Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.07.2019

MF: Kasy online - najczęściej zadawane pytania

1. Czy wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy online od 1 stycznia 2023 r.? 

Nie, podatnik może więc używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej. W ustawie o VAT wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. 

Terminy te są następujące: 

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.; 
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r. 

Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.

Wyjątek stanowią branże objęte obligatoryjną wymianą kas w terminach określonych ustawą, zgodnie z art. 145b ustawy o VAT, tj. m.in. sprzedaż paliw, świadczenie usług naprawy pojazdów, usługi gastronomiczne, sprzedaż węgla, usługi fryzjerskie.

2. W jakim terminie podatnicy, którzy dotychczas używali kas rejestrujących są zobowiązani do ich wymiany poza podatnikami, którzy są obowiązani zgodnie z ustawą do ich wymiany?

Nie wprowadzono ograniczenia czasowego na używanie kas rejestrujących starego typu, ani obligatoryjnego terminu wymiany kas starego typu, poza wyjątkami określonymi w art. 145b ustawy o VAT oraz poza warunkiem dotyczącym kas z papierowym zapisem kopii, które należy wymienić po zapełnieniu się ich pamięci fiskalnej.

3. Czy podatnikowi wskazanemu w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT (np. stacjonarna placówka gastronomiczna) będzie przysługiwał zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących online przed 1 lipca 2020 r. (ale już po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT i rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących)?

Podatnikowi w opisanym przypadku będzie przysługiwać zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, po spełnieniu warunków do uzyskania „ulgi” z tytułu zakupu kasy określonych ustawą o VAT oraz rozporządzeniem w sprawie kas. Szczegóły dotyczące korzystania z ulg na zakup kas zostaną wskazane w odrębnych objaśnieniach podatkowych.

4. Czy podmioty prowadzące serwis kas mają obowiązek składać wykazy, o których mowa w art. 145a ust. 13 znowelizowanej ustawy o przeglądach wykonanych w kwietniu 2019r. już do 15 maja 2019 r., czy do 15 czerwca 2019 r. za przeglądy wykonane w maju?

Zgodnie z art. 145 a ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach „Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.”

Termin końcowy złożenia wykazu ustalono na 15 dzień miesiąca po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r., a zatem pierwsze przekazanie wykazu, o którym mowa wyżej powinno nastąpić do 15 czerwca 2019 r..

5. W jakiej formie mają być przekazywane wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych kas, o których mowa w art. 145a ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach?

Zgodnie z ustawą o VAT podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. W przepisach wskazano co mają zawierać wykazy, nie wskazano natomiast formy, w jakiej mają być one przekazywane, co oznacza, że forma jest dowolna. Wykaz ten musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.

6. Czy w związku z przepisem z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik ma obwiązek programować w kasie wszystkie wymienione w przepisie stawki podatku od A do E, czy jedynie te, które używa do rejestracji sprzedaży towarów lub usług?

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: „Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy”

Podatnik programuje, we wskazany w przepisach sposób, te stawki podatku, które używa do ewidencji sprzedaży towarów lub usług.

7. Czy podatnik może stosować do kas instalowanych od 1 maja 2019 r. oznaczenie literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług, jakie było wymagane do 30 kwietnia 2019 r.?

Dotychczas przypisane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą zachować do 3 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tj. do końca lipca 2019 r.

Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do kas, które nie były używane przez podatnika przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. kas instalowanych od 1 maja 2019r., do których należy stosować wymogi wynikające z przepisu § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

8. Do kiedy jako sieć sklepów cukierni - piekarni, w której sprzedajemy głównie wyroby cukiernicze, piekarnicze, mamy obowiązek wymienić dotychczas używane kasy (część kas z elektronicznym a część z papierowym zapisem kopii)? Wszystkie te kasy zakupiono przed datą obowiązywania nowych przepisów.

Jeżeli podatnik nie znalazł się w grupie podmiotów zobowiązanych do wymiany kas rejestrujących – branże wrażliwe (art. 145b ust. 1 ustawy o VAT) to nie ma obowiązku ich wymiany. Kasy mogą być wykorzystywane nadal do ewidencji sprzedaży.

9. Czy są przewidziane sankcje finansowe dla podatników, którzy nie powiadomią podmiotu prowadzącego serwis główny o zmianie serwisu?

W obecnie obowiązujących przepisach nie są przewidziane sankcje finansowe dla podatników, którzy nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w zakresie powiadomienia podmiotu prowadzącego serwis główny o dokonaniu zmiany podmiotu prowadzącego serwis. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to podatnik odpowiada za zgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas i poddania w obowiązujących terminach przeglądowi technicznemu danej kasy (art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT).

10. Jaki dokument należy dołączyć do książki kasy, aby potwierdzić wykonanie przeglądu technicznego?

Zgodnie z § 55 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje m. in. dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przeglądu technicznego zgodnie z przepisami jest więc, w szczególności raport z kasy. Jeśli kasa nie posiada takiej funkcjonalności potwierdzenie następuje w inny możliwy sposób.

11. Na jakiej podstawie serwis główny może wymienić pamięć fiskalną w kasie?

Wymiana pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej dokonywana jest na wniosek podatnika. W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub uszkodzenia czynność wymiany wykonywana jest jedynie przez podmiot prowadzący serwis główny. Uwaga: ustawa wprowadziła zakaz wymiany pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem kopii po zapełnieniu się tej pamięci.

12. Czy można używać kasę z zaprogramowaną stawką zwolnioną pod literą „G”, w przypadku której nie ma możliwości technicznych zaprogramowania stawki zwolnionej pod literą „E” – bo jest na stałe przypisana do litery „G” – bez możliwości zmiany?

Po 31 lipca 2019 r., kasa, w której zwolnienie od podatku nie będzie przypisane literze „E” – nie będzie mogła być używana. Niezrozumiałe jest z punktu widzenia przepisów w zakresie kas rejestrujących przypisywanie „na sztywno” tego zwolnienia do litery „G”.

13. Czy podatnik świadczący usługi naprawy pojazdów zobowiązany do stosowania kas on-line od 1 stycznia 2020r., nie straci prawa do ulgi, fiskalizując kasę 2 stycznia 2020r.? Czy powinien dokonać fiskalizacji w miesiącu grudniu 2019 r.?

Zgodnie z § 13 ust.1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących fiskalizacji należy dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line. W przypadku podatników świadczących usługi naprawy pojazdów, którzy zostali objęci obligatoryjną wymianą kas, wskazano graniczną datę, od której uznawane jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas on-line w obowiązującym terminie (1 stycznia 2020 r.), aby ulgę na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. Zatem podatnik świadczący usługi naprawy pojazdów powinien ufiskalnić kasę na dzień 1 stycznia 2020 r.

źródło: www.podatki.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz