urządzeń (pompa ciepła, grzejniki, panele fotowoltaiczne z osprzętem) oraz usługa ich montażu. Wymiana pompy sfinansowana została z programu … Instalacja paneli została natomiast dofinansowana dotacją z programu … Wydatki na termomodernizację po odjęciu dotacji z obydwu programów podatnik uwzględnił w zeznaniu podatkowym za rok 2019. Do odliczenia od przychodu podatnik wpisał 53 000 zł - maksymalną kwotę odliczenia. Wysokość pobranej zaliczki na podatek nie pozwala jednak na pełne skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.

 

 

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl powyższego przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w treści art. 26h ust. 1 wymienionej ustawy, to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Artykuł 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się natomiast w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Max. 53 tys. zł

Dodać również należy, że w myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 cytowanej ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 26h ust. 4 cytowanej ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki - art. 26h ust. 6 wyżej wymienionej ustawy.

Artykuł 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi jednak, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Natomiast, w myśl art. 26h ust. 8 powyższej ustawy, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 cytowanej ustawy).

Przystępując do odpowiedzi na zadane pytanie, należy w pierwszej kolejności podkreślić, że ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku dochodów wykazywanych na formularzu PIT-37 odbywa się o dyspozycję wskazaną w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje on, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu m.in. kwot: składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na IKZE, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, darowizn.

Ulga termomodernizacyjna podlega więc odliczeniu w dalszej kolejności, tj. przede wszystkim po składkach na ubezpieczenia społeczne i inne odliczenia wskazane w treści art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem podatnik dokonuje odliczenia ulgi od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z dyspozycją tego przepisu.

Z literalnego brzmienia przepisów regulujących stosowanie ulgi termomodernizacyjnej wynika, że wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne poniesione przez podatnika w roku podatkowym uprawniają do odliczenia w roku ich poniesienia. Natomiast odliczeniu w kolejnych latach podlegają wyłącznie te z poniesionych i podlegających odliczeniu wydatków, które nie znalazły pokrycia w dochodzie podatnika w latach poprzednich. Ponadto odliczenie to zostało ograniczone maksymalnie do sześciu lat.

Zatem podatnik, który w 2019 r. poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, nie ma możliwości przesunięcia odliczania przedmiotowej ulgi na rok następny, jeżeli jego dochód - po odliczeniach wskazanych w art. 26 ust. 1 cytowanej ustawy - pozwala na jego dokonanie.

Stosownie do wskazania podatnika - wysokość wydatków poniesionych na realizację opisanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zakup pompy ciepła, grzejników oraz paneli fotowoltaicznych z osprzętem - wraz z usługą ich montażu) nie przewyższa dochodów podatika, zatem w przedmiotowym przypadku nie zachodzi przesłanka określona w dyspozycji art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. powstanie kwoty nieznajdującej pokrycia w dochodzie rocznym podatnika.

Z tego względu nie ma prawnej możliwości, aby podatnik w kolejnym roku mógł dokonać ponownego odliczenia z przedmiotowego tytułu (zrealizowanych w 2019 r. przedsięwzięć termomodernizacyjnych), nawet jeśli zwrot opiewa na kwotę, która - w ocenie podatnika - nie jest adekwatna. Dochód podatnika w sposób zupełny pokrył wysokość poniesionych przez niego wydatków.

 

Interpretacja indywidualna z 17 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.199.2020.4.AWO - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...