14.09.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

MZ: Od 1 lipca br. dzieci nadal mają prawo do świadczeń

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobieranie przez dzieci do 18 roku życia renty rodzinnej z dniem 1 lipca 2022 r. przestało być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie wpłynęło w żaden sposób na prawo tej grupy do korzystania w pełnym zakresie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzieci z tej grupy zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 35439 do ministra zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierających rentę rodzinną

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zwracają się osoby wskazując na problem z ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierających rentę rodzinną. Z otrzymanych informacji wynika, że te osoby są wyrejestrowywane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę, na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji RP, art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r., poz. 1339) oraz art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2021 r. poz. 483, z późn. zm.) o udostępnienie informacji:

  1. Czy w świetle brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego?
  2. Czy osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierające rentę rodzinną mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?
  3. Jaki organ administracji państwowej jest właściwy do pomocy obywatelom, w celu wyjaśnienia niejasności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierających rentę rodzinną?

 

Poseł Borys Budka

18 sierpnia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 35439 w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierających rentę rodzinną

W związku z interpelacją Borysa Budki, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierających rentę rodzinną (numer 35439), przesłaną przy piśmie Pana Piotra Zgorzelskiego, Wicemarszałka Sejmu RP z dnia 23 sierpnia 2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odpowiadając na dwa pierwsze pytania tj.

Czy w świetle brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego? oraz

Czy osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierające rentę rodzinną mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

- uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o świadczeniach1, pobieranie przez dzieci do 18 roku życia renty rodzinnej z dniem 1 lipca 2022 r. przestało być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie wpłynęło w żaden sposób na prawo tej grupy do korzystania w pełnym zakresie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzieci z tej grupy zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obecnie prawo do świadczeń dla dzieci z tej grupy przysługuje:

  1. jako ubezpieczonemu - jeżeli dziecko spełnia warunek uzyskania statusu członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu; w takim przypadku nadal jest ono objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zmienia się jedynie tytuł do objęcia tym ubezpieczeniem (tytułem nie jest pobieranie renty rodzinnej, a zgłoszenie do ubezpieczenia jako członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu);
  2. w przypadku braku możliwości uzyskania statusu osoby ubezpieczonej - jako osobie, która nie ukończyła 18 roku życia i posiada obywatelstwo polskie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o świadczeniach, gwarantującej tej grupie prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w takim samym zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach;
  3. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o świadczeniach - w przypadku dzieci pobierających rentę rodzinną, nie mających statusu ubezpieczonego ani obywatelstwa polskiego, ale posiadających miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Oznacza to, że dzieci pobierające rentę rodzinną zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może się jedynie zmienić podstawa do korzystania z tych świadczeń.

Odnosząc się do pytania Jaki organ administracji państwowej jest właściwy do pomocy obywatelom, w celu wyjaśnienia niejasności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które nie ukończyły 18. roku życia, pobierających rentę rodzinną? uprzejmie informuję, że wątpliwości co do prawa do świadczeń tej grupy można zgłaszać zarówno do Ministerstwa Zdrowia jak i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Waldemar Kraska

Warszawa, 31 sierpnia 2022 r.

 

1 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Ustawa ta m.in. wprowadziła dodatkową podstawę do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (dodanie w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c) oraz zmieniła definicję osoby pobierającej emeryturę i rentę (zmiany w art. 5 pkt 20) - wykorzystywaną m.in. do ustalania osób, które podlegają ubezpieczeniu z tytułu pobierania renty - wyłączając z tej grupy dzieci pobierające rentę rodzinną.

 

Hasła tematyczne: ubezpieczenie zdrowotne, dzieci, ministerstwo zdrowia, interpelacja, renta rodzinna

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...