Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.03.2021

MF o spółkach nieruchomościowych

Ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. Podmioty, których zmiany dotyczą, częstokroć podnoszą wątpliwości interpretacyjne związane z nowymi regulacjami, wątpliwości te dotyczą m.in. posiadania pośredniego, zaliczek, czy obowiązków sprawozdawczych.

Interpelacja nr 20317 do ministra finansów w sprawie spółek nieruchomościowych

Szanowny Panie Ministrze,

ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. Podmioty, których komentowane zmiany dotyczą, częstokroć podnoszą wątpliwości interpretacyjne związane z nowymi regulacjami.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Do jakich sytuacji odnosi się art. 4a ust. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazując na podmioty, których co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów pośrednio stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Czy sformułowanie „pośrednio” dotyczy także sytuacji posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, których majątek składa się głównie z nieruchomości?
  2. Czy zaliczka na podatek pobierana stosownie do art. 26aa komentowanej ustawy powinna być odprowadzana na indywidualny rachunek podatkowy płatnika, czy też na inny rachunek?
  3. W jakiej formie może zostać złożona informacja wskazana w art. 27 ust. 1e? Czy istnieje możliwość złożenia jej w postaci elektronicznej za pomocą systemu ePUAP?
  4. Czy istnieje możliwość złożenia wspomnianej w pytaniu nr 3 informacji poprzez pełnomocnika?
  5. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 4 proszę o odpowiedź, czy właściwym drukiem pełnomocnictwa będzie wówczas druk PPS-1, czy też UPL-1.
  6. Czy obowiązek składania wyżej wspomnianej informacji dotyczy także lat podatkowych i obrotowych, które zakończyły się przed 31.12.2020, jeśli upływ terminu wskazanego w art. 27 ust. 1e liczony od końca tych lat nastąpił w 2021 r.?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, 22 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20317 w sprawie spółek nieruchomościowych

Odpowiadając na interpelację nr 20317 Pana posła Grzegorza Gaży w sprawie spółek nieruchomościowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących sytuacji, w których odniesienie znajdzie art. 4a ust 35 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406), zwana dalej „ustawą CIT” oraz wątpliwości dotyczących sformułowania „pośrednio”, uprzejmie wskazuję, iż oceniając posiadanie pośrednie jako kryterium kwalifikującego uzyskanie przez podmiot statusu spółki nieruchomościowej, o której mowa w art. 4a pkt 35 ustawy CIT (oraz odpowiednio art. 5a pkt 49 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm., dalej: ustawa PIT), uwzględnić należy także wartość nieruchomości położonych na terytorium j Polski, posiadanych przez spółki, do których ten podmiot ma tytuły uczestnictwa w ich zyskach w proporcji do wielkości posiadanego udziału w takich spółkach.

Co zaś się tyczy rachunku właściwego do zaliczek, o których mowa w art. 26aa ust. 1 ustawy (odpowiednio art. 41 ust. 4f ustawy PIT) uprzejmie wskazuję, iż wszystkie zobowiązania podatkowe, odprowadzane od stycznia 2020 roku powinny wpływać na indywidualny rachunek podatkowy, natomiast w tym konkretnym przypadku winien to być indywidualny rachunek podatkowy płatnika. Struktura przedmiotowego rachunku będzie oparta o numer identyfikacji podatkowej płatnika. Nie istnieje zatem potrzeba pozyskiwania przez płatników indywidualnych rachunków podatkowych podatników.

Odnosząc się do właściwej formy złożenia informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1e ustawy CIT wskazać należy, iż stosownie do treści art. 27 ust. 1e ustawy CIT, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację:

  1. podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
  2. liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Zarówno ustawa PIT, jak i ustawa CIT nie wskazują wystandaryzowanej formy przekazywania tej informacji Szefowi KAS, określają jedynie, że informacja ma być przekazana za pomocą „środków komunikacji elektronicznej”. Brak jest definicji ustawowej owego pojęcia, konieczne zatem jest dokonanie wykładni systemowej, odwołując się do innych, obowiązujących aktów prawnych. Definicję „środków komunikacji elektronicznej” zawiera art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zgodnie z którą poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. W tej definicji mieści się możliwość składania przedmiotowej informacji przez e-PUAP.

Obowiązek przesyłania informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy CIT spoczywa na spółkach nieruchomościowych oraz osobach posiadających ustawowe prawa w tych spółkach. Informacje powinny być sporządzane według stanu na ostatni dzień roku podatkowego lub obrotowego spółki nieruchomościowej. Obowiązek ten istnieje w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2021 r.. jednak od tego samego dnia weszły w życie przepisy definiujące spółkę nieruchomościową. W konsekwencji, począwszy od dnia wejścia w życie owych przepisów spółka nieruchomościowa uzyskuje tożsamość jurydyczną, co sprawia, że wszelkie przepisy dotyczące spółki nieruchomościowej należy stosować od dnia jej zaistnienia w porządku prawnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, pierwsze informacje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy CIT (odpowiednio art. 45 ust. 3f ustawy PIT) powinny być składane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. W konsekwencji, jeżeli podmiot ma rok podatkowy równy kalendarzowemu i staje się spółką nieruchomościową począwszy od 1 stycznia 2021 r. to pierwszą informację składa spółka nieruchomościowa i jej wspólnicy w terminie do 31 marca 2022 r., która powinna być sporządzona wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości złożenia owej informacji przez pełnomocnika wskazać należy, iż kwestie związane z możliwością składania deklaracji, których definicja zawarta jest w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) - dalej: ustawa O.p., zostały uregulowane w przepisach art. 80a tej ustawy. W świetle art. 80a § 1 O.p., jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Stąd też istnieje możliwość złożenia przedmiotowej informacji przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników (art. 80a § 2a ustawy O.p.), natomiast pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego (art. 138e § 1 ustawy O.p.).

W przypadku składania informacji przez pełnomocnika, właściwym jest pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 18 marca 2021 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz