Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.02.2020

Nadchodzi wiążąca informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy

Remedium na niepewność wynikającą z możliwości zakwestionowania prawidłowości stosowanej stawki VAT ma być wiążąca informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji określonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. WIS wprowadzona została ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i zaczęła funkcjonować od 1 listopada 2019 r. (choć jej walor ochronny pojawi się 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwilę).

Podstawowe informacje

Przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej zostały umieszczone w dodanym do ustawy o VAT rozdziale 1a, w dziale VIII.

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

WIS jest wydawana nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.

Art. 139 § 4. Do terminów określonych w § 1–3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W sprawach dotyczących WIS stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej (reguluje zasady postępowania podatkowego), z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20.

Wiążąca informacja stawkowa zawiera opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem, klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN – w zależności od tego, którym z tych symboli posługuje się ustawa o VAT dla potrzeb określenia stawki podatku – przykładowo jeśli w tym zakresie ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru, którego dotyczy) lub według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (odpowiednia sekcja, dział, grupa lub klasa) albo usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (odpowiedni dział, grupa, klasa itd.) oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru bądź usługi stawkę VAT – art. 42a ustawy o VAT.
 

Uwaga!

Wniosek (i w konsekwencji wiążąca informacja stawkowa) może dotyczyć kilku towarów lub usług składających się – w ocenie wnioskodawcy – na jedno świadczenie (np. kilka towarów sprzedawanych w zestawie, świadczenie kompleksowe, którego elementem jest kilka usług/towarów).

Uprawnieni do wystąpienia o wydanie WIS

Do wniosków o wydanie WIS stosuje się odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. O WIS może wystąpić:

 • podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT),

 • podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce, zobowiązany do rozliczenia podatku, oraz inny podmiot, który dokonuje lub planuje dokonywać krajową dostawę towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów albo świadczenie usług,

 • zamawiający w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Informacje, które należy umieścić we wniosku o wydanie WIS

Zawartość wniosku została ściśle określona w przepisach, a w odpowiednim rozporządzeniu ministerialnym (rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej) został wskazany jego urzędowy wzór. Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

 • jego adres zamieszkania lub adres siedziby,

 • numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;

 • określenie przedmiotu wniosku, w tym:

 • - szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,

- wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa, wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, w którym wniosek o wydanie WIS zawiera żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;

 • informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.

Dodatkowo wniosek o wydanie WIS musi zawierać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie o treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”.

Wskazana treść zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie WIS.

Oprócz elementów obligatoryjnych, wymienionych przed chwilą, do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.
 

Uwaga!

Organ wydający wiążącą informację stawkową może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru – w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. Skutkiem niedostarczenia próbki towaru w terminie będzie postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Rola ochronna WIS – nie tylko dla wnioskodawcy

Wiążąca informacja stawkowa, jak wskazuje jej nazwa, jest wiążąca dla organów podatkowych – względem podmiotu, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT – od 1 kwietnia 2020 r.).

Organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, ale tylko gdy sprzedawany towar odpowiada opisowi zawartemu w WIS (cechy i właściwości towaru odpowiadają opisowi towaru przedstawionemu przez adresata WIS w złożonym wniosku o jej wydanie).

Jeśli dojdzie do zmiany lub uchylenia WIS, podatnik będący jej adresatem będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS przez okres do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiły zmiana lub uchylenie WIS. W tym zakresie będzie on objęty ochroną, regulowaną w art. 14k–14m Ordynacji podatkowej (to ochrona obowiązująca dla adresatów indywidualnych interpretacji podatkowych).

Przykład

Firma rozliczająca się z VAT kwartalnie wystąpiła o wydanie WIS, w której została określona stawka podatku. Decyzja ta została zmieniona w styczniu.

Firma będzie mogła stosować stawkę podatku określoną w WIS do końca drugiego kwartału (tj. do końca czerwca). Gdyby firma rozliczała się miesięcznie, mogłaby stosować stawkę sprzed zmiany do końca lutego.

Takie rozwiązanie sprawia, że w obrocie mogą pojawić się tożsame wyroby (usługi) o odmiennych stawkach VAT (co obecnie, nawiasem mówiąc, również ma miejsce, jeśli np. o stawce podatku decyduje jego przeznaczenie lub sposób dystrybucji).

Rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

W odróżnieniu od indywidualnych interpretacji podatkowych wiążąca informacja stawkowa wydana dla określonego towaru lub usługi dotyczy również innych niż wnioskodawca podmiotów (do czasu opublikowania w BIP informacji o zmianie lub uchyleniu WIS) – po jej opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej KIS (Krajowej Informacji Skarbowej).

Zastosowanie się do wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej danego towaru (usługi) wiążącej informacji stawkowej nie może szkodzić podatnikowi, również w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy np. stawki VAT stosowanej w oparciu o WIS. W takiej sytuacji – w określonych, uregulowanych w art. 14k–14m Ordynacji podatkowej przypadkach – wobec podatników nie będą prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie będą naliczane odsetki za zwłokę lub też podatnicy będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.
 

Pamiętaj!

Ciężar wykazania, że towar lub usługa, dla których dany podmiot stosuje WIS wydaną dla innego podmiotu, są na tyle tożsame, że ocena co do klasyfikacji CN/PKWiU oraz właściwej stawki powinna być jednakowa, spoczywa na podmiocie korzystającym z „cudzej” WIS. W przypadkach wątpliwych należy zatem wystąpić o wydanie WIS dla własnego towaru (usługi).

Ochrona dla posiadaczy wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Z ochrony będą również mogli skorzystać posiadacze wiążącej informacji akcyzowej (WIA) wydawanej na podstawie ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a także inni podatnicy posługujący się takimi decyzjami. Decyzje te określają właściwą klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej i tym samym ułatwią podatnikowi prawidłowe przyporządkowanie stawki VAT do danego grupowania CN. Uprawnienie to zostało zawarte w dodanym do ustawy artykule 42c ust. 3 pkt 2.
 

Ważne!

Ochrona z tytułu WIS dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Artykuł 42c, zawierający przepisy o ochronie dla posiadaczy WIS i podmiotów korzystających z niej „przy okazji”, wchodzi w życie od 1 kwietnia 2020 r. Nie stanowi to przeszkody do występowania o WIS już wcześniej – ustawodawca przyjął takie rozwiązanie, aby podatnicy mogli się przyzwyczaić do WIS i aby mogli wystąpić o ich wydanie odpowiednio wcześniej. Z drugiej strony odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących mocy ochronnej WIS powoduje pewne komplikacje, związane z funkcjonowaniem obok siebie interpretacji indywidualnych i wiążących informacji stawkowych.

Wygaśnięcie ochrony wynikającej z WIS

WIS wygasa z mocy prawa, w razie zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której to zmiany WIS staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

Szef KAS z urzędu zmienia lub uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, z kolei Dyrektor KIS z urzędu zmienia wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna z przepisami prawa w wyniku:

 • przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);

 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;

 • utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:

- not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,

- wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli 15 grudnia 1950 r.;

- błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Z uzasadnienia do projektu:

Nieprawidłowość WIS należy rozumieć szeroko jako każdą wadliwość WIS uzasadniającą jej zmianę lub uchylenie (podobnie jak w art. 14e pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W szczególności wadliwość może być np. konsekwencją jej wydania na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny. Okoliczność taka będzie stanowiła przesłankę do zmiany lub uchylenia WIS przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. (…)

Przyjęcie rozwiązania umożliwiającego zmianę wydanej WIS w każdym czasie jest dodatkowo uzasadnione dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie wydawanych interpretacji indywidualnych w odniesieniu do kwestii stawek VAT. Wyposażenie organu podatkowego w kompetencję do zmiany wydanej WIS bez ograniczeń czasowych ma zapobiec sytuacji, w której przykładowo jeden podmiot działałby w warunkach rynkowych, stosując się do korzystnego dla niego rozstrzygnięcia WIS, przewidującego stawkę obniżoną, co de facto zakłócałoby konkurencję i prowadziłoby do odmiennego traktowania pozostałych podatników.

Ponadto możliwość zmiany lub uchylenia WIS wyłącznie z urzędu jest uzasadniona swoistym charakterem WIS, na którą mogą się powoływać podmioty inne niż podmiot, który uzyskał WIS, co czyni tę instytucję faktycznie zbliżoną do interpretacji ogólnych i ma wpływ na jednolitość rozstrzygnięć.

(…) podkreślić należy, że możliwość zmiany WIS nie będzie miała negatywnego wpływu na podatników – nie może to powodować niepewności co do trwałości decyzji w sprawie WIS. W tym kontekście wskazać należy na określony w przepisach odpowiednio długi okres ochrony dla podatników stosujących WIS, która została zmieniona/uchylona, tj. do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym WIS została zmieniona lub uchylona.

WIS – tryb wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

Sposób wniesienia opłaty został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej, a jej wysokość (określona w ustawie) wynosi 40 zł.

W przypadku gdy wniosek dotyczy większej liczby towarów i/lub usług, opłata ustalana jest jako iloczyn 40 zł i liczby towarów i/lub usług składających się – w ocenie wnioskodawcy – razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Opłata za wniosek zostanie zwrócona:

 • w całości – w razie wycofania wniosku;

 • w części przekraczającej należną wysokość – w razie uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.

Opłaty dodatkowe za wydanie WIS – za badania i analizy

Jeśli do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS będzie konieczne przeprowadzenie badań lub analiz przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, inne akredytowane laboratoria lub wskazane w tym przepisie podmioty (np. instytuty naukowe, badawcze), wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej opłaty za te badania lub analizy – również zaliczkowo, ponieważ na wezwanie organu podatkowego trzeba będzie uiścić zaliczkę (w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania) na poczet opłaty.

Wysokość opłaty określa się w formie postanowienia, a wnioskodawcy przysługuje na nie zażalenie. Jeśli wnioskodawca podejmie decyzję o nieuiszczeniu zaliczki, organ podatkowy wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Indywidualne interpretacje podatkowe a WIS

W zakresie objętym WIS (czyli klasyfikowania towaru albo usługi oraz określenia właściwej dla nich stawki podatku) nie będą wydawane interpretacje indywidualne. Jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki dla sprzedawanego towaru bądź usługi, będzie to możliwe jedynie w formie wystąpienia o WIS.

Interpretacje indywidualne dotyczące określenia właściwej stawki VAT dla towarów i usług będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu przed 1 kwietnia 2020 r. będą wydawane, jednak interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał po tym dniu.

Gdzie znaleźć wzór wniosku o wydanie WIS?

Interaktywny wniosek o wydanie WIS można pobrać pod adresem:

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9142543/WIS-W+wniosek+interaktywny.pdf

Instrukcja do tego wniosku znajduje się pod adresem:

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9142543/instrukcja+WIS.pdf

Redakcja podatki.biz


Od 1.04.2020 r. w stosowaniu stawek VAT zachodzą rewolucyjne zmiany. Klasyfikację PKWiU zastępuje w części towarowej Nomenklatura scalona (CN). Do opisu usług stosować będziemy dla celów VAT PKWIU 2015. Te zmiany to jeden z elementów wprowadzanej nowej matrycy stawek VAT, która w założeniu ma być prostsza, a w połączeniu z ochroną wynikającą z Wiążącej Informacji Stawkowej - bardziej bezpieczna w stosowaniu dla podatników. 

Przygotowaliśmy dla Czytelników podatki.biz specjalny, praktyczny e-kurs:

Stosowanie stawek VAT od kwietnia 2020 r. z ćwiczeniami

Co istotne, każdy Uczestnik otrzyma przed rozpoczęciem szkolenia plik, zawierający kompletną bazę PKWiU 2008, PKWiU 2015 oraz Nomenklaturę scaloną (CN).

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy >>> 


 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz