Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.06.2013

Nabycie akcji od spółki osobowej a obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C

Zdarzenie polegające na nabyciu akcji przez np. spółkę z o.o. od podmiotu będącego spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, może rodzić wątpliwości co do zakresu obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Spółka osobowa jako podatnik podatku dochodowego

Spółki osobowe prawa handlowego w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych nie są podatnikami podatku dochodowego, podatnikami tego podatku są natomiast bezpośrednio wspólnicy tych spółek. Co za tym idzie, jeżeli wspólnikami spółki osobowej są osoby fizyczne, to wówczas one mają podmiotowość podatkowo-prawną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy o PIT). Uzyskane przez taką spółkę przychody oraz poniesione koszty ich uzyskania w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT podlegają zatem rozliczeniu u jej wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

REKLAMA

Zbycie akcji przez spółkę osobową

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (innych niż odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej). Opodatkowanie według stawki 19 proc. przewidziane w art. 30b ustawy o PIT dotyczy dochodów uzyskanych między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (…) oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dochodem, o którym mowa w tej regulacji, jest zgodnie z ust. 2 pkt 1, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów - osiągnięta w roku podatkowym. Co istotne, dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (zasadach ogólnych) oraz art. 30c ustawy o PIT (dot. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej).

W związku z powyższym, dochód osiągnięty z tytułu odpłatnego zbycia akcji przez wspólników spółki osobowej stanowi dochód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany na zasadach przewidzianych w art. 30b ustawy o PIT, który powinien zostać rozliczony przez podmiot dokonujący ich zbycia (wspólnika) do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym powstał obowiązek podatkowy (w zeznaniu rocznym PIT-38 stosownie do art. 45 ust. 1a ustawy o PIT).

Skutki podatkowe po stronie podmiotu nabywającego akcje

W odniesieniu do skutków takiej transakcji po stronie podmiotu nabywającego akcje należy zauważyć, iż w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (…) imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Z powyższej regulacji wynika, że co do zasady informację PIT-8C zobowiązany jest złożyć nabywca akcji. Jednocześnie z brzmienia przytoczonej regulacji nie wynika, by spod obowiązywania analizowanych postanowień wyłączono jakichkolwiek nabywców akcji. Istnieją interpretacje organów podatkowych zobowiązujące do sporządzenia informacji PIT-8C każdy podmiot, który był nabywcą w transakcji sprzedaży akcji, gdyż przepis ten obowiązuje zarówno instytucje finansowe, pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi (np. biura maklerskie), jak i inne podmioty pośredniczące w uzyskaniu określonych dochodów przez podatnika. W związku z powyższym podatnik powinien przekazać podmiotowi wystawiającemu informację PIT-8C dokumenty pozwalające na sporządzenie informacji PIT-8C (w tym informacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów). Warto wskazać, że niektóre organy podatkowe wskazują także, że wystawca informacji powinien zbadać, czy dokumenty przekazane przez podatnika potwierdzają poniesienie przez niego wszystkich kosztów uzyskania przychodów, związanych z przychodem ze sprzedaży akcji. Stanowisko takie wydaje się być jednak irracjonalne, albowiem podmiot trzeci nigdy nie może mieć pewności co do wszystkich kosztów, ponoszonych przez podatnika w związku ze wcześniejszym nabyciem akcji.

Z drugiej strony można spotkać opinię organów podatkowych, zgodnie z którą, w określonych sytuacjach, nie występuje obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez podmiot nabywający udziały. Taka sytuacja ma miejsce, gdy podmiot zobowiązany do wystawienia formularza nie posiada wystarczających informacji na temat osoby, względem której PIT-8C powinien zostać wystawiony. Powyższe zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2010 r., sygn. ILPB1/415-421/09/10-S/AMN, który stwierdził:

(...) w przypadku, gdy Spółka nie posiada wymaganych danych do sporządzania tej informacji, takich jak aktualny adres zamieszkania podatnika, nr NIP i PESEL, i mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu ich ustalenia, nie jest ich w stanie ustalić, to z obowiązku tego- w myśl zasady imposibillium nulla obligatio est- może być zwolniona.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-831/10-2/MG), w stanie faktycznym, w którym doszło do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, będących osobami fizycznymi, a podmiot nabywający nie posiadał:

  • informacji na temat wysokości uzyskanego przez poszczególnych akcjonariuszy mniejszościowych dochodu - nabywca posiada informację wyłącznie o wysokości osiągniętego przychodu, przy jednoczesnym braku wiedzy o wysokości rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez wspomnianych akcjonariuszy związanych z uzyskanym przychodem ze zbycia akcji w ramach transakcji przymusowego wykupu,
  • jakichkolwiek innych danych podatników, tj. np. numer NIP i PESEL, aktualny adres zamieszkania podatników (akcjonariuszy mniejszościowych).

Warto jednak podkreślić, że ostatnie stanowisko może się wiązać z ryzykiem podatkowym uznania przez organ, iż po stronie nabywcy wystąpił obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, gdyż przepis nie wyłącza wprost z takiego obowiązku podmiotów nabywających papiery wartościowe. W związku z tym w sytuacji, jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie od podatnika informacji potrzebnych do sporządzenia formularza PIT-8C, nabywca akcji powinien wystąpić do organu podatkowego z pismem, w którym wskazuje, iż dopełnił wszelkich starań celem uzyskania informacji na temat wspólników spółki, jakie niezbędne są do wykazania w informacji PIT-8C, jednakże bez jego winy uzyskanie tych informacji okazało się niemożliwe.

W sytuacji, kiedy umowa zbycia akcji przewiduje, że stroną zbywającą jest spółka osobowa, wówczas należy uznać, iż każda akcja będąca przedmiotem transakcji, zgodnie z taką umową, stanowi współwłasność wspólników spółki jawnej i z każdej sprzedanej akcji należy przypisać wspólnikowi przychód proporcjonalnie do jego udziału w tej spółce. Jeżeli nabywca akcji nie dysponuje umową spółki, z której wynika udział poszczególnych wspólników w zysku, wówczas nie będzie możliwe właściwe sporządzenie PIT-8C dla każdego wspólnika z osobna.

Niezależnie jednak od tego, czy PIT-8C zostanie wystawiony czy nie, na podatniku, który uzyskuje dochód, ciąży obowiązek rozliczenia podatku z tego tytułu i to on ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.

Grzegorz Wachołek
Magdalena Szczepańska
ECDDP Spółka Doradztwa podatkowego

Hasła tematyczne: spółka osobowa, informacja pit-8c, sprzedaż akcji

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz