Mały ZUS dla przedsiębiorcy po ubezpieczeniu w KRUS

Z Małego ZUS nie mogą skorzystać osoby, które m.in. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników nie oznacza, że pozarolnicza działalność nie była prowadzona - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

W listopadzie 2021 r., jak wyjaśnił przedsiębiorca we wniosku o interpretację, rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że jest rolnikiem i podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej kontynuował podleganie ubezpieczeniu rolniczemu. Przedsiębiorcza zaznaczył, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdziła, że nadal podlega on ubezpieczeniu społecznemu w systemie rolniczym i wymierzyła mu dodatkowe składki na ubezpieczenie (rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników opłacają składkę na ubezpieczenie w podwójnej wysokości). Po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej i podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, tj. dokładnie od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorca przestał podlegać ubezpieczeniu rolniczemu i zgłosił się do ubezpieczeń w powszechnym systemie (ZUS).

W związku z powyższym, przedsiębiorca zapytał, czy od 1 stycznia 2024 r. posiada prawo do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 70 00 (ulga uprawniająca do opłaty preferencyjnych składek przez okres kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych). Jego zdaniem, jeżeli nie podlegał do 31 grudnia 2023 r. obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS (system powszechny), to od dnia 1 stycznia 2024 r. ma prawo skorzystać z preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą określoną w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • działalność twórczą lub artystyczną,
  • działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • pozostawały wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • pozostawały akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej wnoszącym do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usługa,
  • pozostawały komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (począwszy od 1 stycznia 2023 r.),
  • prowadziły publiczne lub niepubliczne szkoły, inne formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie Prawa oświatowego.

Wyjaśniając zatem wątpliwości przedsiębiorcy ZUS wskazał, że prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w jego przypadku nastąpiło od listopada 2021 r. i działalność ta prowadzona jest w sposób ciągły do chwili obecnej. Do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Stosownie do art. 18a ust. 1 ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem, w przypadku przedsiębiorcy występuje negatywna przesłanka, uniemożliwiająca skorzystanie z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, bowiem przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od listopada 2021 r., a to oznacza, że upłynął 24 miesięczny okres. Ponadto ma do niego zastosowanie art. 18a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przesłanka negatywna) wskazująca, że z powyższej ulgi nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników nie oznacza, że pozarolnicza działalność nie była prowadzona.

Uwzględniając powyższe ZUS stwierdził, że przedsiębiorca nie ma prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Interpretacja indywidualna z 10 maja 2024 r., sygn. DI/200000/43/419/2024 (decyzja nr 419/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

źródło: bip.zus.pl

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...