Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.01.2016

Nauka w czasie zawieszenia działalności może być kosztem

Koszty opłat za szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej oraz koszty składek korporacyjnych za okres, w którym działalność gospodarcza była zawieszona, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2015 r., nr IPPB1/4511-1113/15-2/AM.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że podatnik prowadził działalność. W pewnym momencie jednak ją zawiesił i w przerwie w prowadzeniu firmy, w celu podwyższenia swoich kwalifikacji, odbył aplikację adwokacką. W jej trakcie uiszczał opłaty za aplikację oraz składki korporacyjne.

Podatnik miał wątpliwości, czy wydatki na aplikację oraz koszty składek korporacyjnych poniesione w trakcie zawieszenia działalności będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na czym polega zawieszenie prowadzenia działalności?

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ustawy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy wskazał jednak, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Definicja kosztów uzyskania przychodów

Przechodząc do zagadnienia kosztów uzyskania przychodów, organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów. Przy czym związek przyczynowo-skutkowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Organ podatkowy podkreślił, że obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku między poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, jest bezsporny, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika.

Ważny jest cel poniesienia wydatku

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej generalną zasadą prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ścisłe oraz niebudzące wątpliwości powiązanie kosztów ponoszonych przez podatnika z celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym cel ten musi być widoczny, a ponoszone koszty powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej powinny go zakładać jako realny.

Z interpretacji wynika również, że przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (doprowadzić do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu).

Wydatki poniesione w okresie zawieszenia działalności

Odnosząc się do stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że biorąc pod uwagę fakt, że działania w zakresie zdobycia uprawnień adwokackich w celu podniesienia kwalifikacji w prowadzonej działalności gospodarczej zostały przez wnioskodawcę podjęte przed zawieszeniem działalności, uznać należy, że celem tych działań było prowadzenie działalności gospodarczej z zamiarem osiągnięcia przychodów, czyli spełniona została przesłanka z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opłaty za szkolenie w ramach odbywanej aplikacji adwokackiej oraz uiszczone składki korporacyjne ponoszone są jako konsekwencja podjętych przed zawieszeniem działalności zobowiązań i mają związek z osiągniętymi przychodami. Wydatki te należy uznać za pośrednio związane z działalnością gospodarczą i mające związek z zachowaniem źródła przychodów, a zobowiązanie do ich poniesienia powstało przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Organ podatkowy przypomniał, że obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą spoczywa na podatniku.

Podsumowując, organ podatkowy potwierdził, że koszty opłat za szkolenie w ramach odbywanej aplikacji adwokackiej oraz koszty składek korporacyjnych za okres, w którym działalność gospodarcza była zawieszona, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz