23.02.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

MF: Różnice remanentowe będą uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej

Według projektu ustawy zmieniającej, możliwe będzie uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., czyli remanentu, w którym uwzględnione były między innymi towary handlowe zakupione przed tym dniem. Co istotne, w odniesieniu do roku 2022, przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 30753 do ministra finansów w sprawie niejasnych przepisów Polskiego Ładu dotyczących rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych

Szanowny Panie Ministrze,

przedsiębiorcy i eksperci finansowi alarmują, że przepisy Polskiego Ładu nie są jasne w kwestii rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Dochód to przychód minus koszty. Przy jego obliczaniu na potrzeby składki zdrowotnej nie uwzględnimy jednak różnic remanentowych, które bierze się pod uwagę, licząc dochód do celów PIT. Tak wynika z odpowiedzi ministerstwa na pytanie Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. Ministerstwo podkreśliło, że dochodem stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Przepis, który o tym stanowi, nie odwołuje się do regulacji wskazujących, w jaki sposób ten dochód jest obliczany, w szczególności do art. 24 ustawy o PIT mówiącego właśnie o różnicach remanentowych. Powoduje to, że stracą na tym firmy handlowe prowadzące księgę przychodów i rozchodów, którym na koniec tego roku zostanie towar, a sprzedadzą go dopiero w przyszłym. Na potrzeby wyliczenia składki nie będą mogły wykazać kosztu nabycia takiego towaru.

Dla przykładu: na dzień 31 grudnia przedsiębiorca posiada towar za 1 mln zł, który wykazuje w obowiązkowym remanencie. Sprzeda go w styczniu za 1,2 mln zł. Przy wyliczaniu dochodu na potrzeby PIT uwzględnia różnice remanentowe. Zapłaci więc podatek od faktycznie uzyskanego dochodu, czyli od 200 tys. zł. Remanent nie będzie miał natomiast wpływu na składkę zdrowotną. Zapłaci ją od 1,2 mln zł. Jeśli jest na liniowym PIT, podatek wyniesie 38 tys. zł, a składka 58,8 tys. zł. Gdyby składka zdrowotna została obliczona od faktycznego dochodu, to wyniosłaby 9,8 tys. zł. Co więcej, składkę zdrowotną trzeba będzie zapłacić nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nic nie zarobi na transakcji. Przykład: ten sam przedsiębiorca na dzień 31 grudnia posiada towar za 1 mln zł. Sprzeda go w styczniu, ale bez zysku, także za milion. Sporządzi remanent, co spowoduje, że nie zapłaci PIT od transakcji, bo dochód jest zerowy. Ale musi odprowadzić składkę zdrowotną od miliona. Jeśli jest na skali, wyniesie ona 90 tys. zł.

Co istotne w tej sprawie, eksperci zaznaczają, że inne zdanie w kwestii powyższych rozliczeń ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z informacji na jego stronie internetowej wynika, że dochód liczony na potrzeby składki zdrowotnej będzie można jednak korygować o różnice remanentowe.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W jaki sposób należy właściwie interpretować przepisy Polskiego Ładu dotyczące kwestii rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych?
  2. Czy interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika, że dochód liczony na potrzeby składki zdrowotnej będzie można jednak korygować o różnice remanentowe, jest prawidłowa?
  3. Jeśli nie, czy i w jakim terminie ministerstwo przewiduje usunięcie opisanej powyżej luki prawnej uderzającej bezpośrednio w małych i średnich przedsiębiorców?

Interpelacja na podstawie artykułu autorstwa Przemysława Wojtasika „Polski Ład: duża składka zdrowotna od sprzedanych towarów”, opublikowanego 22 grudnia 2021 r. na portalu rp.pl.

 

Posłowie:

Agnieszka Pomaska, Mirosława Nykiel, Maria Małgorzata Janyska, Janusz Cichoń

24 stycznia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 30753 w sprawie niejasnych przepisów Polskiego Ładu dotyczących rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 30753 posłów Agnieszki Pomaska, Mirosławy Nykiel, Marii Małgorzaty Janyska oraz Janusza Cichoń w sprawie niejasnych przepisów Polskiego Ładu dotyczących rozliczania składki zdrowotnej od sprzedanych towarów z uwzględnieniem różnic remanentowych, uprzejmie informuję.

Według zasad wprowadzonych przez „Polski Ład”1 w ustawie o składkach zdrowotnych2, dochód będzie podstawą wymiaru składki dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT), według 19% stawki podatku (art. 30c ustawy PIT) oraz opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

Dochód ten, za rok kalendarzowy, będzie ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu tej ustawy, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W trakcie roku składkowego, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodami w rozumieniu ustawy PIT a kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy PIT. Tak ustalony dochód będzie pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Dochód nie będzie pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi po zakończeniu roku.

Znowelizowane przepisy ustawy o składkach zdrowotnych odwołują się do przepisów ustawy PIT w zakresie rozumienia pojęcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania tych przychodów.

Dla celów składki na ubezpieczenie zdrowotne dochód z działalności pozarolniczej ustalany jest więc odrębnie, na podstawie ustawy o składkach zdrowotnych. Ustawa ta nie wskazuje, że podstawa obliczenia składki zdrowotnej jest dochodem ustalonym dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym, że jest korygowana jest o tzw. różnice remanentowe, które mają wpływ na podstawę obliczenia podatku PIT.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w czasie drugiego czytania w dniu 8 lutego 2022 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845), zgłoszone zostały poprawki, które obejmują zmiany do ustawy o składkach zdrowotnych.

Zmiany te dotyczą ustalania podstawy obliczenia składki zdrowotnej u osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy PIT oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany te pozwolą na uwzględnienie, przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej, szczególnych zasad ustalania dochodu dla celów podatku PIT, w tym uwzględnienie tzw. różnic remanentowych.

Podobnie, różnice remanentowe, według projektowanych zmian, będą uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku.

Zatem według projektu ustawy, możliwe będzie uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., czyli remanentu, w którym uwzględnione były między innymi towary handlowe zakupione przed tym dniem.

Co istotne, w odniesieniu do roku 2022, przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 11 lutego 2022 r.

 

1 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

 

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, remanent, składka na ubezpieczenie zdrowotne, różnice remanentowe

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...