Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.03.2014

Materiały reklamowe i promocyjne a VAT

Co do zasady opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach trzeba będzie opodatkować również przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych a kiedy nie.

Zaznaczmy na początek, że zgodnie treścią art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), przez podlegającą opodatkowaniu VAT dostawę towarów, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wyłączenie z opodatkowania. Próbki i prezenty małej wartości

Powyższej zasady nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Zgodnie z definicją ustawową przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania). Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z  lutego  2014 r. nrIPTPP4/443-886/13-2/UNR.

Przekazanie katalogu. Z podatkiem czy bez?

Z przedstawionego we wniosku o wydanie powyższej interpretacji wynikało, że spółka, która była producentem osprzętu telekomunikacyjnego, zamierzała wydać katalog ze swoimi produktami. W tym celu została podpisana umowa z drukarnią. Od zakupu katalogów spółka zamierzała odliczyć pełny podatek naliczony wynikający z faktury. Druk jednej sztuki katalogu miał kosztował około 25 zł netto. W katalogu miały znaleźć się zdjęcia i opisy wyrobów oferowanych przez spółkę. Wydrukowane katalogi firma zamierzała nieodpłatnie przekazywać klientom pocztą oraz podczas indywidualnych spotkań handlowych i targów. Miało to na celu poinformowanie jej klientów o poszerzającej się ofercie handlowej firmy. Katalogi miały jedynie informować o ofercie handlowej i dla odbiorcy nie miały charakteru konsumpcyjnego.

Dla zwolnienia ważny niekonsumpcyjny charakter prezentu

Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania kontrahentom drukowanych katalogów zawierających zdjęcia i opisy wyrobów, zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, stosownym jest także odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. Organ podatkowy podkreślił zatem, że u podstaw VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Mając powyższe na uwadze, podatek VAT obciąża konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta.

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej, należało uznać, że nieodpłatne przekazanie kontrahentom drukowanych katalogów nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Reasumując, organ podatkowy potwierdził, że nieodpłatne przekazywanie kontrahentom drukowanych katalogów w celu zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, iż katalogi te nie posiadają wartości konsumpcyjnej – użytkowej dla kontrahentów.

Jacek Kotowski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz