MF. Zmiany przepisów akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu powinna ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminację niektórych obowiązków administracyjnych. 

Ustawa wprowadziła również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa.

I. Najważniejsze zmiany o charakterze upraszczającym i ułatwiającym:

 1. Wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, w sytuacji, gdy ze względu na miejsce wykonywania czynności prawnych lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe.
 2. Wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych oraz uruchamiających instalację wykorzystującą te wyroby.
 3. Wprowadzenie niższej stawki akcyzy na energię elektryczną (3 zł za MWh) zużywaną w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 (np. węgiel) na terenie zakładu górniczego przez podmioty będące podatnikami akcyzy od energii elektrycznej lub zużywaną w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 (np. koks) w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 2701 przez podmioty będące podatnikami akcyzy od energii elektrycznej.
 4. Wprowadzenie zwolnienia bezpośredniego dla wszystkich podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oraz zwolnienia dla zakładów energochłonnych, stosowanego w trybie zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez te zakłady.
 5. Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zużywanego do produkcji wyrobów nieakcyzowych w przypadku przekroczenia norm zużycia tego alkoholu, gdy zużycie nastąpi zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Nałożenie na właściwego naczelnika urzędu celnego obowiązku ustalania z urzędu dopuszczalnych norm zużycia alkoholu etylowego i napojów alkoholowych, dla celów zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 7. Wyłączenie z warunku dotyczącego spełnienia cech technicznych i jakościowych określonych w Polskich Normach - wyposażenia ambulansu w wyroby medyczne w zakresie regulacji dotyczącej zwolnienia od akcyzy samochodu osobowego stanowiącego specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej.
 8. Umożliwienie magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym, tj. z zapłaconą akcyzą, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 9. Umożliwienie magazynowania w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN, ale posiadających różne parametry fizykochemiczne, za wyjątkiem wyrobów, w przypadku których parametry fizykochemiczne mają wpływ na stawkę akcyzy.
 10. Ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego poprzez zmniejszenie dotychczasowych minimalnych wysokości obrotu wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi i olejami smarowymi oraz wielkości powierzchni magazynowych w przypadku gazu oraz innych wyrobów energetycznych, z wyłączeniem olejów smarowych.
 11. Ułatwienie uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego tzw. operatorom logistycznym, czyli podmiotom prowadzącym działalność polegającą na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych podmiotów.
 12. Uchylenie regulacji przewidującej obowiązek uzyskania nowego zezwolenia w przypadku, gdy podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia zamierza wyprowadzać ze składu podatkowego wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych. (W takim przypadku trzeba będzie jedynie dokonać zmiany dotychczasowego zezwolenia).
 13. Rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w wyrobach kosmetycznych.
 14. Wprowadzenie możliwości wykorzystania alternatywnych dowodów potwierdzających zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, innych niż raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, raport wywozu lub dokument zastępujący raport wywozu.
 15. Wydłużenie terminów do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy, do zwrotu niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy.
 16. Rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi.
 17.  Zmiany w zakresie stosowania zabezpieczeń akcyzowych polegające na:
  1. zniesieniu obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie,
  2. umożliwieniu stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu jego ważności do czasu rozstrzygnięcia przez naczelnika urzędu celnego wniosku o jego przedłużenie, nie dłużej jednak niż 90 dni po upływie tego terminu,
  3. wydłużeniu terminu i uelastycznieniu częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego przynajmniej raz w roku, zamiast co 6 miesięcy,
  4. umożliwieniu zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia praktycznie w każdym urzędzie celnym, w którym naczelnik urzędu celnego będzie miał możliwość wiarygodnego potwierdzenia w systemie teleinformatycznym lub na podstawie dokumentów, że zobowiązanie podatkowe, którym było obciążone to zabezpieczenie, zostało zapłacone.
 18. Umożliwienie zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy, dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, pod warunkiem, że dokumentacja ta zawierała będzie wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji.
 19. Zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, polegające na:
  1. wyeliminowaniu podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego,
  2. wprowadzeniu jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie.

II. Zmiany o charakterze uszczelniającym.

 1. Wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT), które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym, które polegają na:
  1. wprowadzeniu obowiązku rejestracji PPT,
  2. wprowadzeniu obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego przez PPT (przepisy przewidują zabezpieczenie generalne jako podstawowy rodzaj zabezpieczenia akcyzowego, oraz możliwość złożenia za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zabezpieczenia ryczałtowego oraz obniżonego zabezpieczenia ryczałtowego),
  3. wprowadzeniu obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez PPT,
  4. wprowadzeniu regulacji w zakresie zagranicznych podmiotów tytoniowych, które zobowiązane są posiadać oddział lub podmiot reprezentujący na terytorium RP, 

   Ważne:
   Na mocy przepisu przejściowego umożliwiono PPT prowadzenie działalności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 marca 2016 r. z uwagi na fakt, że na podstawie zawartych w 2015 r. przez te podmioty umów na dostarczanie suszu tytoniowego, susz tytoniowy będzie im dostarczany do końca marca 2016 r.
 2. Doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w związku z ich przeznaczeniem do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, które polega na:
  1. ustaleniu, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do ww. wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie,
  2. określeniu katalogu przypadków, w których stawka akcyzy na ww. wyroby energetyczne wynosi 0 zł (przypadki te odnoszą się do wyrobów energetycznych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy).
 3. Dodanie regulacji przewidujących, że warunkiem dokonania przez zarejestrowanego odbiorcę oraz podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który obowiązany jest do uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych – jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.
 4. Nałożenie na podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców obowiązku informowania Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których podmioty te dokonały nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych oraz o ilości i kodach CN nabytych paliw.

www.mf.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...