Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.05.2019

Małe dziecko i odmowa wyjazdu na delegację

Pytanie: Czy oboje rodzice małego dziecka mogą korzystać z możliwości odmowy wyjazdu w delegację?

Z uprawnienia do odmowy wyjazdu w podróż służbową może skorzystać tylko jeden z rodziców dziecka do lat 4. Nie ma tutaj znaczenia to, czy pracują w tym samym, czy też w różnych zakładach pracy.

Pracodawca nie może narzucić wyjazdu służbowego osobie zatrudnionej, która opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Osoba ta może oczywiście jeździć w delegacje, lecz musimy uzyskać od niej zgodę. Pracownica (lub pracownik) opiekująca się dzieckiem do lat 4 musi mianowicie złożyć oświadczenie o zamiarze korzystania lub nie z uprawnienia do odmowy udania się w delegację, które podlega włączeniu do akt osobowych tej osoby (w części B). Pamiętajmy, że taka ogólna zgoda w każdej chwili może zostać odwołana. Pobranie oświadczenia ma ułatwić wyjazdy służbowe (brak konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody na wyjazd), nie może jednak ograniczać swobodnej możliwości skorzystania z uprawnienia do odmowy wyjazdu (np. pracownica godząc się ogólnie na wyjazdy służbowe odmawia wyjazdu w jedną, konkretną delegację ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem).

W przypadku, gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka do lat 4 pozostają w zatrudnieniu z uprawnienia m.in. do skorzystania z możliwości odmowy udania się w podróż służbową może skorzystać tylko jedno z nich. Pracodawca każdego z rodziców lub opiekunów pobiera oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia, w którym powinno zostać zaznaczone, czy drugi z rodziców (opiekunów) dziecka będzie wykorzystywał możliwości jakie dają mu przepisy Kodeksu pracy w związku z wychowywaniem małego dziecka (oprócz delegacji także dodatkowe dni wolne na piekę nad dzieckiem oraz ograniczenie dobowego wymiaru czasu pracy do 8 godzin).

Jedynie na podstawie tego dokumentu można ustalić, który z rodziców (opiekunów) dziecka korzystać będzie z tych uprawnień.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Z początkiem tego roku rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika zostało uchylone, a obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe rozporządzenie stosuje się do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

Do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, pozostających w dniu 1 stycznia 2019 r. w stosunku pracy, zgromadzonych przed tym dniem, stosuje się przepisy nowego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2-6 rozdziału 2 (Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej); w tym zakresie stosuje się przepisy rozporządzenia z 1996 r. Przy czym, do dokumentacji pracowniczej pracowników gromadzonej od 1 stycznia 2019 r. stosuje się już przepisy nowego rozporządzenia.

Ponadto, do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, których stosunek pracy ustał przed 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy nowego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2-6; w tym zakresie stosuje się przepisy rozporządzenia z 1996 r.

Dodajmy, że pracodawcy mogą dostosować dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, pozostających w dniu 1 stycznia 2019 r. w stosunku pracy, zgromadzone przed tym dniem, do § 2-6 nowego rozporządzenia.

Do 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r.

§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia z 1996 r.

§ 3 pkt 2 lit. p i § 6 pkt 1 lit. d rozporządzenia z 2018 r.

§ 6. 1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.
2. Akta osobowe pracownika składają się  3 części i obejmują:

2) w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

(...)

c) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy,

§ 3. Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują:

(...)

2) w części B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

(...)

p) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 1891 Kodeksu pracy),

§ 6. Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:

1) dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których wchodzą:

(...)

d) zgoda:

- pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy), 

Podstawa prawna: 


Red.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz