Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Kasy fiskalne

08.02.2021

Mandatem w przedsiębiorcę

Według informacji medialnych kierownictwo skarbówki zarządziło akcję kontrolowania przedsiębiorców i nakładania na nich mandatów, pomimo że w kraju obowiązuje stan epidemii oraz wiele utrudnień z nim związanych. Harmonogram akcji przewiduje, że od 11 do 29 stycznia 2021 r. w firmach mają być przeprowadzone postępowania mandatowe. Ponadto zgodnie z harmonogramem akcji w okresie od 1 do 15 lutego 2021 r. skarbówka ma skontrolować firmy, które zawiesiły działalność gospodarczą. Głównym celem ma być kontrolowanie rzetelności wydawania paragonów fiskalnych. Pieniądze z mandatów mają posłużyć do zasypania olbrzymiej dziury w budżecie państwa.

Interpelacja nr 17859 do ministra finansów w sprawie akcji mandatowej urzędów skarbowych wymierzonej w polskich przedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze!

Według informacji medialnych kierownictwo skarbówki zarządziło akcję kontrolowania przedsiębiorców i nakładania na nich mandatów, pomimo że w kraju obowiązuje stan epidemii oraz wiele utrudnień z nim związanych. Harmonogram akcji przewiduje, że od 11 do 29 stycznia 2021 r. w firmach mają być przeprowadzone postępowania mandatowe. Ponadto zgodnie z harmonogramem akcji w okresie od 1 do 15 lutego 2021 r. skarbówka ma skontrolować firmy, które zawiesiły działalność gospodarczą. Głównym celem ma być kontrolowanie rzetelności wydawania paragonów fiskalnych. Pieniądze z mandatów mają posłużyć do zasypania olbrzymiej dziury w budżecie państwa.

Głównym celem działań skarbówki będą polskie małe i średnie firmy, które muszą obecnie sprostać restrykcyjnym obostrzeniom sanitarnym, a ponadto zmagają się ze skutkami kryzysu gospodarczego oraz szeregiem wymogów regulacyjno-podatkowych. Ponadto część przedsiębiorców w ogóle nie może prowadzić działalności gospodarczej wskutek decyzji rządu, których legalność jest obecnie podważana przez sądy. Zdaniem doradców podatkowych nie ma obecnie szczególnych powodów do przeprowadzania zmasowanej kontroli, a jej przyczyną są przede wszystkim względy fiskalne. Mandaty mogą być wystawiane nie tylko za ewentualne nieprawidłowości przy wydawaniu paragonów fiskalnych, ale także za inne niedociągnięcia. Wpływy z mandatów zasilą budżet państwa.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy doniesienia medialne dotyczące zmasowanej akcji mandatowej prowadzonej przez skarbówkę są prawdziwe?
  2. Czy do administracji skarbowej docierały w ostatnim czasie informacje o zwiększonych nieprawidłowościach przy wydawaniu paragonów fiskalnych, które uzasadniałyby wszczęcie akcji mandatowej na tak dużą skalę?
  3. Dlaczego kierownictwo administracji skarbowej zarządziło akcję mandatową wymierzoną w polskich przedsiębiorców w stanie epidemii, gdy Polska jest objęta „narodową kwarantanną”?
  4. Czy specjalne wytyczne dla urzędów celno-skarbowych przygotowane przez szefów izb administracji skarbowej zostaną upublicznione? Bardzo proszę o udostępnienie powyższych wytycznych w odpowiedzi na niniejszą interpelację.
  5. Czy celem akcji mandatowej jest chęć zwiększenia wpływów do budżetu państwa kosztem małych i średnich przedsiębiorców?

Poseł Stanisław Tyszka

12 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 17859 w sprawie akcji mandatowej urzędów skarbowych wymierzonej w polskich przedsiębiorców

Odpowiadając na interpelację nr 17859 z 19 stycznia 2021 r. Pana Posła Stanisława Tyszki w sprawie akcji mandatowej urzędów skarbowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Powodem podjęcia działań kontrolnych w obszarze kas fiskalnych on-line jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom godzącym w zasadę powszechności i równości opodatkowania, chroniąc przy tym uczciwą konkurencję.

Wprowadzona zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z którą podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, już od 1 stycznia 2020 r. zobowiązała te podmioty do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu nowych kas fiskalnych typu on-line, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas.

Przeprowadzone analizy baz danych resortu finansów wykazały, że nie wszyscy obowiązani podatnicy mimo znacznego upływu czasu dokonali fiskalizacji nowe kasy. W związku z tym, głównym celem podjętych działań, nie jest kontrolowanie rzetelności wydawania paragonów fiskalnych, czy nakładanie mandatów, jak wskazano w interpelacji, lecz działania ograniczone jedynie do weryfikacji nałożonego obowiązku samego posiadania kas fiskalnych on-line, przez wszystkich zobowiązanych podatników prowadzących działalność w tej branży, w oparciu o zadeklarowany wiodący kod Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tym samym realizowane działania, przy uwzględnieniu panującej sytuacji epidemicznej, na obecnym etapie mają uproszczony zakres i co do zasady nie obejmują innych czynności.

Z przeprowadzonej analizy danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kas rejestrujących, a także wcześniejszych działań organów Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że niewykonanie obowiązku posiadania kasy fiskalnej on-line, pomimo upływu roku od wprowadzenia tego obowiązku dla omawianej branży, dotyczy nawet kilku tysięcy podmiotów w skali kraju. Jak już wskazano, mając na uwadze upływ czasu od wprowadzenia obowiązku posiadania kasy fiskalnej on-line dla omawianej branży (tj. ponad 1 rok), uznano za zasadne przeprowadzenie działań sprawdzających w przedmiotowym zakresie. Warto także zaznaczyć, że wskazana na wstępie branża nie podlega szczególnym zakazom prowadzenia, czy też samego ograniczenia działalności gospodarczej w związku ze stanem epidemii.

Nadmienić należy, że działania kontrolne są na bieżąco dostosowywane do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Końcowo ponownie należy podkreślić, że celem akcji nie jest kontrolowanie rzetelności wydawania paragonów fiskalnych, a tym bardziej chęć zwiększenia wpływów do budżetu państwa kosztem małych i średnich przedsiębiorców z tytułu kar grzywny. Świadczyć o tym mogą również działania analityczne i kontrolne w przedmiotowym zakresie, przeprowadzone w IV kwartale 2020 r., które skutkowały nałożeniem mandatów karnych na łączną kwotę ok. 117 tys. zł, po skontrolowaniu 1499 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wskazanej branży.

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że przedstawioną informację uzna Pani Marszałek za wyczerpującą.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Magdalena Rzeczkowska

Warszawa, 2 lutego 2021 r.

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, mandat, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz