Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.09.2020

Nie można wystawić firmie faktury do paragonu bez NIP

Po dokonaniu zakupu podatnik nie może ponownie dokonywać wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej wysyłkowej poprzez popularne platformy internetowe. Dokonując na nich zakupu klienci będący podatnikami VAT czasami zapominają zaznaczyć opcję „prośba o fakturę”, co skutkuje wystawieniem przez spółkę do takiej transakcji paragonu fiskalnego bez NIP. Swój błąd kupujący często uzmysławia sobie już po otrzymaniu towaru (a wraz z nim paragonu). Chce wówczas odesłać paragon i wysuwa pod adresem spółki roszczenie aby spółka zrobiła zwrot do tego paragonu, a następnie wystawiła fakturę do dokonanej wcześniej dostawy towaru.

Spółka chciała wiedzieć czy możliwe jest skorygowanie obrotu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej o wartość ww. paragonu a następnie wystawienie faktury o takiej samej wartości, do tej samej transakcji. W opinii spółki możliwe jest wystawienie faktury do tej samej transakcji. Opisywane zdarzenie gospodarcze nosi bowiem znamiona oczywistej pomyłki w ewidencji, która, gdyby sprzedaż była dokonywana w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej spółki nie miałaby miejsca, albo byłaby od razu wykryta. Wymaganie od klientów odsyłania towaru i zakup nowego, tak aby zastosowanie miał § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas niesie taki sam skutek podatkowo-gospodarczy a wiąże się z niepotrzebnymi komplikacjami dla nabywcy (który musi odsyłać towar).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

W pierwszej kolejności oceny wymaga to, czy błędy dotyczące zaewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz nabywców, będących podatnikami podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej zakończonej wystawieniem paragonów fiskalnych bez NIP mogą stanowić oczywiste omyłki, o których mowa w ww. przepisach. Należy podkreślić, że ewidencja, o której mowa w ww. przepisie dot. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego, co wynika wprost z zapisu z § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, i wymaga ponownego zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości - § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia. Ww. ewidencja dotyczy zatem oczywistych pomyłek, które odnoszą się do wartości i przedmiotu sprzedaży. Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP poprzez jego „uzupełnienie” (wobec braku tego numeru na paragonie) będzie stanowiło „oczywistą omyłkę” w zakresie wartości i przedmiotu sprzedaży, którą można zniwelować poprzez ujęcie w ww. ewidencji i ponowne zewidencjonowanie na kasie rejestrującej, a więc udokumentowanie kolejnym paragonem fiskalnym.

Brak numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym nie stanowi zatem oczywistej omyłki, o której mowa w ww. § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, która mogłaby być ujęta w tej ewidencji.

W przedstawionych okolicznościach sprzedaż, objęta zakresem wniosku będzie dokonywana na rzecz nabywców, będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy przy składaniu zamówienia nie zgłosili żądania otrzymania faktury VAT i nie podali swojego NIP. W związku z zaewidencjonowaniem sprzedaży, objętej zakresem wniosku przy zastosowaniu kasy rejestrującej, skutkującej wystawieniem paragonów fiskalnych bez NIP nabywców, spółka otrzymuje od tych nabywców żądania wystawienia na ich rzecz faktur z wykazanymi NIP-ami ww. nabywców. Nabywcy będący podatnikami podatku od towarów i usług chcą odsyłać spółce sam paragon fiskalny.

Natomiast stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży. W rozpatrywanej sprawie spółka wskazała, że sprzedaż, objęta zakresem wniosku będzie dokonywana na rzecz nabywców, będących podatnikami podatku od towarów i usług. W związku z okolicznością, że sprzedaż, objęta zakresem wniosku nie będzie realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani na rzecz rolników ryczałtowych, to spółka nie będzie miała w ogóle obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania nabywcom wydrukowanych dokumentów.

Mając na uwadze powołane powyższe należy stwierdzić, że ze względu na fakt, iż ewidencja, o której mowa w § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia służy do korygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego, brak jest podstaw do ujmowania w niej zdarzeń, w których na paragonie fiskalnym nie był wskazany NIP nabywcy. W konsekwencji spółka nie będzie uprawniona do skorygowania podstawy opodatkowania.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy art. 106b ust. 5 ustawy regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zaewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak wcześniej wskazano ww. przepisy wymuszają pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

Należy zauważyć, że po dokonaniu zakupu podatnik nie może ponownie dokonywać wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Nabywca w momencie realizowania zakupów dokonuje ich kwalifikacji jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym bowiem momencie określa czy dokonuje zakupów działając w charakterze podatnika.

W chwili nabycia towarów i usług przez podatnika, wskazuje więc on w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje on jako podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana - albo fakturą albo paragonem z tym numerem pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy, jeżeli paragon nie zawiera NIP, to brak jest podstaw do wystawienia do niego faktury z NIP.

Zatem, w związku z brakiem podstaw do ujmowania w ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia zdarzeń, w których na paragonie fiskalnym nie był wskazany NIP nabywcy, spółka nie będzie miała prawa do skorygowania podstawy opodatkowania w związku ze zwrotem paragonu dokumentującego sprzedaż objętą zakresem wniosku, a z uwagi na brak numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym spółka w świetle powołanego wyżej przepisu art. 106b ust. 5 ustawy nie będzie uprawniony do wystawienia faktury zawierającej prawidłowy NIP do takiego paragonu.

Interpretacja indywidualna z 4 września 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.473.2020.2.JM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz