Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Facebook

25.09.2017

Najem prywatny: Wystawianie rachunków

W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuję mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zażyczył sobie, abym mu wystawiała fakturę ze względu na fakt, że część kwoty zapłaconego najmu zwraca mu zakład pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawiać?

Osoby, nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące zarejestrowanymi podatnikami VAT nie mogą wystawiać faktur VAT. Ale są sytuacje, w których trzeba udokumentować należność na życzenie drugiej strony umowy. Co prawda sama umowa i dowód przekazania należności w postaci potwierdzenia dokonania bankowego przelewu powinien wystarczyć do udokumentowania operacji w sytuacji opisanej w pytaniu, ale zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury (a w tym przypadku nie wynika), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (z wyjątkiem rolników, prowadzących niektóre rodzaje działalności).

W przepisie tym mówi się o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że do osób wynajmujących mieszkania w ramach najmu prywatnego przepis ten nie będzie miał zastosowania. Jednak definicyjne pojęcie działalności gospodarczej w Ordynacji podatkowej jest dużo bardziej szerokie niż chociażby to z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy z innych ustaw podatkowych.

Dla celów Ordynacji przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachuneknawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców;

Oznacza to, że aktywność w zakresie najmu prywatnego w rozumieniu Ordynacji podatkowej stanowi działalność gospodarczą - i dlatego znajda zastosowanie przepisy dotyczące wystawiania rachunków. Warto je przypomnieć w całości.

Ordynacja podatkowa (wyciąg)

Art. 87. § 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 4. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.

Wspomniane w par. 5 rozporządzenie określa, iż rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musi zawierać co najmniej:

  1. imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  2. datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  3. określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  4. ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

W przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek powinien zawierać również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.

Pamiętajmy jednak, że obowiązek wystawienia rachunku nie jest automatyczny. Powstaje wyłącznie, gdy żądanie takie zgłosi odbiorca usługi.

RG

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz