Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

30.10.2017

Nie zawsze sprzedaż płyt CD czy DVD podlega ewidencji na kasie

Spółka świadczy usługi fotograficzne na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zdjęcia przekazywane są klientowi na wybranym przez niego nośniku danych cyfrowych (np. płyta DVD, dysk, karta pamięci, pendrive) i są nierozerwalnie związane z wykonaną usługą oraz stanowią efekt końcowy realizacji tej usługi. Czy spółka świadcząca ww. usługi, otrzymująca w całości zapłatę za pośrednictwem przelewu bankowego, a z prowadzonej przez nią ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności (usługi) dotyczy, musi rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. ww. regulacje są objęte rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2177), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 39 załącznika 1 do rozporządzenia, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów oraz treść pytania wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia, gdyż dotyczy ono dostawy towaru, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej spółki są usługi fotograficzne, których efektem końcowym będą zdjęcia zapisane na nośnikach danych tj. płyta DVD, dysk, karta pamięci, pendrive, dysk sieciowy.

Zatem należy stwierdzić, że w zakresie sprzedaży usług, za które spółka otrzymuje zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem przelewu bankowego na konto spółki, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczy, spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 39 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż przedmiotem działalności spółki są i będą jedynie usługi fotograficzne oraz opisany wyżej sposób płatności obowiązuje od początku działalności spółki, spółka nie jest zobowiązana do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

(Interpretacja indywidualna z 23 października 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.548.2017.2.BM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

Red.

Hasła tematyczne: vat, kasy i urządzenia fiskalne, podatek od towarów i usług, usługi fotograficzne, kasa rejestrująca, cd, płyta cd, płyta dvd

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz