16.09.2022: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Naczelnicy US mają obowiązek udostępnić informacje z CRP-KEP komornikom sądowym

Naczelnicy urzędów skarbowych będą właściwi do rozpatrywania wniosków komorników sądowych. Oznacza to, że udostępnianie tych danych będzie się odbywało na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 7 lipca 2022 r. Każdy naczelnik będzie obowiązany i uprawniony do udostępniania wszystkich informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) niezależnie od terytorialnego zakresu ich działania. Wyznaczenie to znajdzie zastosowanie wyłącznie do wniosków złożonych od dnia 7 lipca 2022 r. do momentu uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usługi polegającej na udostępnianiu komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników komornicy sądowi są uprawnieni do otrzymywania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), przy czym zgodnie z art. 14a tej ustawy CRP-KEP jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej do realizacji celów i zadań ustawowych. Obowiązki udostępniania danych z CRP-KEP zostały ustawowo rozdzielone pomiędzy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelników urzędów skarbowych (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w brzmieniu obowiązującym od 7 lipca 2022 r.), przy czym przepisy nie wskazują, który z tych organów udostępnia te dane komornikom w przypadku, gdy udostępnienie następuje poza e-Urzędem Skarbowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz. 1980) przesądza, że zadanie to mają wykonywać naczelnicy urzędów skarbowych, co oznacza, że udostępnianie tych danych będzie się odbywało na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed dniem 7 lipca 2022 r. Każdy naczelnik będzie obowiązany i uprawniony do udostępniania wszystkich informacji zgromadzonych w CRP-KEP niezależnie od terytorialnego zakresu ich działania. Z tego względu w § 5d ust. 2 wskazano, że wyznaczenie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do każdego naczelnika urzędu skarbowego.

Dodawany § 5d ma charakter epizodyczny, gdyż znajdzie zastosowanie wyłącznie do wniosków złożonych od dnia 7 lipca 2022 r. do momentu uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usługi polegającej na udostępnianiu komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową. Początek tego okresu jest zbieżny z dniem uchylenia art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, który przewidywał, że dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane komornikom sądowym wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast koniec tego okresu jest zbieżny z terminem uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usługi polegającej na automatycznym udostępnianiu komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową na podstawie Ordynacji podatkowej. Termin uruchomienia tej usługi zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia. Uruchomienie tej usługi jest uwarunkowane utworzeniem konta kancelarii komorniczej w e-Urzędzie Skarbowym oraz przesądzeniem, że udostępnianie danych będzie odbywało się automatycznie (rodzaje tych kont oraz rodzaje spraw załatwianych automatycznie zostaną określane w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35b ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej).

Rozporządzenie nie pozostaje w sprzeczności z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przepis ten nie reguluje sytuacji, w której udostępnienie informacji komornikom sądowym będzie następowało poza e-Urzędem Skarbowym. Jednocześnie, uwzględniając fakt, że usługa polegająca na udostępnianiu informacji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zostanie uruchomiona w przyszłości, konieczne jest wyznaczenie organów KAS właściwych do udostępniania tych informacji poza e-Urzędem Skarbowym w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadania KAS polegającego na udostępnianiu informacji komornikom sądowym zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 22 września 2022 r.

 

źródło: rcl.gov.pl

 

Hasła tematyczne: centralny rejestr - krajowej ewidencji podatników (crp-kep), komornik sądowy, naczelnik urzędu skarbowego

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...