11.05.2018: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Nie będzie zmian w wysokości maksymalnych potrąceń z rachunku bankowego dłużnika

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Interpelacja nr 16669 do ministra sprawiedliwości w sprawie stosowania egzekucji i potrąceń komorniczych ze środków pieniężnych oraz innych należności z konta dłużnika

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zwrócono się z problemem dotyczącym stosowania egzekucji i potrąceń komorniczych ze środków pieniężnych oraz innych należności z konta dłużnika. Art. 87 § 3 Kodeksu pracy informuje, że w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych, mogą one nastąpić do wysokości połowy wynagrodzenia.

Natomiast art. 54 ust. 1 Prawa bankowego wskazuje, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ocenie osób, które borykają się z prowadzonymi egzekucjami komorniczymi, egzekucja przewidziana w Kodeksie pracy znajduje w praktyce lepsze zastosowanie, ponieważ pozwala dłużnikowi lepiej funkcjonować w momencie zajęcia połowy wynagrodzenia. Z kolei stosowanie przepisów Prawa bankowego jest bardziej rygorystycznie i wręcz nie pozwala na połączenie przez dłużnika zamiaru realnej spłaty zadłużenia z opłatami, które ponosi przy codziennym funkcjonowaniu.

Należy nadto podkreślić, że zajęciu wówczas podlegają również premie, nagrody i inne uznaniowe dodatki. Powyższy fakt wpędza dłużnika w jeszcze większą spiralę zadłużenia, ponieważ z powodu braku dodatkowych środków finansowych, które bardzo często służą na zaspokojenie innych zaległych opłat np. czynsz za mieszkanie, nie są oni w stanie ich uregulować.

W związku z powyższym, kieruję do Pana Ministra następujące zapytania:

Czy Panu Ministrowi znana jest opisana przeze mnie problematyka?

Czy ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany, w efekcie których egzekucja przewidziana w Prawie bankowym będzie tożsama z przytoczonym przeze mnie sposobem egzekucji w Kodeksie pracy?

Poseł na Sejm RP, Jarosław Gonciarz, 23-10-2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16669 w sprawie stosowania egzekucji i potrąceń komorniczych ze środków pieniężnych oraz innych należności z konta dłużnika

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez pana posła Jarosława Gonciarza, przekazaną przy piśmie pani Barbary Dolniak, Wicemarszałka Sejmu R.P. z dnia 2 listopada 2017 r., w sprawie stosowania egzekucji i potrąceń komorniczych ze środków pieniężnych oraz innych należności z konta dłużnika, uprzejmie informuję.

Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Natomiast przepis art. 87 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), dalej: „k.p.”, przewiduje, że potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą być dokonywane w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, zaś w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. Przepis art. 87 § 3 k.p. nie jest jednak jedyną regulacją dotyczącą ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami dokonywanymi na poczet zajęć egzekucyjnych. Pracodawca dokonując potrąceń musi też uwzględniać regulację zawartą w art. 871 § 1 k.p., w której ustalono tzw. minimalne kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń. W zakresie egzekucji zasadnicze znaczenie ma kwota wolna od potrąceń przewidziana w art. 871 § 1 pkt 1 k.p., która znajduje zastosowanie przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Jej wysokość odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Porównując cytowane przepisy należy dojść do wniosku, że w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, której przedmiotem nie są świadczenia alimentacyjne, dłużnik ma zagwarantowaną (czyli wolną od zajęcia) kwotę odpowiadającą wysokości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast w razie egzekucji z rachunków bankowych wolne od zajęcia są środki pieniężne w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli uwzględnić, że 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to kwota w zasadzie odpowiadająca wysokości netto minimalnego wynagrodzenia, to należy dojść do wniosku, że w obu przypadkach dłużnik ma zagwarantowaną podobną ochronę przed egzekucją.

Powyższe ograniczenia egzekucji są podyktowane względami natury humanitarnej. Zapewniają one dłużnikowi możliwość utrzymania na minimalnym poziomie. Egzekucja słusznych roszczeń wierzyciela nie powinna pozbawiać dłużnika środków koniecznych do utrzymania jego i jego rodziny. Z drugiej jednak strony nie jest możliwe rozszerzenie zakresu powyższych ograniczeń do takiego stopnia, że uniemożliwiałyby one zaspokojenie wierzyciela w rozsądnym terminie. Obowiązujące ograniczenia egzekucji są wyrazem kompromisu wynikającego z wyważenia interesów dłużników i wierzycieli.

Mając powyższe na uwadze, nie znajduję wystarczających podstaw do wprowadzenia zmian legislacyjnych postulowanych w interpelacji.

Z poważaniem,

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł Warszawa, 28-11-2017r.

(wytłuszczenia - redakcja)

Hasła tematyczne: kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...