Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.07.2020

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym w związku z zakończeniem zatrudnienia. Zakres danych w nim podawanych nie jest dowolny. Określa je art. 97 Kodeksu pracy. Można i jednocześnie trzeba wskazać w nim informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, jak również wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

 1. okresu lub okresów zatrudnienia;
 2. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 3. rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 4. trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
 5. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;
 6. urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w  roku kalendarzowym, w  którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
 7. wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 8. wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 9. wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 10. wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 11. okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
 12. zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 13. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 14. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 15. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 16. wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 17. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 18. zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 19. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 20. informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

Informacje dodatkowe

Zaznaczmy, że pracodawca podaje w świadectwie pracy informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach tylko na wyraźny wniosek pracownika (bez takiego wniosku jest to niedopuszczalne).

Nie zamieszczamy w świadectwie żadnych innych informacji niż wymienione w art. 97 k.p. oraz ww. rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Istotne jest również to, że ograniczamy się do suchych faktów i podstaw prawnych. Nie można wskazywać np. ocen jakości pracy pracownika, czy formułować poszczególnych informacji w taki sposób, by takiej oceny można było dokonać.

Wielu pracodawców wykazuje nieobecności nieusprawiedliwione w świadectwie jako okresy nieskładkowe lub wymienia je w informacjach uzupełniających. Tymczasem oba sposoby są błędne - nieobecności nieusprawiedliwionych w żaden sposób nie wskazujemy w świadectwie pracy.

Okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe wymienione zostały w art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I tak, zgodnie z tym przepisem okresami nieskładkowymi są następujące okresy:

 • pobierania:
  1. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
  2. zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
  3. świadczenia rehabilitacyjnego,
  4. świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;
 • pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;
 • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:
  1. w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,
  2. na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;
 • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
 • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
 • urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;
 • nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
 • studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
 • asystenckich studiów przygotowawczych;
 • dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza - w granicach do 1 roku;
 • pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego;
 • udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia;
 • udokumentowanego okresu odbytego stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Jak wynika z powyższego, okresy nieskładkowe nie obejmują nieobecności nieusprawiedliwione. Okresy te są zatem okresami pozostawania w zatrudnieniu stanowiącymi okresy składkowe.

W informacjach uzupełniających wskazujemy zaś nie tyle to, co według pracodawcy nie „zmieściło” się w innych rubrykach, ale tylko informacje ściśle wskazane w rozporządzeniu dotyczącym świadectw pracy:

 • o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,
 • na żądanie pracownika:
  • o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
  • o uzyskanych kwalifikacjach,
  • o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania.

Nie powinno się zatem zamieszczać w świadectwie jakichkolwiek informacji dotyczących nieobecności nieusprawiedliwionych.

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz