05.08.2022: Facebook

Limit przychodów dla ksiąg rachunkowych do zmiany?

 

Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość 2 mln euro. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność jako osoby fizyczne, wyraża obawy związane ze wzrostem cen. Ich szybka zmiana wpływa na wzrost rocznego przychodu ponad 2 mln euro. Przekroczenie tej kwoty zobliguje przedsiębiorców do prowadzenia pełnej księgowości.

 

Interpelacja nr 34617 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu przychodu

Szanowna Pani Minister,

obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencja zdarzeń gospodarczych i finansowych. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych tzw. pełnej księgowości zobowiązane są spółki kapitałowe. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ten typ działalności muszą rozliczać się na podstawie pełnych ksiąg rachunkowych bez względu na osiągane przychody.

Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość 2 000 000 euro.

W związku z sytuacją ekonomiczno-gospodarczą w Europie i Polsce, spowodowaną głównie pandemią Covid-19 oraz agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nastąpił znaczny wzrost poziomu inflacji.

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność jako osoby fizyczne wyraża obawy związane ze wzrostem cen. Ich szybka zmiana wpływa na wzrost rocznego przychodu ponad 2 000 000 euro. Przekroczenie tej kwoty zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobliguje przedsiębiorców do prowadzenia pełnej księgowości.

Czy MF rozważa zwiększenie limitu przychodu obligującego do wprowadzenia pełnej księgowości?

Czy MF rozważa wyłączenie z tego obowiązku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą?

 

Poseł Szymon Pogoda

12 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34617 w sprawie podwyższenia limitu przychodu

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską Posła na Sejm RP Szymona Pogody w sprawie podwyższenia limitu przychodów od którego jednostki (tworzone przez osoby fizyczne) byłyby zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też zniesienia takiego obowiązku dla ww. jednostek przedstawiam poniższe informacje.

Obecne regulacje

Do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zobowiązane są różne grupy jednostek (np. spółki handlowe, NGOs i inne osoby prawne). Próg przychodów 2 000 000 euro (w równowartości w walucie polskiej)1, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (i sporządzania sprawozdań finansowych), dotyczy:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich,
 • przedsiębiorstw w spadku.

W związku ze zmianą kursu euro limit 2 000 000 euro corocznie podlega zwiększeniu.

I tak limit ten:

 • w 2019 r. wyniósł 8 559 000 zł,
 • w 2020 r. wyniósł 8 746.800 zł,
 • w 2021 r. wyniósł 9 030 600 zł,
 • w 2022 r. wynosi 9 188 200 zł, a na dzień 21 lipca 2022 r. równowartość 2 000 000 euro wynosi ok. 9 500 000 zł.

Dane statystyczne

W 2020 r. działało 1 969 578 przedsiębiorstw tworzonych przez osoby fizyczne (wg GUS), z czego:

 • księgi rachunkowe prowadziło 20 510 (1,04 %) tych przedsiębiorstw;
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadziło 1 461 172 (74,19%) tych przedsiębiorstw;
 • ewidencję przychodów prowadziło 421 147 (21,38%) tych przedsiębiorstw;
 • kartę podatkową prowadziło 66 749 (3,39%) tych przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, że Polska ma najwyższy limit przychodów w UE zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki tworzone przez osoby fizyczne.

Skutki nieprowadzenia ksiąg rachunkowych

Podwyższenie tego limitu lub zwolnienie ww. jednostek z prowadzenia ksiąg rachunkowych spowoduje lukę informacji finansowych w przestrzeni publicznej, gdyż jednostki te nie będą sporządzać ani publikować sprawozdań finansowych.

Dane (informacje finansowe) pochodzące ze sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie ksiąg rachunkowych w odróżnieniu od innych ewidencji są bardziej użyteczne dla kontrahentów/interesariuszy, m.in. w zakresie danych na temat działalności jednostki, jak np. informacji nt. należności i zobowiązań czy sytuacji finansowej jednostki.

Dane pochodzące z ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych mają bezpośredni i znamienny wpływ na dostępność i jakość danych przekazywanych na potrzeby kontroli skarbowych.

Wnioski

Polska ma najwyższy limit przychodów w UE zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki tworzone przez osoby fizyczne.

Rozpatrywana zmiana przepisów ustawy o rachunkowości polegająca na podwyższenia limitu przychodów od którego jednostki (tworzone przez osoby fizyczne) byłyby zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też zniesienia takiego obowiązku dla ww. jednostek dotyczyłaby niewielkiej grupy przedsiębiorców w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorców tworzonych przez osoby fizyczne.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski

Warszawa, 1 sierpnia 2022 r.

 

1 Są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...