24.11.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Moment powstania przychodu z tytułu udzielania licencji

Pytanie podatnika: Kiedy w Spółce powstaje przychód podatkowy z tytułu sprzedaży licencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 20 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu usług udzielania licencji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu usług udzielania licencji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest z Spółką z o.o. działa w Polsce zajmując się dystrybucją treści w formatach cyfrowych. Dystrybuuje na całym świecie w formie download i streaming w serwisach internetowych. Ponadto zajmuje się tworzeniem aplikacji na mobilne urządzenia. Zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących Internet i mobilne technologie. Współpracuje z globalnymi koncernami takimi jak G, A, zwanymi dalej „Koncernami”. Swoje projekty tworzy w ramach własnego przedsiębiorstwa, zatrudniając specjalistów w tej dziedzinie. W ten sposób nabywa prawa autorskie do wytworzonych produktów (aplikacji, albumów, grafiki, itp. zwanych dalej produktami). Dystrybucja produktów odbywa się na podstawie umów o udzieleniu licencji, najczęściej bezterminowej, z Koncernami zajmującymi się profesjonalną sprzedażą za pośrednictwem stron internetowych. Koncerny umieszczają produkty Wnioskodawcy na swoich, ogólnodostępnych stronach internetowych. Każda osoba fizyczna lub prawna, za opłatą uiszczaną poprzez płatności on-line na rzecz Koncernu, z którym Wnioskodawca ma podpisaną umowę, nabywa licencję umożliwiającą korzystanie z tego produktu. Po zakończonym okresie rozliczeniowym, ustalonym w umowie, Koncern przedstawia Wnioskodawcy raport obejmujący wartość zakupionych przez klientów produktów, za ich pośrednictwem. Wnioskodawca wystawia fakturę potwierdzającą sprzedaż licencji zgodnie z załączonym raportem. Raporty od Koncernów przychodzą z opóźnieniem nawet trzymiesięcznym, co oznacza, że np. raport grudniowy, Wnioskodawcy może otrzymać po 31 marca. Koncerny nie są w stanie zobowiązać się do udostępnienia raportu sprzedaży wcześniej, gdyż informacje o sprzedaży są pozyskiwane z różnych stron świata i proces ten trwa klika tygodni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy w Spółce powstaje przychód podatkowy z tytułu sprzedaży licencji?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż licencji jest usługą o charakterze ciągłym, gdyż udzielenie licencji jest bezterminowe i rozliczane w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, najczęściej miesięcznych. Zgodnie z art. 12 pkt 3c, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Spółka nie posiada informacji o uzyskanym przychodzie za dany okres rozliczeniowy zanim nie otrzyma raportu od Koncernu. Niestety raport ten otrzymuje z dwu lub trzymiesięcznym opóźnieniem. Dopiero w dniu jego otrzymania jest w stanie ustalić należny przychód i potwierdzić go fakturą sprzedaży za podany w raporcie okres rozliczeniowy. Na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego niestety go nie zna. Płatność od Koncernu następuje nie wcześniej niż wygenerowany przez niego raport sprzedaży. Zdaniem Spółki moment uzyskania przychodu powstaje w dniu otrzymania raportu od Koncernu. Ten dzień kończy okres rozliczeniowy pomiędzy stronami umowy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 3 -3f updop, ustawodawca przewidział wyjątki od powyższej zasady ogólnej.

W myśl art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zatem, co do zasady, moment powstania przychodów z działalności gospodarczej ustala się na podstawie art. 12 ust. 3a updop, zgodnie z którym za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c-3g oraz 3j-3m updop jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności - w zależności co nastąpi wcześniej.

Jeden z wyjątków od tej zasady dotyczy wyłącznie usług o tzw. charakterze ciągłym, tj. usług które strony rozliczają okresowo i dla których ustalono okresy rozliczeniowe, (mogą one wynikać zarówno z umowy, jak i z wystawionej faktury VAT), lecz okres taki nie może być dłuższy niż rok,

Dla wszystkich usług, które spełniają powyższe warunki (Ustawodawca w żaden sposób nie zawęził katalogu tych usług), datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast znaczenia, data wystawienia faktury lub data otrzymania należności, ani tym bardziej data otrzymania rozliczenia ilości udzielonych licencji, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie zawęził katalogu tych usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że Wnioskodawca współpracuje z globalnymi koncernami takimi jak G lub A, za pośrednictwem których świadczy usługi sprzedaży licencji na aplikacje, albumy, grafikę, itp. Strony w umowie ustaliły okresy rozliczeniowe (najczęściej miesięczne) z tytułu usług sprzedaży licencji. Wnioskodawca na podstawie otrzymanego od koncernów raportu ze sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym wystawia fakturę. Często zdarza się, że raporty ze sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca otrzymuje z dużym nawet kilkumiesięcznym, opóźnieniem. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3c updop, będący przepisem lex specjalis w stosunku do art. 12 ust. 3a updop i obowiązek podatkowy z tytułu usług udzielania licencji, dla których strony ustaliły okresy rozliczeniowe, powstanie w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, ale nie rzadziej niż raz w roku. Nie ma przy tym żadnego znaczenia dla ustalenia momentu powstania przychodu, kiedy Wnioskodawca otrzyma raport dotyczący udzielenia licencji.

Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 237/16 w którym Sąd wskazał, że w ocenie Sądu, stanowisku organu dokonującego interpretacji nie można odmówić słuszności. Jest ono bowiem adekwatne do treści obowiązujących w analizowanym zakresie przepisów, które wyżej zacytowano. Już bowiem z literalnego brzmienia art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., jednoznacznie i jasno wynika że momentem powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, a nie jakikolwiek inny dzień dowolnie ustalony przez strony umowy np. dzień rozliczenia usługi przez kontrahenta.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W tym miejscu należy wskazać, że podatnicy są zobowiązani do wypełniania obowiązków nałożonych na nich przepisami prawa (m.in. przepisami prawa podatkowego). Zatem powinni oni kształtować relacje gospodarcze z kontrahentami w taki sposób, aby była możliwa była realizacja tych obowiązków.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 16 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.839.2016.1.KP - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), cit, sprzedaż, przychód, licencja

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...