09.04.2021: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Najem na ryczałcie: Liczy się termin pierwszej wpłaty

Zasady wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego zmieniły się od 1 stycznia 2019 r. Wybór ten został maksymalnie uproszczony. Zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego na rzecz pierwszej w roku podatkowym wpłaty na ryczałt. Przy czym, wybór ryczałtu jest nieskuteczny w przypadku zapłaty ryczałtu po zakończeniu roku podatkowego.

Interpelacja nr 21574 do ministra finansów w sprawie wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Szanowny Panie Ministrze!

Od początku 2019 r. wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z najmu prywatnego, podatnicy dokonują przekazując wpłatę ryczałtu opatrzoną odpowiednim symbolem (PPE). Pomimo prostoty opisanej procedury nadal jednak zdarzają się spory interpretacyjne wymagające rozstrzygnięcia.

Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Czy w przypadku uzyskania przychodów z najmu prywatnego skutecznym wyborem ryczałtu będzie także wpłata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego (np. pierwszy przychód osiągnięto w marcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu dokonano we wrześniu 2020 r.)?
  2. Czy prawdą jest (z zastrzeżeniem przypadków, gdy jedyny przychód osiągnięto w grudniu), że wybór ryczałtu dla opodatkowania przychodów z najmu prywatnego będzie nieskuteczny, jeśli pierwsza wpłata zostanie dokonana już po zakończeniu roku podatkowego (np. pierwszy przychód osiągnięto w lipcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu podatnik dokonał w lutym 2021 r.)?
  3. Czy wybór ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego, może być skutecznie dokonany poprzez wpłatę wykonaną przez osobę trzecią w trybie art. 62b Ordynacji podatkowej?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, dnia 12 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 21574 w sprawie wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 21574 pana posła Grzegorza Gaży w sprawie wyboru opodatkowania przychodów z najmu w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uprzejmie informuję, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest fakultatywną formą opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać m.in. podatnicy osiągający przychody z tytułu umowy najmu, jeżeli umowa ta nie jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. podatnicy osiągający przychody z tzw, najmu prywatnego.

Zasady wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego zmieniły się od 1 stycznia 2019 r. Wybór ten został maksymalnie uproszczony. Zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego na rzecz pierwszej w roku podatkowym wpłaty na ryczałt.

Stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne1, zwanej dalej „ustawą o ryczałcie”, w przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania PIT-28.

Oznacza to, że skutecznym wyborem opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem jest również „wpłata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego”, którego dotyczy wybierana przez dokonanie tej wpłaty zryczałtowana forma opodatkowania. Jeżeli zatem pierwszy przychód z najmu prywatnego został uzyskany w marcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu dokonano we wrześniu 2020 r., to, pomimo zapłaty ryczałtu po terminie, wybór ryczałtu na 2020 r. został dokonany skutecznie. Wpłaty ryczałtu dokonano bowiem w 2020 r., tj. w roku podatkowym, którego dotyczy wybierana forma opodatkowania.

Wybór ryczałtu jest nieskuteczny w przypadku zapłaty ryczałtu po zakończeniu roku podatkowego2. Tym samym, wybór ryczałtu na 2020 r. jest nieskuteczny, jeżeli „pierwszy przychód osiągnięto w lipcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu podatnik dokonał w lutym 2021 r.” Pierwsza wpłata ryczałtu od przychodu z najmu prywatnego osiągniętego w lipcu 2020 r. została bowiem dokonana po zakończeniu 2020 r.

Uprzejmie informuję, że wybór opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego może być skutecznie dokonany również w przypadku wpłaty dokonanej przez osoby trzecie w trybie art. 62b ustawy - Ordynacja podatkowa3.

Stosownie do art. 62b § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, zapłaty podatku bez ograniczeń kwotowych mogą dokonać za podatnika:

  • członkowie jego najbliższej rodziny (małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha);
  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Zgodnie zaś z art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł.

W przypadkach zapłaty dokonywanej przez członków najbliższej rodziny podatnika bez ograniczeń kwotowych i zapłaty przez inny podmiot kwoty podatku nieprzekraczającej 1 000 zł, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62b § 2 Ordynacji podatkowej). We wszystkich przypadkach wymienionych w art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.

Z przepisów art. 62b Ordynacji podatkowej. wynika, że aby możliwe było skorzystanie z zapłaty podatku przez inny podmiot niż sam podatnik, muszą zostać spełnione warunki określone w tym artykule. W przeciwnym razie brak jest możliwości uznania, że nastąpiło prawnie skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika.

Stosowanie art. 62b Ordynacji podatkowej nie zostało wyłączone w odniesieniu do wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie.

Taka wpłata może zatem zostać zrealizowana także przez inny podmiot niż podatnik, przy spełnieniu warunków określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, dokonując wpłaty na ryczałt od przychodów z najmu prywatnego, w trybie art. 62b Ordynacji podatkowej, można dla przychodów osiąganych z tego tytułu skutecznie wybrać zryczałtowany podatek dochodowy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.

1 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.).

2 Z wyjątkiem przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego, ponieważ w takiej sytuacji wybór ryczałtu następuje przez złożenie zeznania PIT-28.

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)

Hasła tematyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ministerstwo finansów, interpelacja, najem, wybór formy opodatkowania

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...