Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

23.04.2019

MF: Najem kilku mieszkań też może być objęty ryczałtem

Wysokość płaconego podatku nie jest czynnikiem, który określa, że dane przychody są zaliczane do określonego źródła przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna być ilość lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale są wynajmowane (najem długoterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zryczałtowana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na płacenie podatków w sposób uproszczony, a jednocześnie stanowi źródło dochodów budżetu Państwa. Natomiast pojawiające się rozbieżności są nieodłączne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 29145 do ministra finansów w sprawie uregulowania spraw związanych z wynajmem mieszkania i opodatkowaniem wynajmu zryczałtowaną stawką 8,5%

Szanowna Pani Minister!

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w jednym z wyroków, że osoba, która wynajmuje kilka mieszkań, nie może korzystać ze zryczałtowanej stawki 8,5%, tylko jest zmuszona do założenia działalności gospodarczej.

Jak donoszą media, jest to pokłosie jednej ze spraw, w której osoba wynajmująca mieszkania poprosiła o interpretację podatkową urząd skarbowy. Tenże orzekł, że postępowanie takie jest działalnością gospodarczą i musi być objęte stawkami 18, 32 lub 19%.

Osób zajmujących się podobną działalnością są tysiące w Polsce, jednakże jak widać, przepisy w tym zakresie są bardzo nieprecyzyjne.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile jest w Polsce osób, które płacą 8,5-procentowy podatek od wynajmu mieszkania?
 2. Jakie wpływy generuje ten podatek do budżetu?
 3. Ile osób w Polsce zajmuje się wynajmem mieszkań jako osoby prowadzące działalność?
 4. Jakie wpływy do budżetu generują z tego tytułu?
 5. Od jakiej liczby wynajmowanych mieszkań można uznać, że jest to działalność gospodarcza i nie obejmuje jej ryczałt 8,5%?
 6. Czy jeśli ministerstwo oraz urzędy skarbowe nie mają sprecyzowanych przepisów w tym zakresie, to czy zostaną podjęte prace legislacyjne mające na celu doprecyzowanie tej kwestii?

Poseł Paweł Kobyliński

27 stycznia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29145 w sprawie uregulowania spraw związanych z wynajmem mieszkania i opodatkowaniem wynajmu zryczałtowaną stawką 8,5%

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 29145 Pana Posła Pawła Kobylińskiego w sprawie uregulowania spraw związanych z wynajmem mieszkania i opodatkowaniem wynajmu zryczałtowaną stawką 8,5% , uprzejmie informuję.

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego za 2017 r., 715 tysięcy podatników uzyskało przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, z tego:

 • 575 tysięcy podatników wybrało opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; należny zryczałtowany podatek dochodowy za 2017 r. podatników uzyskujących przychody z tego tytułu wyniósł około 1 mld zł,
 • 140 tysięcy podatników uzyskało przychody, do których miało zastosowanie opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W celu wskazania liczby podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach najmu, dokonano identyfikacji prowadzonej działalności z wykorzystaniem kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W 2017 r. podstawową działalnością 15 tysięcy podatników była działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (L68.20.Z PKD). Podklasa ta obejmuje, między innymi, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania. Należna zaliczka na podatek dochodowy tych podatników z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2017 r. wyniosła 0,5 mld zł.

Odnosząc się do pytania „od jakiej ilości wynajmowanych mieszkań można uznać, że jest to działalność gospodarcza i nie podlega pod ryczałt 8,5%”, wyjaśniam, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwana „ustawą PIT”, wymienia w art. 10 ust. 1 jako odrębne źródła przychodów: najem (pkt 6) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3). Tym samym, tzw. „najem prywatny” świadczony poza działalnością gospodarczą oraz działalność gospodarcza, której przedmiotem są umowy najmu, stanowią dwa niezależne od siebie źródła przychodów. Przy czym zauważyć należy, że w obydwu przypadkach przychód jest osiągnięty na podstawie tego samego rodzaju stosunku cywilnoprawnego łączącego strony, jakim jest umowa najmu.

Zasadniczą formą opodatkowania dochodów (przychodów) z najmu prywatnego jest opodatkowanie na ogólnych zasadach według skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%. Podatnik, na zasadzie wyboru, może opodatkować przychody z tego źródła ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy PIT nie definiują pojęcia „najem”, jak również nie wyodrębniają najmu krótkoterminowego i długoterminowego.

Natomiast ustawa PIT definiuje działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą, stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy PIT, jest działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa;
 2. polegająca na poszukiwaniu rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4–9 ( a więc m. in. do źródła jakim jest najem).

Zatem, to w jaki sposób należy opodatkować przychody z najmu (tzn. tak jak przychody z najmu prywatnego, czy też z działalności gospodarczej), zależy od całokształtu okoliczności w danej sprawie.

Wybór formy opodatkowania uzależniony jest od różnych czynników np. uciążliwości prowadzenia księgowości w przypadku działalności gospodarczej oraz kosztów jej prowadzenia. Podatnik może zdecydować się na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, mimo iż, gdyby wybrał działalność gospodarczą płaciłby niższy podatek.

Przykładowo: podatnik zakupił dwa lokale mieszkalne za 600 tys. zł (każdy lokal kosztował 300 tys.). Lokale te zaczął wynajmować. Czynsz najmu za jeden lokal wynosił 1700 zł miesięcznie, drugi 1900 zł miesięcznie. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowany podatek miesięcznie wynosi 306 zł.

Gdyby lokale te wynajmował w ramach działalności gospodarczej i dochody uzyskane z tego tytułu opodatkował wg 19% stawki podatku, to mógłby od uzyskanego przychodu odliczyć: miesięczną amortyzację – stawka 2,5% tj, od kwoty 600 tys. = 15 tys. tj. miesięcznie 1250 zł, opłaty związane z zarzadzaniem nieruchomościami np. odpowiednio 500 zł i 450 zł tj. miesięcznie 950 zł. Łącznie uzyskany przychód z tytułu najmu mógłby pomniejszyć o 2200 zł (amortyzacja 1250 plus opłaty 950 zł), zatem dochód do opodatkowania wyniósłby 1400 zł. Podatek 1400 zł X 19% = 266 zł. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że prowadząc działalność gospodarczą podatnik miałby prawo odliczyć od dochodu zapłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne i od podatku zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W konsekwencji, wysokość płaconego podatku nie jest czynnikiem, który określa, że dane przychody są zaliczane do określonego źródła przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna być ilość lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale są wynajmowane (najem długoterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zryczałtowana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na płacenie podatków w sposób uproszczony, a jednocześnie stanowi źródło dochodów budżetu Państwa. Natomiast pojawiające się rozbieżności są nieodłączne przy stosowaniu prawa w praktyce.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Finansów trwają prace koncepcyjne nad wdrożeniem reformy systemu podatku dochodowego. Opracowywane propozycje przepisów mają realizować politykę tzw. „3P” w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego. Prace te swym zakresem obejmą także zasady opodatkowania dochodów z najmu.

W związku z powyższym problem zgłoszony w interpelacji poselskiej odbieram jako głos w dyskusji i sygnał oczekiwań co do kształtu rozwiązań przygotowywanych w ramach reformy systemu podatku dochodowego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Filip Świtała

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r.

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, najem prywatny, ryczałt ewidencjonowany

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz