09.08.2022: ABC - prawo i podatki dla początkujących

Możesz zostać przedsiębiorcą nawet o tym nie wiedząc

 

Ustawa o podatku PIT jako jedno ze źródeł przychodów wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT). Warto podkreślić, że definicja zawarta w ustawie o PIT jest definicją odrębną, którą należy stosować wyłącznie na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych. Są bowiem jeszcze inne definicje działalności, zawarte w innych przepisach (np. w ustawie o VAT, Prawie przedsiębiorców czy Ordynacji podatkowej).

 

Zgodnie zatem z art. 5a pkt 6 ustawy PIT za działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zwróćmy uwagę, że kwestia zaliczenia danej aktywności do działalności gospodarczej nie zależy od okoliczności formalnych (takich jak rejestracja firmy w CEIDG) lecz od okoliczności faktycznych takich jak prowadzenie działalności w sposób zorganizowany, ciągły oraz dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego warto wskazać na treść wyroku NSA z dnia 23.11.2021r., II FSK

1065/21:

„ Na pojęcie "zorganizowanie" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i przede wszystkim w fazie realizacyjnej. Z kolei przez "ciągłość" działań należy rozumieć stałość (trwałość) ich wykonywania, powtarzalność, regularność i stabilność.”

Dodatkowo rozpatrując kwalifikacje danego przychodu do pozarolniczej działalności gospodarczej należy też mieć na względzie art. 5b ust. 1 ustawy PIT, który stanowi, że
za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak czytamy w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 14.02.2018r., O SA/Bd 1059/17:

 Definicja działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozwala na wyróżnienie dwu grup przesłanek (cech) aktywności zarobkowej podatnika, których zaistnienie należy każdorazowo badać, dokonując oceny charakteru prowadzonej przez niego działalności. Są to po pierwsze, przesłanki pozytywne, wymienione w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., warunkujące zaliczenie danej działalności do działalności gospodarczej, oraz po drugie, przesłanki negatywne, wymienione w końcowej części art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. oraz art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., wyłączające uznanie danej działalności za działalność gospodarczą, pomimo spełnienia przesłanek pozytywnych.”

 


Z orzecznictwa NSA


Charakter zarobkowy

O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (Wyrok NSA z 26 września 2008 r., sygn. akt II FSK 789/07)

Zorganizowanie i ciągłość w działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej (i osiąganie przychodów z tej działalności) to pewien stan obiektywny. Dla uzyskiwania przychodów z tego źródła nie jest konieczne, aby podatnik miał status przedsiębiorcy, nie jest konieczna rejestracja tej działalności w sposób przewidziany w przepisach odrębnych, dotyczących wymogów formalnych, jakie powinna spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą. Nie ma także znaczenia subiektywne przekonanie podatnika, iż przychody z jego aktywności są przypisane do innego źródła przychodu.

Aby ocenić, czy aktywność podatnika prowadzącego działalność nierejestrową spełnia cechy „zorganizowania”, istotne jest stwierdzenie, że występuje element jej faktycznego zorganizowania.

Z ciągłością działań będziemy natomiast mieli do czynienia wtedy, kiedy trudno nam będzie określić te działania jako planowo sporadyczne (czyli jeśli sporadyczność tych działań nie będzie wynikała np. z braku zamówień, a ze świadomego zamiaru prowadzącego działalność nierejestrową. (Wyrok NSA z 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2096/12)

Na pojęcie „zorganizowanie” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej. Może dotyczyć to również działań podejmowanych w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży (np. jego przetworzenie w celu zwiększenia wartości, podejmowanie akcji marketingowej). (Wyrok NSA z 7 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 4025/14)

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...